Sterkt kulturelt fellesskap


Det er mange flotte steder på jorden, men det er noe veldig spesielt med Norge med sine dype daler, høye fjell og vakre fjorder. Det er få nasjoner som kan fremvise noe tilsvarende. Norge er vårt. Vår sterke kulturarv er tuftet på kristne verdier. Vårt samfunn er basert på tillit, solidaritet og enhet hvor frie mennesker kan leve i fred og toleranse med hverandre. Noe som skyldes at Norge tidlig hadde lovverk på plass. Norges Grunnlov er Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov, som fortsatt er i bruk. Frostatingsloven er Norges eldste lov. Den formulerer rettsstatens grunnidé “Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes”.

Høyesterett har som oppgave å verne rettsstaten gjennom avgjørelser basert på lov og Grunnlov, og sette rettslige rammer for offentlig myndighetsutøvelse. Vi er derfor et formet folk med grunnleggende respekt for hverandre, vår historie, vår kristne kulturarv, vårt kongehus og våre myndigheter. Et folk som kan snakke om ting og leve side om side i fred og frihet, uavhengig kjønn, opprinnelse og religion.

Dessverre ser vi at våre samlende felles kjerneverdier er under press grunnet en global verden. Vår ytringsfrihet, religionsfrihet, kulturarv, Grunnlov og nasjonale selvråderett er under press. Det er et økende behov for å beskytte kulturen og verdiene som gir nordmenn frihet til å bestemme hvordan vi skal leve vårt liv.

Frihet, nasjonal suverenitet og selvstyre- Norge ut av EØS

Vi er for sterk nasjonal selvråderett, og motstandere av overnasjonale organer som EU som dikterer vår hverdag i form av direktiver vi ikke kan forhandle om. EU-byråkrati er en direkte trussel mot vårt demokrati og nasjonale selvråderett. Det Europeiske samarbeidet med åpne markeder for frihandel har vært en stor seier for Europa som helhet. Utvidelsen av EU med de østeuropeiske land etter Sovjetunionens sammenbrudd løftet Europa ut av skyggen av den kalde krigen.

Økende sentralisering og byråkrati har siden midten av 1980-tallet ødelagt mange av de positive perspektiver i EU samarbeidet. Det er økende motstand mot EU og ACER i befolkningen. Vi vil sikre nordmenn en bindende folkeavstemning om EØS-medlemskap. Vi er for frihet, rettigheter og det norske folks rett til selvstyre. Vi støtter derfor Brexit, og vil følge etter Storbritannia ved å si opp EØS avtalen, og inngå frihandelsavtaler vi hadde før EØS avtalen.

Mindre Stat – Mer frihet til borgerne


Det skaper egenverdi i livet å kunne ivareta seg selv og ens familie. Flest mulig i arbeid er et overordnet mål. Derfor vil vi gi mye bedre rammevilkår for bedrifter, slik at de kan etablere norske arbeidsplasser. Gjør din plikt, før du kan kreve din rett. Vi ønsker et samfunn med mer økonomisk frihet for nordmenn. Statens makt har blitt så stor at individet har fått innskrenket sin frihet.

Daglig bryter våre politikere Grunnloven og våre myndigheter loven, uten konsekvenser. Borgere opplever myndighetsinngrep og stadige reguleringer som begrenser vår frihet. Skattebyrden må reduseres, kostbare og ineffektive subsidieordninger må avvikles, statens og kommunens oppgaver må reduseres, byråkratiet begrenses og regelverket trenger en oppmykning. En stor stat som detaljregulerer borgeren, gjør oss ufrie og underkuet staten. Det var ikke det som var Grunnloven og rettstatens grunnidé.

Mer frihet og ansvar for folket

Vi tror at pengene er best i folkets lommer. Vi vil derfor begrense byråkratiet. Det vil redusere skattebyrden, og skape økonomisk frihet for den enkelte familie slik at de best kan velge hvordan de vil organisere sitt liv. De stadige reformene har ført til svekkede samfunn med færre lokale arbeidsplasser, økt kommunal utjevning, flere offentlige ansatte og fremfor alt høyere offentlige utgifter. Vi vil deregulere og desentralisere. Beslutninger må tas nærmere borgerne. Norges EØS medlemskap medfører økt embetsverk og mindre folkestyre. Vi vil ha mindre byråkrati. Derfor må vi ut av EØS avtalen, og bygge sterke gode handelsavtaler med våre europeiske partnere.

Bedre rammeverk for entreprenørskap og bedrifter

Vi ønsker et samfunn med respekt for mennesker som med initiativ og ansvar skaper vekst og velstand i vårt samfunn. Vi ønsker å sikre et bedre rammeverk for entreprenørskap og næringsvirksomhet ved å forenkle reglene, senke skatter og eliminere konkurransedyktige subsidieordninger.

Gode rammevilkår for landbruk og fiskeri

Vi ønsker å sikre at det norske folk har tilgang til norsk mat i fremtiden. Norge har den beste dyrevelferden i Europa, har lavest forbruk av antibiotika og god matsikkerhet. Derfor burde Norge være et foregangsland og eksportere mat på like vilkår som øvrige land. Norsk mat eksporteres i svært liten grad, samtidig som vi pålegges å selge EU produsert mat. Vi vil øke selvforsyningsgraden, og gjeninnføre kornlagre. Matproduksjon er like viktig beredskap som forsvarsberedskap.

Norge har historisk lav selvforsyningsgrad. Det gjør oss svært sårbare ved en krise.Vi vil sikre norsk landbruk og fiske, og sørge for et optimalt rammeverk på markedsbaserte vilkår. Derfor vil vi fjerne regelverk som begrenser landbruket i å dyrke jordbruksarealet effektivt og bærekraftig. Vi vil sikre at nordmenn kan nyte fersk fisk fanget av mindre fartøy langs den norske kysten i fremtiden. Det skal være enklere å drive kystfiske. Vi ønsker å endre kvotesystemet og fjerne regler som hindrer videreutvikling av kystfiske som resulterer i tap av jobber. Fisk skal foredles her til lands, ikke utlandet.

Økonomisk sikkerhet for borgerne

Nordmenn har verdens høyeste husholdningsgjeld. Skatte- og avgiftspolitikken er årsaken til økende forskjeller, og økt gjeld. Den økonomiske politikken er basert på gjeldspolitikk hvor pengene sitter hos staten, ikke befolkningen. Vi vil forenkle skattesystemet. Vi er imot eiendomsskatt, og vil redusere merverdiavgiften på husholdningsartikler slik at nordmenn får mer å rutte med. Du som borger skal ikke akseptere at en stor andel av statens inntekter går til bistand og tungrodd byråkrati. Vi vil derfor ha kursendring i bistandspolitikken.

Vi ønsker et samfunn basert på tillit og frihet. Vårt byråkrati eser ut grunnet implementeringen av EØS direktiver og dyre reformer. Ansatte skal utføre arbeidet de er ansatt for å utøve, istedenfor skjemavelde og dyre kontrollsystemer. Det må være fokus på kjerneoppgaver slik at leger bruker sin tid på pasienter, politiet på å etterforske forbrytelser og lærere for å undervise barna.

Vi må kunne planlegge vår fremtid, og ønsker et samfunn der folk kan ta ansvar for og planlegge sine liv. Ingen skal bli tvunget til å flytte fra sitt hjem grunnet økende eiendomsskatt. Ingen skal bli tvunget til å måtte selge familiebedriften ved et generasjonsskifte grunnet arveavgift. Eiendomsskatten skal fjernes og arveavgiften må avskaffes.

Felles ansvar for samfunnets svakeste


Det ligger dypt i vår kultur at vi viser kristen nestekjærlighet og tar vare på hverandre. Derfor har vi utviklet et samfunn hvor vi får hjelp når ulykker, sykdom eller alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv. Systemet har dessverre blitt så byråkratisk og ugjennomsiktig at du må være frisk for å være syk. De som trenger mest hjelp får mindre og dårligere hjelp. På den andre siden har det blitt skapt et system hvor flere er avhengige av offentlige tjenester og velferd for å betale sine regninger og livsopphold. Systemet må forenkles og vår sosialpolitikk må basere seg på individuelle behov.

Det sivile samfunn må også styrkes, og familier og nærsamfunn må også bli mer selvstendige og ta ansvar for sine nærmeste. Lakmustesten på et samfunn er hvordan de svakeste i samfunnet behandles. Samfunnets hjelp må være målrettet mot de som ikke klarer seg selv. Vi må sikre verdig liv for eldre, sårbare barn og mennesker som er syke. Barns rettigheter må respekteres. Når foreldre er i konflikt må barnets interesser veie tyngst. Vi ønsker å sikre at verken mor eller far uberettiget frarøves sitt barn, og ønsker fokus på familieverdier og kjernefamilien. Et barn har både en mor og en far, og rett til et familieliv med slektninger på begge sider.

Helse og utdanning

Nye Borgerlige vil ha solidaritet i samfunnet og forbedre kvaliteten på fellesoppgaver. Skatteinntekter skal fortsatt finansiere vår helse og utdanning. Samtidig er vi for privat eierskap innen helse og omsorg, men mener hovedansvaret skal være statlig, med mindre byråkrati. Nye Borgerlige er for nærhet til helse. Vi er motstandere av gigantomani innen sykehusutbygging.

Vi ønsker å utbygge eksisterende lokalsykehus, istedenfor å bygge gigantsykehus. Vi vil opprettholde desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus med akuttfunksjoner, og ha mer døgnbehandling og fødetilbud over det ganske land. Helseforetaksmodellen skal avvikles og tilbakeføres folkevalgt styring og beslutning. Ditt helsetilbud skal ikke være avhengig av poststed.

Skolen er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer de best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns -og arbeidsliv.

Barns fremtid er for viktig til at politikere skal bruke skolen til å spre ideologi. Forskere og pedagoger må ha mer innflytelse enn politikere i barnas skolehverdag. Den finske skolen er et godt eksempel på en fellesskole i verdenstoppen hvor politikere har lite eller ingen innflytelse.

Sosial innsats må styrke uavhengigheten

Vi vil sikre at enhver sosial innsats rettet mot midlertidig arbeidsledighet tar utgangspunkt i individets evner og behov. Formålet med den sosiale innsatsen må være å ta vare på sine egne liv. Vi vil fjerne sosiale ordninger som gjør arbeidssøkere til permanente sosiale klienter. Arbeidsmarkedstiltak skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken som er høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Derfor ønsker vi flere arbeidsplasser, tiltaksplasser og arbeidsrettede tiltak.

Ingen nordmenn skal være bostedsløse

Vi vet at trygge levekår er et viktig utgangspunkt for trivsel for mennesker. Vi vil derfor sørge for at ingen nordmenn lever under uverdige forhold, og at nordmenn alltid prioriteres foran utenlandske statsborgere ved tildeling av sosialboliger.

Frihet til å ta vare på

Vi finner naturlig at menneskelige sosiale behov fungerer best i nære relasjoner; familien, blant venner og på jobb. Vi vil gi familier og det sivile samfunn mer økonomisk frihet til å ta vare på et familiemedlem, nær venn eller ansatt når en rammes av sykdom, skade eller misbruk. På samme måte ønsker vi familier med barn å større økonomisk frihet og rom for å ta omsorg for sine egne barn.

Naturvern og miljøpolitikk


Vi ønsker en fornuftig beskyttelse og forvaltning av våre naturlige verdier. Den norske naturen gir oss verdi både som rekreasjon, binder CO2 og bidrar til tømmerleveranser til industri som skaper økonomiske verdier her i landet. Alt som kan lages av olje, kan også lages av skog. En aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn et karbonlager i kraft av skogvern. Naturen er en del av oss, vår historie og vår kulturarv. Vi er ansvarlige for å etterlate naturen til våre etterkommere uten å ødelegge den. Norges natur og kulturlandskap er derfor en viktig ressurs. Nordmenn har alltid hatt et aktivt forhold til naturen. Staten skal derfor ikke skape hindringer for bonden eller fiskeren som er den beste forvalteren av våre naturressurser gjennom flere tusen år med nedarvet forvalteransvar. Vi er motstandere av Paris avtalen og FNs klimapolitikk.

Nei til ACER og vindkraft

Norges uberørte natur, dyre-og fugleliv raseres av vindmølleparker med bakgrunn i grønt skifte. Vi er imot å være grønt batteri for Europa. Vi vil ikke gi konsesjoner til vindkraftutbygging. Vi vil skattlegge eksisterende vindkraftparker ved å innføre grunnrentesats.

Nei til bilfritt sentrum og bompenger

Nye Borgerlige er imot Prosjekt Bilfritt sentrum. Vi er for god næringspolitikk og bevegelsesfrihet for folk. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel- og gangstier fordi folkevalgte tror kloden går under.

Vår klimapolitikk vil ha fokus på å handle lokalt, ikke tenke globalt. Kortere avstand det er mellom produsent og forbruker, jo mindre forurensning. Vi vil trekke oss fra FNs Agenda, da vi mener FN har fjernet seg fra sine kjerneoppgaver og beveget seg ut på arenaer som truer nasjoners egenart.

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til Asia, hvor de samme konvensjoner brytes. Resultatet er at Europa har fått økende arbeidsledighet, særlig blant unge. Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri. Noe som både skaper arbeidsplasser og reduserer klimautslipp, fordi veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.

Statsborgerskap er ett privilegium

Vi ser på Norsk statsborgerskap som et privilegium. Hensynet til borgernes rettigheter skal veie tyngst. Innvandring skal være begrenset til personer som bidrar positivt og har vist vilje og evne til å assimilere seg i vårt samfunn. Vi vil fastsette en maksimumsgrense på antall personer som kan få statsborgerskap. Nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet, landets økonomiske velferd og behov for arbeidsinnvandring, skal være retningsgivende for en  vurdering av søknad om arbeidstillatelse, asyl og familiegjenforening. Søkere skal bedømmes individuelt.

Strenge krav til innvandring, flyktninger -og gjenforening

Norge skal ikke ta imot flyktninger, men hjelpe dem i deres nærområder. Som folk har vi blitt rikere og klokere av å reise og la gode mennesker komme til landet. Samtidig viser det seg at det er befolkningsgrupper som økonomisk og kulturelt har store vansker med å tilpasse seg vårt moderne samfunn. Vi ønsker kun å motta innvandrere som er selvforsørgende.

Tap av statsborgerskap

Vi tror at terror og deltakelse i krig mot norske tropper er et uttrykk for at det er andre nasjoner enn Norge deres hjerte ligger nærmest. De er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, og viser at deres tilknytning er i opprinnelseslandet og i egen kulturkrets. Derfor vil vi frata statsborgerskap til fremmedkrigere, terrorister og kriminelle og utvise de til deres opprinnelsesland.

Vi vil sikre at familier blir værende hjemlandet, og bistå i nærområdene da det skaper trygghet og bedre levevilkår for flyktninger. Barn skal ikke være på vandring da de er sårbare, og lett ofre for menneskehandel. I Norge har det forsvunnet sporløst 800 enslige barn fra asylmottak. Det ønsker vi en slutt på. Alle enslige barn som kommer til Norge må returneres tilbake til sin familie og slekt. Vi skylder våre etterkommere å overta et samfunn som fortsatt er demokratisk, fritt og lykkelig som det vi vokste opp i.

Oppsigelse av FNs flyktningkonvensjonen

FNs flyktningkonvensjon var opprinnelig beregnet for europeere som flyktet til nærmeste land i noen år for å bli repatriert, eller relativt uproblematisk assimilert med urbefolkningen. Erfaringene viser at mange flyktninger flytter fra afrikanske og arabiske land skaper kulturelle og økonomiske problemer i mottakerlandene. Flyktninger må bli hjulpet i nærområdet, og ta ansvar for egen situasjon. Vi vil ikke gi asyl for spontane flyktninger som krysser grensen ulovlig, eller som er et ledd i styrte folkeforflytninger.

Større rettssikkerhet og lavere kriminell lavalder

Norge har fått økende barne- og ungdomskriminalitet blant barn under den kriminelle lavalder. Dagens tilnærming har hatt som utgangspunkt at både gjerningsperson, offeret og samfunnet ansvarliggjøres, og ivaretas gjennom aktiv deltagelse i oppfølgingen av lovbruddet. Det er en politikk som har manglende effekt da det resulterer i ansvarliggjøring av offeret og samfunnet, istedenfor gjerningsperson.

Vi vil vi senke den kriminelle lavalder, og sørge for at sanksjonene blir rettet mot gjerningsperson og deres pårørende i form av oppdragelse og resosialisering. Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere mot etnisk norsk ungdom, vil dessuten få betydning i form av tap av statsborgerskap.