NORGE TRENGER NYE BORGERLIGE

Norge trenger et parti som kombinerer klassisk konservativ politikk med motstand mot overstatlige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret. Det er nødvendig med et parti som ikke er en garanti for en regelstyrt internasjonal rettsorden, som er språket til EU og korrupte elementer i Washington DC.

Vi skal være et fritt folk i en stat som beskytter våre verdier. En stat som er sterk nok til å reise de svake, men som er for svak til å knekke de sterke. Den bærende kraften i Norge skal ikke være staten. Det er sivilsamfunnet som binder sammen vår kultur. Den knytter oss til vår fortid, og gjør oss ansvarlige for vår fremtid.

STERKT KULTURELT FELLESSKAP

Vårt sterke verdifelleskap er en bærebjelke i det norske samfunn. En kultur der frie mennesker lever side ved side i fred og toleranse i et samfunn basert på tillit, solidaritet og samhold. En kultur der lov og orden, og rettferdighetssansen er høy fordi vi sikrer at ofrene beskyttes og gjerningsmenn straffes. Les mer...

MINDRE STAT - MER MENNESKE

Det skaper egenverdi i livet å kunne ivareta seg selv og sin familie. Et overordnet mål er å ha flest mulig i lønnet arbeid. Derfor vil vi gi bedrifter rammevilkår og forutsigbarhet slik at de kan investere i arbeidsplasser. Vi ønsker et samfunn med økt økonomisk frihet for innyggerne, mindre reguleringer og fjerne avgifter som hindrer økonomisk frihet og vekst. Les mer...

FELLES ANSVAR FOR DE SVAKE

Det ligger dypt i vår kultur at vi viser kristen nestekjærlighet og tar vare på hverandre. Derfor har vi utviklet et samfunn hvor vi får hjelp når ulykker, sykdom eller alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv. Systemet har dessverre blitt så byråkratisk og ugjennomsiktig at du må være frisk for å være syk. Les mer...

FORNUFTIG NATURVERN

Vi ønsker en fornuftig beskyttelse og forvalting av vår natur. Staten skal derfor ikke skape hindringer for bonden, eller fiskeren som er den beste forvalteren av våre naturressurser gjennom flere tusen år. Derfor er vi imot Paris-avtalen og FNs klimapolitikk. Les mer...