Mindre stat – mer menneske

Det skaper verdi i det å kunne forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammene for at virksomheter kan skape norske arbeidsplasser. Vi ønsker et samfunn med mer økonomisk frihet for nordmenn.
Vi vil avskaffe tanken om at problemer løses best ved å bruke mere penger. Slik vil vi jo aldri forvalte vår privatøkonomi, og sånn vi vi heller ikke forvalte andres penger.

Statsmakten har blitt så omfattende at den enkelte ofte er maktesløs overfor det offentlige.
Skattetrykket skal ned og dyre og ineffektive tilskuddsordninger skal avvikles. Statens og kommunenes oppgaver skal reduseres, og enhver regel som ikke gjør nordmenn rikere eller friere, skal avskaffes.

Lover og regler i dag er blitt så kompliserte og omfattende at det krever spesialutdannelse å finne ut av dem. Nødløgner og tåkelegging av offentlige dokumenter er tydelige symptomer på den skjeve maktfordeling som råder i samfunnet. Dette svekker sivilsamfunnet og gjør oss til slaver av staten. Det var ikke dette som var meningen med grunnloven. Den skulle sette oss fri.

Mer frihet og ansvar for innbyggerne
Vi mener at pengene trives best i nordmenns lommer. Vi vil derfor begrense antall oppgaver det offentlige skal løse, og redusere omfordeling og byråkrati. Dette vil minske skattetrykket, og skape økonomisk frihet slik at den enkelte familie selv i større grad kan velge hvordan de vil innrette sitt liv.

Desentralisering og styrket samfunn
De stadige reformene har ført til svekkede samfunn med færre lokale arbeidsplasser, økt kommunal utjevning, flere offentlige ansatte og fremfor alt høyere offentlige utgifter. Vi vil derfor deregulere og desentralisere. Beslutninger må tas nærmere borgerne. Norges EØS medlemskap medfører økt embetsverk og mindre folkestyre. Derfor må vi ut av EØS og heller bygge sterke gode avtaler med våre europeiske partnere!

Bedre rammebetingelser for gründere, entreprenørskap og etablerte virksomheter
Vi ønsker et samfunn med respekt for folk som med initiativ og ansvar skaper vekst og velstand i vårt samfunn. Vi vil sikre dette ved å forenkle regelverket, senke skatter og avgifter og fjerne konkurransevridende tilskuddsordninger.
Dette betyr i praksis politikk at norsk næringsliv og gründere skal ha forutsigbarhet for sine virksomheter. Vi vil til rette legge for retur av norske arbeidsplasser som har blitt eksportert til Asia og Øst-Europa, vi vil også jobbe sammen med norske selskaper som bruker sin investeringsportiofolio i utlandet, for å få dem til å investere i Norge.

Nye Borgerlige er, fremfor noe annet, arbeiderens parti. Derfor vil vi bekjempe all form for menneskesmugling og bekjempe sosial dumping som truer norske arbeidstagere sine arbeidsplasser. Trygghet for egen situasjon og arbeid er essensielt!

Økonomisk trygghet for folket
Norge har verdens høyeste husholdningsgjeld. Skatte- og avgiftspolitikken er årsaken til økende forskjeller. Vi vil verne om rettsikkerheten i vårt samfunn. Styrende organer blir ofte en stat i staten og maktforholdet mellom staten og folket er snudd på hodet. Vi vil forenkle skattesystemet og rydde opp i byråkratiet så systemet blir billigere og mer oversiktlig slik at nordmenn kan føles seg trygge i forhold til sin økonomi. Vi er imot eiendomsskatt, og vil redusere merverdiavgiften på husholdningsartikler slik at nordmenn får mer å rutte med.
Avgiftsregimet som hemmer fri handel og bevegelsesfrihet må fjernes. Derfor vil vi fjerne blant annet sukkeravgiften, kraftig reduksjon av tobakk -og alkoholavgifter, og kamp mot bompenger.
Du som borger skal ikke akseptere at en stor andel av statens inntekter går til bistand. Vi vil derfor ha kursendring i bistandspolitikken.

Tillit til kunnskap og profesjonalitet i offentlig sektor
Vi ønsker et samfunn basert på tillit og frihet. Mistillit fører til økt offentlig byråkrati. Vi vil gi de offentlig ansatte frihet til å utføre det arbeidet de er utdannet til ved å fjerne unødvendige regler og fordyrende kontrollsystemer. Det skal være fokus på kjerneoppgavene så leger bruker deres tid på pasienter, politiet på å oppklare forbrytelser og lærere på å undervise våre barn.

Vi må kunne planlegge vår fremtid
Vi ønsker et samfunn hvor folk trygt kan ta ansvar for og planlegge sitt liv. Ingen skal tvinges fra hus og hjem på grunn av stigende eiendomsskatter og ingen skal tvinges til å selge en familievirksomhet på grunn av skatter og avgifter. Eiendomsskattene skal ned og arveavgiften avskaffes i sin helhet.