Oslo

Ungdom uten fremtidshåp

Forsker Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret ved NOVA, har i den nasjonale ungdatarapporten for 2019 avdekket at ungdommen er blitt mindre skikkelig enn før. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 259.700 elever fra 8.trinn på ungdomsskolen til 3.trinn på videregående i perioden 2017 til 2019. Rapporten viser at 70 prosent kjeder seg på skolen. Ungdommen Les mer...

Miljødirektoratet vil ødelegge kulturminner

Miljøminister Elvestuen har vedtatt å rive Veslliesetrene i nasjonalparken på Dovre. Setrene som skal rives er fra 1800 tallet. Sauebønder får ikke erstatte setrene med tilsynsbu. I vedtaket om vern av Dovrefjell heter det at alle bygninger, broer og veier i det gamle skytefeltet skal saneres og fjernes. Årsaken er hensynet til villreinen. Samtidig sier Les mer...

Å gå over bekken etter vann

Oslo kommune har blitt pålagt av Statens Mattilsyn å sørge for å ha på plass en plan om reserveforsyning av drikkevann i høst, ellers vil de få millionbøter. Staten krever at det innen utgangen av 2027 er på plass reservevannkilde. Oslo har brukt 70 år på å finne reservevannkilde. Nå skal de over bekken etter Les mer...

Mer frihet, mindre stat!

Våre folkevalgtes feilprioriteringer fører til problemer. De krever bompenger for å redusere bilbruken slik at de som skal reise skal tvinges til å velge kollektivtrafikk. På den andre siden har de sørget for å ikke ha bygget ut solid kollektivtrafikk, men redusert tilbudet. Togtilbudet til utlandet var bedre på 1990 tallet enn i dag, og Les mer...

Norge går fra rikdom til fattigdom

Oljefondet finansierer kullkraftverk i flere land, samtidig som regjeringen vil ha fossilfri kollektivtrafikk innen seks år. For olje- og gassnasjonen Norge skal forandres totalt. Ifølge klimaminister Elvestuen skal all fossilt drivstoff opphøre innen 2050. Norge har satt de strengeste klimamålene i verden. Årsaken skyldes at Norge ved Erna Solberg har påtatt seg pådriverrollen for å Les mer...

Statsstyrt nedbygging av arbeidsplasser

Posten Norge som eier Posten Bring har etablert datterselskap i Øst Europa, fordi vareflyten i samfunnet blir mer internasjonal. Hovedtyngden av transporten av varer til og fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkostland. For å kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår, betaler de sjåførene 30 kr i timen. Tilsvarende 5.500 kroner Les mer...

Mer menneske, mindre stat!

Når staten blir stor, og ideologier blender, begår staten massivt maktmisbruk. I flere avis artikler har det kommet frem at staten begår grovt maktmisbruk mot enkeltindivider og deres familier. Familier splittes hvor staten kontrollerer den svakeste som er helt prisgitt sine omgivelser. Barnefamilier og familier med psykisk utviklingshemmede er de som oftest blir ofre for Les mer...

4 av 10 får avslag på AAP

Etter at regjeringen skjerpet reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) i fjor, har andelen som får innvilget AAP falt dramatisk. Ifølge NAV sine tall har 3100 fått avslag. Istedenfor å komme ut i arbeid, som er målet ved AAP, har de blitt sosialklienter. Da regelverket ble innskrenket reduserte de også makstiden fra fire til tre år. NAV Les mer...

Landet som sparer seg til fant

Et gammelt norsk munnhell lyder: “å spare seg til fant” – altså å kutte så hardt at det ikke lenger finnes noen muligheter for annet enn ren fattigdom. Det er den virkelighet vi står overfor nå. Det er opplest og vedtatt at Oljefondet på 9,100 milliarder kroner ikke skal brukes på investeringer i Norge, til Les mer...

Trygg og sikker vannforsyning

Undersøkelse av 1800 vannforsyningsanlegg utført av Rådgivende Ingeniørers Forening, viser at tilstanden ved flere anlegg er så dårlig at funksjonaliteten er truet. Opptil en million mennesker mangler alternativ vannforsyning. Det totale vedlikeholdsetterslepet på avløp er estimert til 220 milliarder. I Askøy kommune i Bergen er det funnet E-coli i drikkevannet, slik at flere har blitt Les mer...