NORGE TRENGER NYE BORGERLIGE

Norge trenger et parti som kombinerer klassisk konservativ politikk med motstand av overstatlige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret. Det er nødvendig med et parti som tar utgangspunktet i dagens virkelighet, og som vil utvikle et samfunn basert på kunnskap og erfaring, i stedet for å revolusjonere på bakgrunn av tro og ideologi.

Vi skal være et fritt folk i en stat som beskytter våre verdier. En stat som er sterk nok til å reise de svake, men som er for svak til å knekke de sterke. Den bærende kraften i Norge skal ikke være staten. Det er sivilsamfunnet som binder sammen vår kultur. Den knytter oss til vår fortid, og gjør oss ansvarlige for vår fremtid.

STERKT KULTURELT FELLESKAP

Vårt sterke verdifelleskap er en støttende enhet i det norske samfunn. En kultur der frie mennesker lever side ved side i fred og toleranse i et samfunn basert på tillit, solidaritet og enhet. En kultur der lov og orden, og rettferdighetssansen er høy fordi vi sikrer at ofrene beskyttes og gjerningsmenn straffes. Les mer...

MINDRE STAT - MER MENNESKE

Det skaper egenverdi i livet å kunne ivareta seg selv og ens familie. Flest mulig i arbeid er et overordnet mål. Derfor vil vi gi mye bedre rammevilkår for bedrifter, slik at de kan etablere norske arbeidsplasser. Gjør din plikt, før du kan kreve din rett. Vi ønsker et samfunn med mer økonomisk frihet for nordmenn. Les mer...

FELLES ANSVAR FOR DE SVAKE

Det ligger dypt i vår kultur at vi viser kristen nestekjærlighet og tar vare på hverandre. Derfor har vi utviklet et samfunn hvor vi får hjelp når ulykker, sykdom eller alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv. Systemet har dessverre blitt så byråkratisk og ugjennomsiktig at du må være frisk for å være syk. Les mer...

FORNUFTIG NATURVERN

Vi ønsker en fornuftig beskyttelse og forvalting av våre naturlige verdier. Den norske naturen gir oss verdi både som rekreasjon, binder CO2 og bidrar til tømmerleveranser til industri som skaper økonomiske verdier her i landet. Les mer...