Sterkt kulturelt fellesskap

Det er mange flotte steder på jorden, men det er noe veldig spesielt med Norge med sine dype daler, høye fjell og vakre fjorder. Det er få nasjoner som kan fremvise noe tilsvarende og Norge er vårt. Vår sterke kulturarv er tuftet på kristne verdier. I vårt samfunn basert på tillit, solidaritet og enhet kan frie mennesker leve i fred og toleranse med hverandre. Noe som skyldes at Norge hadde tidlig lovverk på plass. Vår Grunnlov er Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov, som fortsatt er i bruk. Frostatingsloven som er Norges eldste lov, formulerer rettsstatens grunnidé: «Med lov skal land bygges​ og ikke med ulov​ ødes». Høyesterett har som oppgave å verne rettsstaten gjennom avgjørelser basert på lov og Grunnlov, og sette rettslige rammer for offentlig myndighetsutøvelse.

Vi er derfor et folk med grunnleggende respekt for hverandre, vår historie, vår kristne kulturarv, vårt kongehus og våre felles myndigheter. Et folk som kan snakke om ting og leve side om side i fred og frihet, uavhengig kjønn, opprinnelse og religion. Dessverre ser vi at våre samlende felles verdier er under press grunnet en global verden. Vår ytringsfrihet, religionsfrihet, kulturarv, Grunnlov og nasjonale selvråderett er under press. Derfor ser vi et økende behov for å beskytte kulturen og verdiene som gir nordmenn frihet til å bestemme hvordan vi skal leve vårt liv.

Statsborgerskap er ett privilegium
Vi ser på Norsk statsborgerskap som et privilegium. Borgernes rettigheter veier tyngst. Innvandring skal være begrenset til personer som bidrar positivt og har vist vilje og evne til å tilpasse seg vårt samfunn.Nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet og landets økonomiske velferd vil være tungtveiende kriterier for statsborgerskap. Vi vil sette en øvre grense for det antall mennesker som hvert år kan få statsborgerskap, og søkere skal bedømmes individuelt basert på ovenstående kriterier.

Strenge krav til innvandring, flyktninger -og gjenforening
Vi er som folk blitt rikere og klokere av å reise og la bra folk komme hit til landet. Men erfaringene viser at det er befolkningsgrupper som både økonomisk og kulturelt har vesentlig større vansker med å tilpasse seg vårt moderne samfunn enn andre. Derfor vil vi sikre Norges grenser og kun motta innvandrere som allerede har jobb her i landet og som kan forsørge seg selv og eventuelt sin familie. Vil vil differensiere ankomstkravene basert på søkers opprinnelsesland.
Vi ønsker utveksling mellom norske og ledende vestlige forskere slik at kompetansen på norske høyskoler og universiteter vil øke.

Annullering av statsborgerskap
Vi mener at terror og deltagelse i krig mot norske og våre allierte tropper er et uttrykk for at det er andre nasjoner man i høyere grad føler tilknytning til enn Norge.
Tildelt statsborgerskap skal derfor annulleres og følges opp med utvisning dersom nye borgere dømmes for terror eller landsskadelig virksomhet. Det samme gjelder for de som er under etterforskning eller har en dom for tilsvarende i andre land.

Kriminelle utlendinger skal utvises!
Vi ønsker verken å tilrettelegge for eller gi frihet til kriminelle utledninger uavhengig av opprinnelsesland. Toleranse overfor kriminelle utlendinger ødelegger fellesskapet for alle som lever i fred og fordragelighet og bidrar til det norske felleskap uansett opprinnelse og tro.
Utlendinger som begår straffbare forhold i Norge skal utvises så rettsforståelsen i samfunnet bevares, så vi også i fremtiden kan sikre den solidaritet og trygghet som kjennetegner vårt samfunn. Vi skylder våre etterkommere å videreføre et samfunn som er minst like demokratisk, fritt og lykkelig som det vi mottok. Vi vil derfor annullere konvensjoner og overstatlige avtaler som forhindrer dette.

Norge skal ikke ta imot flyktninger, men hjelpe dem i deres nærområder
Vi Vil gjenopprette lov og orden, stoppe illegal innvandring, forhindre menneskesmugling og sikre at familier på flukt kan være sammen i optimal trygghet så nært deres hjemsted og land som mulig, for enklere repatriering. Derfor skal all hjelp til krigsflyktninger foregå i deres nærområder.
FNs kvoteflyktningsystem har økt faren for illegale krigsforbrytere kan få opphold i Norge. Vi vil derfor samarbeide med nasjoner i deres nærområder for mottak. Flyktninger som kommer til Norge fra våre nærområder skal gis beskyttelse fram til krig er avsluttet. Flyktningstatus i Norge skal ikke være en permanent ordning som i dag.
Barn skal ikke være på vandring da de er sårbare, og lett ofre for menneskehandel. I Norge har det forsvunnet sporløst 800 enslige barn fra asylmottak. Det ønsker vi en slutt på. Alle barn som kommer alene til Norge må returneres tilbake til sin familie og slekt.

Oppsigelse av FNs flyktningkonvensjonen
Vi vil selv bestemme hvilke og hvor mange utlendinger som kan komme til landet. FNs flyktningkonvensjon var opprinnelig beregnet for europeere som flyktet til nærmeste land i noen år for å bli repatriert, eller relativt uproblematisk tilpasset seg samfunnet. Erfaringene viser at flyktningene flytter fra afrikanske og arabiske land skaper kulturelle og økonomiske problemer i mottakerlandene. Derfor vil vi si opp FNs flyktningkonvensjon. Flyktninger må bli hjulpet i nærområdet, og ta ansvar for egen situasjon. Norge vil ikke lenger gi asyl for spontane flyktninger som krysser grensen ulovlig, eller som er et ledd i styrte folkeforflytninger.