Velkommen til landets eneste nasjonalkonservative alternativ

Norge trenger et parti, som kombinerer en klassisk konservativ verdipolitikk med en borgerlig økonomisk politikk, og en utvetydig motstand mot konvensjoner og overstatlige avtaler som begrenser det norske folkestyret. Et parti som tar utgangspunkt i det eksisterende og som vil utvikle samfunnet basert på kunnskap og erfaring frem for å revolusjonere på bakgrunn av tro og ideologi.

Vi skal være et fritt folk med en stat som beskytter oss og våre verdier. En stat som er sterk nok til å løfte den svake, men for svak til å knekke den sterke. Den bærende enhet i Norge er ikke staten. Det er sivilsamfunnet og vår kultur som binder oss sammen som folk, knytter oss til vår fortid, og gjør oss ansvarlige for vår framtid. Derfor skal individet, familien og fellesskapet ha gode rammer som trives og utvikles.

Den politiske styringen av Norge skal være dynamisk, men forutsigbar og sørge for trygge rammer i folks hverdag.

Vår frihet og våre verdier er ikke universelle. De er basert på et kristent, demokratisk fundament som nordmenn før oss har kjempet til seg. Nye Borgerlige vil verne om de kristne grunnverdier som et bærende element i norsk kultur. Vi er et viktig bindeledd i en lang historie som et stolt og fritt folk, og som selv har satt rammene for tilværelsen.

Vi er forpliktet til å bevare og videreføre et Norge som er minst like fritt, rikt, kunnskapsrikt og lykkelig som det vi arvet. Det Norge vi elsker og er stolte av. Hvis vi mister landet vårt, får vi det aldri tilbake.

Et sterkt kulturelt verdifellesskap


Det finnes mange praktfulle steder her på kloden vår, men det er noe spesielt med Norge. Norge er vårt. Vårt sterke kulturelle verdifellesskap er en bærende kraft i det norske samfunn. En kultur hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighet i et samfunn basert på tillit, solidaritet og samhold. Og en kultur med lov og orden hvor rettsforståelsen er høy fordi vi sikrer at ofre beskyttes og gjerningsmenn straffes. Det gir oss en høy grad av tillit overfor hverandre at vi deler grunnleggende verdier.

Vi er derfor et folk med grunnleggende respekt for hverandre, vår historie, vårt kongehus og våre myndigheter. Et folk som kan snakke sammen og leve side om side i fred, frihet og toleranse uansett kjønn, opprinnelse, tro, seksualitet og sosiale forhold. Men det er ikke gitt at det alltid vil forbli sånn. Verdier som vår ytringsfrihet, religionsfrihet og øvrige verdier som gir nordmenn frihet til selv å bestemme hvordan vi ønsker å leve våre liv, er under press. Derfor ser vi et økende behov for å verne om den kultur og de verdier som gir nordmenn frihet til å bestemme selv hvordan vi ønsker å leve.

Vårt forsvar

Vi ønsker å styrke forsvaret og slutte opp om 2%-målene i NATO. Landmakten må gjenoppbygges for å best mulig kan møte dagens og morgendagens trusler om det er terror, store skogbranner, matmangel eller en potensiell okkupasjonsmakt.

Hæren og Heimevernet skal være mekaniserte bataljoner med hurtig responstid, stor mobilitet og rekkevidde plassert over hele landet. Heimvernet skal ha jevnlige treninger for å være best mulig rustet. Forsvaret skal gjenoppbygges til tilsvarende nivå som etter krigen.

Frihet, nasjonal suverenitet og selvstyre- Norge ut av EØS

Vi er for sterk nasjonal selvråderett, og motstandere av overnasjonale organer som EU som dikterer vår hverdag i form av direktiver vi ikke kan forhandle om. EU-byråkrati er en direkte trussel mot vårt demokrati og vår nasjonale selvråderett. Det Europeiske samarbeidet med åpne markeder for frihandel har vært en stor seier for Europa som helhet. Utvidelsen av EU med de østeuropeiske land etter Sovjetunionens sammenbrudd løftet Europa ut av skyggen av den kalde krigen.

Økende sentralisering og byråkrati har siden midten av 1980-tallet ødelagt mange av de positive perspektiver i EU samarbeidet. Det er økende motstand mot EU og ACER i befolkningen. Vi vil sikre nordmenn en bindende folkeavstemning om EØS-medlemskap. Vi er for frihet, rettigheter og det norske folks rett til selvstyre. Vi støtter derfor Brexit, og vil følge etter Storbritannia ved å si opp EØS avtalen, og inngå frihandelsavtaler vi hadde før EØS avtalen.

Mindre Stat – Mer frihet til borgerne


Det skaper verdi i livet det å kunne forsørge seg selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammevilkårene for næringslivet slik at virksomheter kan skape norske arbeidsplasser. Vi ønsker et samfunn med mer økonomisk frihet for nordmenn. Vi vil avskaffe tanken om at problemer løses ved å bruke flere penger. Slik vil vi jo aldri forvalte vår privatøkonomi, og sånn vil vi ikke forvalte andres penger. Statsmakten har blitt så omfattende og detaljstyrende at den enkelte ofte står maktesløs overfor det offentlige.

Skattetrykket skal ned og dyre og ineffektive tilskuddsordninger skal avvikles. Statens og kommunenes formynderoppgaver skal reduseres, og enhver regel som ikke gjør nordmenn rikere eller friere, skal avskaffes.
Lovverket har blitt så komplisert og omfattende at det kreves spesialutdannelse å finne ut av dem.

Mer frihet og ansvar for folket

Vi mener at pengene trives best i nordmenns lommer. Vi vil derfor begrense antallet oppgaver det offentlige skal løse, og redusere omfordeling og byråkrati. Dette vil minske skattetrykket og skape økonomisk frihet slik at den enkelte familie selv i større grad kan velge hvordan de vil innrette sitt liv.

Bedre rammeverk for gründere og etablerte virksomheter

Vi ønsker et samfunn med respekt for folk som med initiativ og ansvar skaper vekst og velstand i vårt samfunn. Vi vil sikre dette ved å forenkle regelverket, senke skatter og avgifter og fjerne konkurransevridende tilskuddsordninger. Dette betyr i praktisk politikk at norsk næringsliv og gründere skal ha forutsigbarhet for sine virksomheter. Vi vil tilrettelegge for retur av norske arbeidsplasser som har blitt eksportert til Asia og Øst-Europa. Vi vil også jobbe sammen med norske selskaper som bruker sin investeringsportefølje i utlandet, for å få dem til å investere i Norge.

Nye Borgerlige er arbeiderens parti fremfor noe annet. Derfor vil vi bekjempe all form for menneskesmugling og bekjempe sosial dumping som truer norske arbeidstagere sine arbeidsplasser.

Gode rammevilkår for landbruk og fiskeri

Vi ønsker å sikre at det norske folk har tilgang til norsk mat i fremtiden. Norge har den beste dyrevelferd i Europa, har lavest forbruk av antibiotika og god matsikkerhet. Vi vil øke selvforsyningsgraden, og gjeninnføre kornlagre. Matproduksjon er like viktig beredskap som forsvarsberedskap.

Norge har historisk lav selvforsyningsgrad. Det gjør oss svært sårbare ved en krise.Vi vil sikre norsk landbruk og fiske, og sørge for et optimalt rammeverk på markedsbaserte vilkår. Derfor vil vi fjerne regelverk som begrenser landbruket i å dyrke jordbruksarealet effektivt og bærekraftig. Vi vil sikre at nordmenn kan nyte fersk fisk fanget av mindre fartøy langs den norske kysten i fremtiden. Det skal være enklere å drive kystfiske. Vi ønsker å endre kvotesystemet og fjerne regler som hindrer videreutvikling av kystfiske som resulterer i tap av jobber. Fisk skal foredles her til lands, ikke utlandet.

Økonomisk trygghet for folket

Vi vil verne om rettsikkerheten i vårt samfunn. Styrende organer blir ofte en stat i staten og maktforholdet mellom staten og folket er snudd på hodet. Vi vil forenkle skattesystemet og rydde opp i byråkratiet så systemet blir billigere og mer oversiktlig slik at nordmenn kan føles seg trygge i forhold til sin økonomi.

Nordmenn har verdens høyeste husholdningsgjeld. Skatte- og avgiftspolitikken er årsaken til økende forskjeller, og økt gjeld. Den økonomiske politikken er basert på gjeldspolitikk hvor pengene sitter hos staten, ikke befolkningen. Vi vil forenkle skattesystemet. Vi er imot eiendomsskatt, og vil redusere merverdiavgiften på husholdningsartikler slik at nordmenn får mer å rutte med. Du som borger skal ikke akseptere at en stor andel av statens inntekter går til bistand og tungrodd byråkrati. Vi vil derfor ha kursendring i bistandspolitikken.

Vi ønsker et samfunn basert på tillit og frihet. Mistillit fører til økt offentlig byråkrati. Vi vil gi de offentlig ansatte frihet til å utføre det arbeidet de er utdannet til ved å fjerne unødvendige regler og fordyrende kontrollsystemer. Det skal være fokus på kjerneoppgavene så leger bruker deres tid på pasienter, politiet på å oppklare forbrytelser og lærere på å undervise våre barn.

Vi tar de seneste års reformer i statsforvaltningen alvorlig. Reformene har ført til svekkede lokalsamfunn med færre lokale arbeidsplasser, økt utjevning, flere offentlig ansatte og ikke minst høyere offentlige utgifter. Vi vil derfor deregulere og desentralisere. Beslutninger skal tas nærmere deg.

Vi ønsker et samfunn hvor folk trygt kan ta ansvar for og planlegge sitt liv. Ingen skal tvinges fra hus og hjem på grunn av stigende eiendomsskatter og ingen skal tvinges til å selge en familievirksomhet på grunn av skatter og avgifter. Eiendomsskattene skal ned og arveavgiften avskaffes i sin helhet.

Avgifts regime som hemmer fri handel og bevegelsesfrihet må fjernes. Derfor vil vi blant annet fjerne sukkeravgiften, flyseteavgift, dokumentavgift, dødsavgift og innføre kraftig reduksjon av tobakk -og alkoholavgifter, redusere merverdiavgiften og føre en kamp mot bompengestasjoner.

Felles ansvar for samfunnets svakeste


Det ligger dypt i vår kultur at vi er solidariske og tar oss av hverandre. Derfor har vi skapt et samfunn hvor vi får hjelp når uhellet er ute, ved sykdom eller at alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv. Men systemet har etter hvert blitt så byråkratisk og ugjennomtrengelig at man skal være sterk for å klare seg hvis man blir syk eller rammes av uhell. De som har mest behov for hjelp, las ofte i stikken. Det er dyrt og umyndiggjørende at mennesker gjøres avhengig av ytelser fra det offentlige for å kunne betale sine utgifter til det offentlige. Mennesker er forskjellige og har individuelle behov. Systemet skal forenkles og vår sosialpolitikk skal alltid ta utgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Sivilsamfunnet skal styrkes og familiene og det nære nettverket skal i høyere grad ha frihet til å selv ta seg av sine nærmeste.

Vi skal holde en hånd under de svakeste i vårt samfunn. Samfunnets hjelp skal derfor rettes mot dem som ikke kan klare seg selv. Vi skal sikre verdige liv til de svakeste eldre, utsatte barn og de som er syke i kropp eller i sinn. Barns rettigheter skal respekteres, og i konfliktfylte skilsmissesaker skal barnets beste veie tyngst. Vi vil sikre at verken mor eller far uberettiget kan frata barnets rett til samvær med begge foreldre.

Helse og utdanning

Nye Borgerlige vil bevare solidariteten i samfunnet og forbedre kvaliteten på de oppgaver vi skal løse i fellesskap. Staten skal derfor fortsatt finansiere helse og utdanning til alle nordmenn. Samtidig er vi for privat eierskap innen helse og omsorg forutsatt at dette forbedrer kvaliteten, men mener hovedansvaret skal være statlig, med mindre byråkrati. Nye Borgerlige er for nærhet til helse. Vi er motstandere av gigantomani innen sykehusutbygging.

Vi ønsker å utbygge eksisterende lokalsykehus, istedenfor å bygge gigantsykehus. Vi vil opprettholde desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus med akuttfunksjoner, og ha mer døgnbehandling og fødetilbud over det ganske land. Helseforetaksmodellen skal avvikles og tilbakeføres folkevalgt styring og beslutning. Ditt helsetilbud skal ikke være avhengig av poststed.

Skolen er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer de best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Barns fremtid er for viktig til at politikere skal bruke skolen til å spre ideologi. Forskere og pedagoger må ha mer innflytelse enn politikere i barnas skolehverdag. Den finske skolen er et godt eksempel på en fellesskole i verdenstoppen hvor politikere har lite eller ingen innflytelse.

Sosial innsats må styrke uavhengigheten

Vi vil sikre at enhver sosial ytelse rettet mot midlertidig arbeidsledighet gis med utgangspunkt i den enkeltes evner og behov. Formålet med sosiale ytelser skal være å gi den enkelte ressurser i en begrenset periode til igjen å kunne ta hånd om sitt eget liv. Vi vil fjerne ordninger som låser arbeidssøkende i det offentlige systemet.
Arbeidsmarkedstiltak skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken som er høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Derfor ønsker vi flere arbeidsplasser, tiltaksplasser og arbeidsrettede tiltak.

Ingen nordmenn skal være bostedsløse

Vi vet at det å ha en trygg bosituasjon er et avgjørende utgangspunkt for menneskers trivsel. Vi vil derfor sikre at ingen nordmenn ufrivillig lever på gaten og at nordmenn til enhver tid prioriteres før utenlandske statsborgere ved tildeling av offentlige boliger. Vi kan gjøre en stor forskjell med kun litt felles innsats.

Frihet til å kunne utføre omsorgsoppgaver

Vi mener det er naturlig at menneskers sosiale behov best favnes og imøtekommes i de nære relasjoner, i familien, blant venner og på arbeidsplassen. Vi vil derfor gi familiene og sivilsamfunnet økonomisk frihet til å utføre omsorgsoppgaver når et familiemedlem, en nær venn eller en ansatt rammes av sykdom eller misbruk.

Naturvern og miljøpolitikk


Vi ønsker en fornuftig beskyttelse og forvaltning av vår natur. Den norske natur og det norske kulturlandskap gir oss verdi både som rekreasjon, binder CO2 og bidrar til tømmerleveranser til industri som skaper økonomiske verdier her i landet. En aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn et karbonlager i kraft av skogvern. Naturen er en del av oss, vår historie og vår kulturelle arv. Vi mener at vår felles natur og våre kulturminner skaper verdi for mennesker på tvers av samfunnslag og knytter oss til vår historie. Derfor vil vi verne om vår eksisterende natur, beskytte den mot forurensning og ødeleggelse samt sikre fri og lik tilgang til offentlige naturarealer. Vi har et ansvar for å gi naturen videre til våre etterkommere uten å ødelegge den mens den er i vår varetekt.

Norsk natur og landskap er også en ressurs som vi lever av. Nordmenn har alltid levd av naturens gaver og staten skal ikke skape hindringer for bonden eller fiskeren som skjøtter sin jobb uten å sjenere fellesskapet.
Vi ønsker også i fremtiden å kunne sikre nordmenn tilgang på norske varer. Derfor vil vi fjerne konkurransevridende tilskudd til industri og sikre norsk landbruk og fiskeri optimale rammer for å fungere på markedsbaserte vilkår også i konkurranse med våre handelspartnere.

Vi vil sikre at nordmenn også i fremtiden kan nyte fersk fisk fanget av mindre fartøyer langs norskekysten. Derfor vil vi gjøre det enklere å drive kystnært fiskeri. Vi vil endre kvotesystemet og fjerne unødvendige regler som i dag spenner ben for kystfiskets videre utvikling og som koster arbeidsplasser på havet.
Vi vil fjerne enhver regel som begrenser landbrukets muligheter til å dyrke jorden effektivt og bærekraftig og levere produkter av høy kvalitet til norske forbrukere, og skape arbeidsplasser.

Fornuften skal tilbake i miljøpolitikken. Vi skal basere våre avgjørelser på viten og fakta. Vi vil rydde i byråkratiet på miljøområdet og sikre at enhver innsats på dette feltet er konkret og målbar for miljøet. Derfor vil vi fjerne byråkrati, regler og kontroller som strider mot sunn fornuft og ikke har reell målbar effekt for miljøet.

Vi vil innføre lettelser for norske familier og bedrifter når det gjelder miljøavgifter som reduserer konkurranseevnen i forhold til våre handelspartnere og som ikke målbart forbedrer miljøet. Derfor vil vi fjerne miljøavgifter som primært er til for å skaffe inntekter til staten og minske de massive tilskuddene til f.eks. vindmølleparker. Om nødvendig vil vi kansellere avtaler/anlegg som eventuelt har vært gjenstand for feil saksbehandling.

Vår klimapolitikk vil ha fokus på å handle lokalt, ikke tenke globalt. Jo kortere avstand mellom produsent og forbruker, jo mindre forurensning. Vi vil trekke oss fra FNs Agenda, da vi mener FN har fjernet seg fra sine kjerneoppgaver og beveget seg ut på arenaer som truer nasjoners egenart.

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til Asia, hvor de samme konvensjoner brytes. Resultatet er at Europa har fått økende arbeidsledighet, særlig blant unge. Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri. Noe som både skaper arbeidsplasser og reduserer klimautslipp, fordi veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.

Vi er motstandere av Paris-avtalen og FNs klimapolitikk.

Nei til ACER og vindkraft

Norges uberørte natur, dyre-og fugleliv raseres av vindmølleparker med bakgrunn i grønt skifte. Vi er imot å være grønt batteri for Europa. Vi vil ikke gi konsesjoner til vindkraftutbygging. Vi vil skattlegge eksisterende vindkraftparker ved å innføre grunnrentesats. Norge skal heller forske på og re-investere i bedre turbiner som vil gi ren kraft fra eksisterende vannverk.

Nei til bilfritt sentrum og bompenger

Nye Borgerlige er imot Prosjekt Bilfritt sentrum. Vi er for god næringspolitikk og bevegelsesfrihet for folk. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel- og gangstier fordi enkelte folkevalgte tror kloden går under.

Innvandring i Norge


Statsborgerskap er ett privilegium

Vi ser på norsk statsborgerskap som et privilegium. Utlendingers rett til å søke om dette skal begrenses til de som bidrar positivt, og har vist vilje og evne til å tilpasse seg vårt samfunn. Vi vil sette en øvre grense for det antall mennesker som hvert år kan få statsborgerskap, og søkere skal bedømmes individuelt i forhold til ovenstående kriterier.

Økt krav til innvandring

Vi er som folk blitt rikere og klokere av å reise og la bra folk komme hit. Men erfaringene viser at det er folkegrupper som både økonomisk og kulturelt har vesentlig vanskeligere for å tilpasse seg det norske samfunn enn andre. Derfor vil vi sikre Norges grenser og kun motta innvandrere som allerede har jobb i landet og som kan forsørge seg selv og eventuelt sin familie. Vi vil differensiere ankomstkravene basert på søkers opprinnelsesland.

Tap av statsborgerskap

Vi mener at terror og deltagelse i krig mot norske og våre allierte tropper er et uttrykk for at det er andre nasjoner man i høyere grad føler tilknytning til enn Norge.Tildelt statsborgerskap skal derfor annulleres og følges opp med utvisning dersom nye borgere dømmes for terror eller landsskadelig virksomhet. Det samme gjelder for de som er under etterforskning eller har en dom for tilsvarende i andre land. Derfor vil vi frata statsborgerskap til fremmedkrigere, terrorister og kriminelle, og utvise dem til deres opprinnelsesland.

Kriminelle utlendinger skal utvises

Vi ønsker verken å tilrettelegge for eller gi frihet til kriminelle utledninger uavhengig av opprinnelsesland. Toleranse overfor kriminelle utlendinger ødelegger fellesskapet for alle som lever i fred og fordragelighet og bidrar til det norske fellesskap uansett opprinnelse og tro. Utlendinger som begår straffbare forhold i Norge skal utvises så rettsforståelsen i samfunnet bevares, så vi også i fremtiden kan sikre den solidaritet og trygghet som kjennetegner vårt samfunn.

Oppsigelse av FNs flyktningekonvensjon

FNs flyktningkonvensjon var opprinnelig beregnet for europeere som flyktet til nærmeste land i noen år for å bli repatriert, eller relativt uproblematisk assimilert med urbefolkningen. Erfaringene viser at mange flyktninger flytter fra afrikanske og arabiske land skaper kulturelle og økonomiske problemer i mottakerlandene. Flyktninger må bli hjulpet i nærområdet, og ta ansvar for egen situasjon. Vi vil ikke gi asyl for spontane flyktninger som krysser grensen ulovlig, eller som er et ledd i styrte folkeforflytninger.

Vi vil gjenopprette lov og orden, stoppe illegal innvandring, forhindre menneskesmugling og sikre at familier på flukt kan være sammen i optimal trygghet så nært deres hjemland som mulig for enklere repatriering. Derfor skal all hjelp til krigsflyktninger foregå i deres nærområder.

FNs kvoteflyktninger har økt faren for illegale krigsforbrytere kan få opphold i Norge.  Vi vil derfor samarbeide med nasjoner i deres nærområder for mottak.  Flyktninger som kommer til Norge fra våre nærområder skal gis beskyttelse fram til krig er avsluttet. Flyktningstatus i Norge skal ikke være permanent ordning som i dag.

Vi vil sikre at familier blir værende hjemlandet, og bistå i nærområdene da det skaper trygghet og bedre levevilkår for flyktninger. Barn skal ikke være på vandring da de er sårbare, og lett ofre for menneskehandel. I Norge har det forsvunnet sporløst 800 enslige barn fra asylmottak. Det ønsker vi en slutt på. Alle enslige barn som kommer til Norge må returneres tilbake til sin familie og slekt.

Oppgjør med overstatlige avtaler

Vi skylder våre etterkommere å videreføre et samfunn som er minst like demokratisk, fritt og lykkelig som det vi mottok. Vi vil derfor annullere konvensjoner og overstatlige avtaler som forhindrer dette.

Større rettssikkerhet og lavere kriminell lavalder

Norge har fått økende barne- og ungdomskriminalitet blant barn under den kriminelle lavalder. Dagens tilnærming har hatt som utgangspunkt at både gjerningsperson, offeret og samfunnet ansvarliggjøres, og ivaretas gjennom aktiv deltagelse i oppfølgingen av lovbruddet. Det er en politikk som har manglende effekt da det resulterer i ansvarliggjøring av offeret og samfunnet, istedenfor gjerningsperson.

Vi er samtidig kritiske til rettssikkerheten for unge under 15 år som begår kriminalitet. De blir i dag ivaretatt av sosiale myndigheter uten å bli stilt overfor en domstol, uten tidsbegrensning av «dommen» og med dårligere ankemulighet enn en 15-åring. Derfor vil vi senke den kriminelle lavalder og sikre at sanksjoner som skal bli rettet mot gjerningsperson og deres pårørende, kun gjennomføres med jevnaldrende og at formålet med sanksjonene er oppdragelse og resosialisering.

Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere mot etnisk norsk ungdom, vil dessuten få betydning i form av tap av statsborgerskap.