Nasjonal sikkerhet og beredskap

Norge må regnes som en av verdens tryggeste land å bo i, men vi er likevel svært sårbare. Vi lever i et relativt trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal.

Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann, mat, transport og elektronisk kommunikasjon sammen med et velfungerende helsesystem.

Nettopp dette er vår største sårbarhet noe dagens terror-episoder, krigsherjinger og covid-pandemi samt stadig hyppigere data-angrep mot offentlige og private data-baser fra fremmede makter minner oss på.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Truslene gjennom moderne biologisk krigføring og pandemier som setter samfunnet ut av spill er også åpenbare. Noe egen håndtert beredskap er selvfølgelig viktig, men selve samfunnsberedskapen i krise er i dag mer og mer viktig å ta høyde for å håndtere.

Forbedringer i det norske forsvar og beredskapen må bygges på tanken om at har vi ikke et velfungerende forsvar og beredskap har vi heller ikke en velfungerende velferdsstat. Den norske friheten har hatt en høy pris ofte med livet som innsats. Denne friheten og velferdsøkningen i betalt materiell velstand er ivaretatt allerede gjennom flere generasjoner.

Vår frihet må ikke tas for gitt, noe også våre nye landsmenn og kvinner som ønsker å være en integrert del av vårt norske samfunn ta inn over seg. Utenlandsk smittetrykk er en ny viktig forsvars og beredskapsområde

Den norske dugnadsånden er en viktig del av den norske integreringspolitikken og innbefatter derfor ikke bare opplæring i det norske språk og samfunn. En nødvendig reell integrering krever at man ønsker å bli en fungerende del av vårt samfunn som en helhet ved å ta ansvar og være med på å bygge et bedre, tryggere og sterkere samfunn uansett om det er gode eller dårligere tider. Skal man bli en likeverdig samfunnsborger av det norske samfunnet så må samfunnstjeneste være like naturlig som å lære seg norsk.

Det norske forsvars- og beredskaps-tjenesten skal forsvare og trygge Norge som nasjon i krise gjennom flere former for samfunnstjeneste. Ivareta alle former for nasjonale infrastrukturer, logistikk, strømforsyning, vannforsyning, matforsyning, helsetjenester etc Ikke bare vedlikehold av det etablerte, men også gjennom ny kunnskap og teknologi forbedre dette. Alt dette skal være grobunnen for norsk identitet og forutsetningen for en selvstendig nasjon.

At man da har et klart skille mellom hva som er myndighetenes forvaltningsansvar og hva som er tradisjonell næringsvirksomhet burde være åpenbart.

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon brukes i stor utstrekning av alle beredskapsaktørene. Dette omfatter fast infrastruktur, mobilt utstyr og utstyr i kjøretøy, fartøy og luftfartøy samt medisinsk utstyr.

Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i nesten alle operasjoner. Bruk i krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø.

Nye Borgerlige er for å styrke kriseberedskapen og sørge for stabil strømforsyning. Det må inn følgende tiltak:

– Si opp FN Agenda 2030/Parisavtalen, Regjeringens Tyskland strategi, EØS, ACER
– Full stans i vindmølleparker og salg av våre naturressurser
– Oppgradere vannkraftverkenes kapasitet med ny teknologi
– Vedlikeholde og utbedre infrastruktur
– Styrke cyberforsvaret
– Styrke selvforsyningsgrad
– Gjenåpne lokalsykehus i hele landet