Mindre stat – mer menneske

Det skaper egenverdi i livet å kunne ivareta seg selv og ens familie. Flest mulig i arbeid er et overordnet mål. Derfor vil vi gi mye bedre rammevilkår for bedrifter, slik at de kan etablere norske arbeidsplasser. Gjør din plikt, før du kan kreve din rett. Vi ønsker et samfunn med mer økonomisk frihet for nordmenn.

Statens makt har blitt så stor at individet har fått innskrenket sin frihet. Daglig bryter våre politikere Grunnloven og våre myndigheter loven, uten konsekvenser. Borgere opplever myndighetsinngrep og stadige reguleringer som begrenser vår frihet. Skattebyrden må reduseres, kostbare og ineffektive subsidieordninger må avvikles, statens og kommunens oppgaver må reduseres, byråkratiet begrenses og regelverket trenger oppmykning. En stor stat som detaljregulerer borgeren, gjør oss ufrie og underkuet av staten. Det var ikke det som var ment med Grunnloven og rettstatens grunnidé.

Mer frihet og ansvar for nordmenn
Vi tror at pengene er best i nordmenns lommer. Vi vil derfor begrense byråkratiet. Det vil redusere skattebyrden, og skape økonomisk frihet for den enkelte familie slik at de best kan velge hvordan de vil organisere sitt liv.

Desentralisering og styrket samfunn
De stadige reformene har ført til svekkede samfunn med færre lokale arbeidsplasser, økt kommunal utjevning, flere offentlige ansatte og fremfor alt høyere offentlige utgifter. Vi vil derfor deregulere og desentralisere. Beslutninger må tas nærmere borgerne. Norges EØS medlemskap medfører økt embetsverk og mindre folkestyre. Derfor må vi ut av EØS og heller bygge sterke gode avtaler med våre europeiske partnere!

Bedre rammeverk for entreprenørskap og bedrifter
Vi ønsker et samfunn med respekt for mennesker som med initiativ og ansvar skaper vekst og velstand i vårt samfunn. Vi ønsker å sikre et bedre rammeverk for entreprenørskap og næringsvirksomhet ved å forenkle reglene, senke skatter og eliminere konkurransekonkurransedyktige subsidieordninger.

Økonomisk sikkerhet for borgerne
Norge har verdens høyeste husholdningsgjeld. Skatte- og avgiftspolitikken er årsaken til økende forskjeller. Derfor vil vi forenkle skattesystemet og redusere byråkratiet. Vi er imot eiendomsskatt, og vil redusere merverdiavgiften på husholdningsartikler slik at nordmenn får mer å rutte med. Du som borger skal ikke akseptere at en stor andel av statens inntekter går til bistand. Vi vil derfor ha kursendring i bistandspolitikken.

Tillit til kunnskap og profesjonalitet i offentlig sektor
Vi ønsker et samfunn basert på tillit og frihet. Vårt byråkrati eser ut grunnet implementeringen av EØS direktiver og dyre reformer. Vi vil gi medarbeidere friheten til å utføre arbeidet de er ansatt for å utøve, istedenfor skjemavelde og dyre kontrollsystemer. Det må være fokus på kjerneoppgaver slik at leger bruker sin tid på pasienter, politiet på å etterforske forbrytelser og lærere for å undervise barna.

Vi må kunne planlegge vår fremtid
Vi ønsker et samfunn der folk kan ta ansvar for og planlegge sine liv. Ingen skal bli tvunget til å flytte fra sitt hjem grunnet økende eiendomsskatt. Ingen skal bli tvunget til å måtte selge familiebedriften ved et generasjonsskifte grunnet arveavgift. Eiendomsskatten skal fjernes og arveavgiften må avskaffes.