Vedtekter

Vedtekter for Nye Borgerlige

§1 Navn og formål

§1.1 Disse vedtektene gjelder for Nye Borgerlige, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting av lokal-, bydels- eller fylkeslag, skal navnet Nye Borgerlige, med tillegg av bydels-, kommune-, eller fylkesnavn benyttes. Forkortelsen for partinavnet er NB. Ved eventuelt ønske om skifte av partinavn, skal dette legges ut på høring i partiorganisasjonen i minimum 1 måned, og deretter vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte.
§1.2 Nye Borgerlige er et nasjonalkonservativt parti.

§2 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

§2.1 Alle personer over 18 år kan søke medlemskap i Nye Borgerlige.
Nye Borgerlige er åpent for medlemskap til alle som følger partiets formål, vedtekter og partiprogram. Det er imidlertid en forutsetning at vedkommende ikke er medlem av noe annet politisk parti. Etter norsk foreningsrett har Nye Borgerlige full rett til å anta og avvise medlemmer.
§2.1.1 Søknad om medlemskap blir registret og behandlet av medlems avdelingen som formidler kontakt med lokallaget i søkerens bostedskommune eller fylkeslaget dersom slikt lokallag ikke er opprettet.
§2.1.2 Medlemmer kan tilhøre annet lokal- eller fylkeslag dersom det er praktisk ut fra arbeids- eller bo-situasjon, men ingen kan være medlem av mer enn ett lokal- eller fylkeslag. Endringer i personalia, adresse og kontaktinformasjon varsles medlems avdelingen.
§2.1.3 Avslått søknad om medlemskap kan ikke ankes.
§2.1.4 Medlemmer som aktivt melder seg ut, altså som selv skriftlig ikke ønsker videre medlemskap, kan ikke bli medlem igjen uten at søknaden er forlagt søkerens lokal- og fylkeslag til uttale og godkjent av sentralstyret.
§2.1.5 Medlemmer som ikke har betalt kontingent de tre siste år, vil bli strøket som medlem.
§2.1.6 Søknad om nytt medlemskap som følge av §2.1.5, blir vurdert av medlems avdelingen.
§2.1.7 Medlemmer kan ved brudd på vedtektene, motarbeidelse av partiprogram, eller som åpenbart oppfører seg på en måte som er til skade for partiet, ekskluderes fra partiet.
§2.2 Stemmerett i partisaker har alle som er registrert ved medlems avdelingen i minimum to måneder, har fylt 18 ar, og betalt forfalt kontingent før møtestart. Medlemmer av Nye Borgerlige ungdom har møte og talerett i Nye Borgerlige sine fora.
§2.3 Valgbare til tillitsverv i Nye Borgerlige er alle som oppfyller kravene til medlemskap og har stemmerett.
§2.4 Det skal kun være ett lokallag i en kommune, men et lokallag kan opprette bydelslag eller kretslag, som er underlagt lokallaget.

§3 Organisasjon

§3.1 Nye Borgerlige har følgende organisasjonsledd.
• Lokallag. De kan opprette bydelslag eller kretslag.
• Fylkeslag. To eller flere nabofylker kan ha felles fylkeslag.
• Landspartiet.
§3.2 Nye Borgerlige ungdom organiseres under hvert partiledd.
§3.3. Nye Borgerlige ungdom kan utarbeide egne vedtekter.

§4 Lokallagene

§4.1 Lokallagene er partiets røtter, og består i hovedsak av de personer som bor i kommunen eller regionen.
§4.2 Tre eller flere personer i samme kommune kan stifte lokallag, hvis det ikke allerede er et lokallag i kommunen. Stiftelse av lokallag og bruken av partiets navn skal godkjennes av fylkesstyret.
§4.2.1 Ved oppløsning av et lokallag tilfaller eiendelene og midlene fylkeslaget.
§4.3 Styret i lokallaget skal drive lokallagene med vervarbeid, politisk arbeid samt legge grunnlaget for en sterk organisasjon.
§4.4 Lokallaget plikter å føre regnskap med regnskapsperiode 01.01 – 31.12. Lokallaget må ha bedriftskonto i bank registrert på eget organisasjonsnummer, men dersom dette ikke er opprettet, så benyttes fylkeslagets evt. landspartiets organisasjonsnummer.
§4.5 Lokallagets organer er:
1. Årsmøtet.
2. Nominasjonsmøtet.
3. Lokallag styret.
4. Kommunestyregruppen. Gruppelederen er medlem av lokallag styret.
5.Nye Borgerlige ungdom. Lederen er medlem av lokallag styret.
§4.5.1. Årsmøtet.
a) Alle medlemmer av lokallaget som har betalt kontingent før møtet settes, har møte, tale og stemmerett på årsmøtet.
Fylkestyremedlemmer, eventuelle stortingmedlemmer og sentralstyremedlemmer har møte og talerett. Årsmøtet kan tillate at nyinnmeldte medlemmer kan møte som observatører med møte og talerett.
b) Nye Borgerlige ordinære årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar måned. Innkalling til årsmøtet skal varsles med minst tre ukers varsel. Saker som ønskes behandlet, må være innsendt styret innen 7 dager før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling og andre sakspapirer kan legges fram ved møtets begynnelse, hvis dette er mest hensiktsmessig. Dette avgjøres av lokallags styret. Unntak fra vedtektene når det gjelder datoer og innkallingsfrister kan gjøres av sentralstyret.
c) Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 2/3 av styret eller minst 10 % av betalte lokalslagmedlemmer krever det, eller dersom sentralstyret ber om det. Innkallingsfrist til ekstraordinært årsmøte er minimum 10 dager, og kun de oppsatte saker i innkallingen skal behandles.
e) Årsmøtet skal:
Registrere medlemmenes stemmerett, godkjenne innkalling og dagsorden. Velge møteleder, tellekorps, referenter, protokoll underskrivere. Behandle styrets årsberetning. Behandle og godkjenne lokallagets regnskap og revisjonsberetning. Behandle og vedta lokallagets budsjett, samt eventuell kontingent ut over landsstyrets vedtatte minimums kontingent. Politisk debatt, herunder innkomne forslag og resolusjoner. Behandle og vedta lokalprogrammet.
§4.5.1 Valg:
4.5.1.1 Lokallagets leder
4.5.1.2 Lokallagets nestleder. ( Det kan velges 2 nestledere.)
4.5.1.3 Lokallagets kasserer.
4.5.1.4 Lokallagets sekretær.
4.5.1.5 Lokallagets styremedlemmer. Inntil 5.
4.5.1.6 Lokallagets varamedlemmer i rekkefølge.
4.5.1.7 Revisor.
4.5.1.8 Delegater til fylkeslagets årsmøte.
4.5.1.9 Valgkomité på 3-5 medlemmer.
4.5.1.10 I mellomvalg velges nominasjonskomité på 3-5 medlemmer.
§4.5.1.11 Summen av antallet medlemmer i styret skal være et oddetall.
§4.5.1.12 Hvis praktiske forhold tilsier det, kan det velges to nestledere, en organisatorisk og en politisk. Årsmøtet kan delegere valget 4.5.1.8 til styret. På konstituerende styremøte fordeler styret selv ansvarsområde for styremedlemmene.
§4.5.2 Nominasjonsmøtet til kommunevalgliste
§4.5.2.1 Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes alle medlemmer til orientering før 1. desember året før kommunevalg.
§4.5.2.2 Styret innkaller til nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet.
§4.5.2.3 Nominasjonsmøtet avholdes innen 20. februar i valgåret og avvikles sammen med lokallagets årsmøte.
§4.5.2.4 Nominasjonsmøtet vedtar rekkefølge av kandidater og hvor mange kandidater som skal forhåndskumuleres.
§4.5.2.5 Nominasjonsmøte kan gi styret fullmakt til å supplere valglisten og velge listestyre, listeansvarlig etc.
§4.5.2.6 Eventuelt listesamarbeid må godkjennes av fylkesstyret.
§4.5.3 Lokallags styret.
§4.5.3.1 Lokallagets styre er partiets øverste myndighet i sitt område mellom årsmøtene og er ansvarlig for lagets drift.
§4.5.3.2 Styret skal holde fylkeslaget oppdatert og orientert om driften ved å oversende protokoller og vedtak fra alle partimøter.
§4.5.3.3 Styret skal forberede saker og sende ut innkalling til årsmøter og nominasjonsmøter. Videre skal styret nedsette programkomité og andre nødvendige komiteer. Styret er overordnet kommunestyregruppen og har avgjørende myndighet i politiske saker som behandles i lokalpolitikken.
§4.5.3.4 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets antall er representert ved medlemmer eller deres varamedlemmer og samtlige er innkalt i rimelig tid.

§5 Fylkeslaget

§5.1 Fylkeslaget består av lokallagene i fylket, samt eventuelle direkte medlemmer fra kommuner der lokallag ikke er etablert.
§5.2 Det kan etableres felles fylkeslag med nabofylker hvis dette er mest praktisk.
§5.3 Det er Sentralstyret som skal godkjenne stiftelsen av fylkeslag, og retten til å benytte navnet Nye Borgerlige.
§5.4 Fylkeslaget plikter å føre regnskap med regnskapsperiode 01.01 – 31.12. Fylkeslaget må ha bedriftkonto i bank registrert på eget organisasjonsnummer, men dersom dette ikke er opprettet, så benyttes landspartiets organisasjonsnummer.
§5.5 Fylkeslagets organer er:
1. Årsmøtet.
2. Nominasjonsmøtet.
3. Fylkesstyret.
4. Fylkestingsgruppen. Gruppelederen er medlem av fylkesstyret.
5. Nye Borgerlige ungdom. Lederen er medlem av fylkesstyret.
1. Årsmøtet.
a) Foruten fylkesstyrets faste medlemmer så er det kun godkjente delegater fra lokallagene (med betalt kontingent før møtestart) som har møte, tale og stemmerett på årsmøtet.
b) Beregning av delegater gjøres slik: 1 delegat for laget, 1 delegat pr påbegynt 50 registrert medlem med stemmerett i lokallaget, 1 delegat pr. oppnådd % ved sist avholdt kommunevalg. Maksimum delegater fra et lokallag kan imidlertid ikke overstige 8. Delegater og varadelegater fra lokallagene skal være valgt på lokallagenes årsmøte. Protokoll fra lokallageårsmøte med valgte delegater og varadelegater godkjennes som fullmakt til fylkesårsmøtet.
c) Sentralstyrets medlemmer har møte og talerett.
d) Det kan tillates å gi talerett til observatører fra lokallagene.
e) Fylkeslagets årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned.
f) Innkalling skal skje til lokallagene med minst 21 dagers varsel, med saksliste og antall delegater fra de enkelte lokallag. Kopi av innkallelsen skal også sendes sentralstyret.
g) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må innsendes fra lokallagene minst 7 dager før møtet. Unntatt er dagsaktuelle saker som kan fremmes direkte på årsmøtet. Hva som er dagsaktuelle saker avgjøres av årsmøtet.
h) Endelig innkalling med dagsorden, saksliste og valgkomiteens innstilling samt andre nødvendige årsmøtepapirer, sendes lokallagene minst 7 dager før møtet.
i) Eventuelt ekstraordinært eller minst halvparten av lokallagestyrene forlanger det, eller dersom sentralstyret ber om det. Innkallingsfrist til ekstraordinært Nye Borgerlige årsmøte er minimum 14 dager, og kun de oppsatte sakene i innkallingen skal behandles.
j) Årsmøtet skal:
Godkjenne delegatene, innkalling og dagsorden. Velge møtedirigent, referenter, tellekorps, og protokoll underskrivere. Behandle fylkesstyrets årsberetning. Godta fylkesstyrets regnskap og revisjonsberetning. Behandle og vedta fylkeslagets budsjett. Politisk debatt, herunder å behandle innkomne forslag og resolusjoner, samt saker som skal fremmes for landsmøtet. Behandle forslag til fylkeslagets program til fylkestingvalg.

§5.5.1 Valg:
§5.5.1.1 Fylkeslagets leder.
§5.5.1.2 Fylkeslagets politiske nestleder.
§5.5.1.3 Fylkeslagets organisatoriske nestleder.
§5.5.1.4 Fylkeslagets kasserer.
§5.5.1.5 Fylkeslagets sekretær.
§5.5.1.6 Fylkeslagets studieleder.
§5.5.1.7 Inntil 5 styrmedlemmer i rekkefølge.
§5.5.1.8 Inntil 4 varamedlemmer i rekkefølge.
§5.5.1.9 Revisor.
§5.5.1.10 Delegater og varadelegater / observatører til landsmøtet
§5.5.1.11 Valgkomité med varamedlemmer.
§5.5.1.12 Programkomité. (Velges i mellomvalg.)
§5.5.1.13 Nominasjonskomité. (Velges i mellomvalg.)
§5.5.1.14 Summen av antallet medlemmer i fylkesstyret skal være et oddetall.
§5.5.1.15 Hvis praktiske forhold tilsier det, kan det velges to nestledere, en organisatorisk og en politisk.
§5.5.1.16 Årsmøtet kan delegere valget 5.5.1.10 til styret.
§5.5.1.17 På konstituerende styremøte fordeler styret selv ansvarsområde for styremedlemmene.
§5.2. Nominasjonsmøtet til fylkesvalg og stortingsvalg
§5.2.1 Nominasjonskomiteen innhenter forslag til kandidater fra lokallagene.
§5.2.1.1 Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes fylkesstyrets medlemmer til orientering før 1. desember året før fylkesvalg og stortingsvalg.
§5.2.1.2 Styret innkaller til nominasjonsmøte minst 14 dager før møtet.
§5.2.1.3 Nominasjonsmøtet avholdes innen 20. februar i valgåret og kan avvikles sammen med fylkeslagets årsmøte.
§5.2.1.4 Nominasjonsmøtet vedtar rekkefølge av kandidatene til fylkesvalget.
§5.2.1.5 Nominasjonsmøte kan gi styret fullmakt til å supplere valglisten og velge listestyre, listeansvarlig etc.
§5.2.1.6 Eventuelt listesamarbeid ved fylkesvalget må godkjennes av sentralstyret
§5.3. Fylkesstyret.
§5.3.1 Fylkesstyret er partiets øverste myndighet i sitt område mellom årsmøtene og er ansvarlig for lagets drift.
§5.3.1.1 Fylkesstyret er overordnet fylkestingsgruppen og har avgjørende myndighet i politiske saker som behandles i fylkespolitikken.
§5.3.2 Fylkesstyret har ansvar for lokallagene og har retten til å oppløse lokallag. Ved oppløsning av et lokallag tilfaller alle eiendeler og midler fylkeslaget.
§5.3.3 Fylkesstyret skal holde Sentralstyret oppdatert og orientert om driften ved å oversende protokoller og vedtak fra fylkeslagets partimøter.
§5.3.4 Fylkesstyret skal forberede saker og sende ut innkalling til årsmøter og nominasjonsmøter. Videre skal styret nedsette programkomité og andre nødvendige komiteer.
§5.3.5 Sentralstyremedlemmer har møte- og talerett i fylkes styremøter.
§5.3.6 Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets antall er representert ved medlemmer eller deres varamedlemmer og samtlige er innkalt i rimelig tid.
§5.3.7 Eventuelt årsmøte avholdes når minst 2/3 av fylkesstyret eller minst halvparten av lokallagestyrene forlanger det, eller dersom sentralstyret ber om det. Innkalling til ekstrafortjenestene årsmøte er minst 14 dager, og kun de oppsatte sakene kan behandles.

§6 Landspartiet

§6.1 Landspartiet er det media omtaler som Nye Borgerlige når det gjelder gjengivelse av politikk og politiske saker fremlagt av partiets tillitsvalgte.
§6.2 Landspartiet er således ansvarlig for at partiet har et godt program, gode vedtekter og godt skolerte medlemmer.
§6.3 Landspartiets organer er:
1. Landsmøtet
2. Landsstyret.
3. Sentralstyret.
4. Stortingsgruppen. Gruppelederen er medlem av sentralstyret.
5. Nye Borgerlige ungdom. Lederen er medlem av sentralstyret.
§6.3.1 Landsmøtet
a) Landsmøtet er partiets øverste myndighet. Landsmøtet avholdes innen 1.mai hvert år, og innkalles av sentralstyret med minst 21 dagers varsel.
b) Foruten sentralstyrets faste medlemmer, så er det kun godkjente delegater fra fylkeslagene som har møte, tale og stemmerett på landsmøtet.
c) Hvert fylkeslag gis rett til å stille med antall delegater tilsvarende antall representanter som kan velges representanter fra fylket ved stortingsvalg
d) Delegater og varadelegater fra fylkeslagene skal være valgt på fylkeslagenes årsmøte, ha vært medlem i minst 12 måneder og ha betalt kontingent innen møtestart. Protokoll fra fylkeslagårsmøte med valgte delegater og varadelegater godkjennes som fullmakt til landsmøtet.
e) Landsmøtet skal:
1. Godkjenne delegatene, innkalling og dagsorden.
2. Valg av møtedirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomité eller andre komiteer.
3. Behandle sentralstyrets årsberetning.
4. Godkjenne sentralstyrets regnskap og revisjonsberetning.
5. Behandle og godta sentralstyrets budsjett.
6. Behandle stortingsgruppens årsberetning.
7. Behandle innkomne forslag og resolusjoner.
8. Politisk debatt og strategi for partiorganisasjonen.
9. Behandle og vedta partiets vedtekter og program. ( Hvis det er aktuelt).
10. Vedta forslag og resolusjoner etter innstilling fra redaksjonskomiteen.
11. Valg
§6.3.1 Valg:
§6.3.1.1 Partileder.
§6.3.1.2 Partiets politiske nestleder.
§6.3.1.3 Partiets organisatoriske nestleder.
§6.3.1.4 Sekretær.
§6.3.1.5 Kasserer.
§6.3.1.6 Studieleder.
§6.3.1.7 Fire styremedlemmer i rangorden.
§6.3.1.8 Fire varamedlemmer i rangorden.
§6.3.1.9 Partiets revisor.
§6.3.1.10 Valgkomité, eventuelt programkomité og vedtektskomité.
§6.3.1.11 Valgene under post 1til 7 skal være for to år.
§6.3.1.12 Partileder og styremedlemmer velges i mellom valgår. Begge nestledere, sekretær, kasserer og studieleder velges i valgår. De øvrige valg er for ett år.
§6.3.1.14 Landsmøtet selv kan forandre dagsorden, eller behandle andre saker enn de som er på den oppsatte sakslisten.
§6.3.1.15 Alle saker og valg avgjøres med simpelt flertall bortsett fra ved §6.3.1.9 endring av vedtekter hvor det kreves 2/3 flertall. Personvalg foretas skriftlig dersom minst en delegat krever det.
§6.3.1.16 Sentralstyret konstituerer seg umiddelbart etter landsmøtets avslutning.
§6.3.1.17 Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst 2/3 av Sentralstyret forlanger det. Det ekstraordinært landsmøtet skal innkalles med minst 21 dagers varsel, og kun de oppsatte saker kan behandles.
§6.3.2 Landsstyret
§.3.2.1 Landsstyret er mellom landsmøtene partiets høyeste myndighet.
§.3.2.2 Sentralstyret innkaller til ordinært landsstyremøte minst én gang i året.
§.3.2.3 Landsstyret består av sentralstyrets medlemmer, Ungdomsorganisasjonens leder, eventuelt stedfortrederen, samt fylkeslederne, eventuelt stedfortredere og eventuelle stortingsrepresentanter.
§6.3.2.4 Landstyrets oppgaver er å avgjøre alle saker som ikke etter vedtektene skal avgjøres av andre organer i partiet. Landstyret behandler og vedtar strategien for partiorganisasjonen.
§6.3.2.5 Landstyret behandler politiske spørsmål, og gir innstilling til landsmøtet.
§6.3.2.6 Landsstyret foretar suppleringsvalg til sentralstyret.
§6.3.2.7 Landsstyret har ansvar for Sentralstyret og kan sette til side Sentralstyret sine vedtak.
§6.3.3 Sentralstyret
§6.3.3.1 Sentralstyret skal bestå av følgende:
1. Partileder.
2. To nestledere.
3. Sekretær.
4. Kasserer.
5. Studieleder.
6. Tre eller fire styremedlemmer.
7. Ungdomsorganisasjonens leder.
8. Fire varamedlemmer i rekkefølge.
§6.3.3.2 Sentralstyret er beslutningsdyktig når partileder eller en av nestlederne sammen med minst halvparten av styrets antall er representert ved medlemmer eller deres varamedlemmer.
§6.3.3.3 Sentralstyret kan avvikle sine møter i hastesaker som telefonmøter eller avgi stemme via e-post dersom ingen i styret motsetter seg dette.
§6.3.3.4 Sentralstyrets oppgaver er å utføre det løpende arbeidet i partiet mellom landsmøtene.
§6.3.3.5 Sentralstyret kan delegere oppgaver til et arbeidsutvalg der partiets leder inngår.
§6.3.3.6 Sentralstyret er ansvarlig for partiets økonomi, herunder at regnskapsføring blir foretatt på korrekt måte vi statsautorisert revisor.
§6.3.3.7 Sentralstyret har ansvar for fylkeslagene og har retten til å oppløse fylkeslag. Ved oppløsning av et fylkeslag tilfaller alle eiendeler og midler landspartiet.
§6.3.3.8 Sentralstyret har ansvar for medlems avdelingen, herunder sentralregisteret og kontingentinnkreving. Medlems avdelingen ledes av et av sentralstyrets faste medlemmer eller person ansatt av Sentralstyret. Landsmøtet bestemmer retningslinjer for medlems avdelingen.
§6.3.3.9 Sentralstyret kan ansette sekretær/generalsekretær ved behov. Sentralstyret utarbeider, i så fall, egne retningslinjer/ arbeidsinstruks.
§6.3.3.10 Sentralstyret har myndighet vedrørende tolking av partiprogrammet og vedtektene samt å gi fylkeslag eller lokallag dispensasjoner fra vedtektene når gode grunner taler for det.
§6.3.3.11 Sentralstyret har myndighet til å ekskludere medlemmer som bryter vedtektene, motarbeider partiets partiprogram eller som åpenbart oppfører seg på en måte som er til skade for partiet. Vedtak om eksklusjon kan først gjøres etter at vedkommende er blitt forhåndsvarslet skriftlig av Sentralstyret eller dets arbeidsutvalg og at den anklagede frist for å gi skriftlig uttale, er utløpt. Slik frist sammenfaller med forvaltningslovens bestemmelser om klagefrister og settes til 3 uker etter at varselet er mottatt. Landsstyret er klageinstans.