Sterkt kulturelt felleskap

Det er mange flotte steder på jorden, men det er noe veldig spesielt med Norge med sine dype daler, høye fjell og vakre fjorder. Det er få nasjoner som kan fremvise noe tilsvarende. Norge er vårt. Vår sterke kulturarv er tuftet på kristne verdier. I vårt samfunn basert på tillit, solidaritet og enhet kan frie mennesker leve i fred og toleranse med hverandre. Noe som skyldes at Norge hadde tidlig lovverk på plass. Vår Grunnlov er Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov, som fortsatt er i bruk. Frostatingsloven som er Norges eldste lov, formulerer rettsstatens grunnidé “Med lov skal land bygges​ og ikke med ulov​ ødes”. Høyesterett har som oppgave å verne rettsstaten gjennom avgjørelser basert på lov og Grunnlov, og sette rettslige rammer for offentlig myndighetsutøvelse.

Vi er derfor et formet folk med grunnleggende respekt for hverandre, vår historie, vår kristne kulturarv, vårt kongehus og våre felles myndigheter. Et folk som kan snakke om ting og leve side om side i fred og frihet, uavhengig kjønn, opprinnelse og religion. Dessverre ser vi at våre samlende felles verdier er under press grunnet en global verden. Vår ytringsfrihet, religionsfrihet, kulturarv, Grunnlov og nasjonale selvråderett er under press. Derfor ser vi et økende behov for å beskytte kulturen og verdiene som gir nordmenn frihet til å bestemme hvordan vi skal leve vårt liv.

Statsborgerskap er ett privilegium
Vi ser på Norsk statsborgerskap som et privilegium. Borgernes rettigheter veier tyngst. Innvandring skal være begrenset til personer som bidrar positivt og har vist vilje og evne til å assimilere seg i vårt samfunn. Vi vil fastsette en maksimumsgrense på antall personer som kan få statsborgerskap. Nasjonal sikkerhet, offentlig trygghet og landets økonomiske velferd og behov for arbeidsinnvandring, vil derfor være tungtveiende hensyn som regulerer innvandring. Søkere vil derfor bedømmes individuelt.

Strenge krav til innvandring, flyktninger -og gjenforening
Som folk har vi blitt rikere og klokere av å reise og la gode mennesker komme til landet. Samtidig viser det seg at det er befolkningsgrupper som økonomisk og kulturelt har store vansker med å tilpasse seg vårt moderne samfunn. Derfor ønsker vi å sikre Norges grenser og kun motta innvandrere som er selvforsørgende. Vi vil frata statsborgerskap fra fremmedkrigere, terrorister og kriminelle. De er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, og viser at deres tilknytning er i opprinnelseslandet og i egen kulturkrets.

Kriminelle utlendinger skal utvises!
Vi tror at terror og deltakelse i krig mot norske tropper er et uttrykk for at det er andre nasjoner enn Norge deres hjerte ligger nærmest. De er en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, og viser at deres tilknytning er i opprinnelseslandet og i egen kulturkrets. Derfor vil vi frata statsborgerskap til fremmedkrigere, terrorister og kriminelle og utvise de til deres opprinnelsesland.

Norge skal ikke ta imot flyktninger, men hjelpe dem i deres nærområder
Vi ønsker å gjenopprette lov og orden, stoppe ulovlig innvandring, hindre menneskehandel og menneskesmugling. Vi vil sikre at familier blir værende hjemlandet, og bistå i nærområdene da det skaper trygghet og bedre levevilkår for flyktninger. Barn skal ikke være på vandring da de er sårbare, og lett ofre for menneskehandel. I Norge har det forsvunnet sporløst 800 enslige barn fra asylmottak. Det ønsker vi en slutt på. Alle enslige barn som kommer til Norge må returneres tilbake til sin familie og slekt.
Vi skylder våre etterkommere å overta et samfunn som fortsatt er demokratisk, fritt og lykkelig som det vi vokste opp i.

Oppsigelse av FNs flyktningkonvensjonen
Vi vil selv bestemme hvilke og hvor mange utlendinger som kan komme til landet. FNs flyktningkonvensjon var opprinnelig beregnet for europeere som flyktet til nærmeste land i noen år for å bli repatriert, eller relativt uproblematisk assimilert med urbefolkningen. Erfaringene viser at flyktningene flytter fra afrikanske og arabiske land skaper kulturelle og økonomiske problemer i mottakerlandene. Derfor vil vi si opp FNs flyktningkonvensjon. Flyktninger må bli hjulpet i nærområdet, og ta ansvar for egen situasjon. Norge vil ikke lenger gi asyl for spontane flyktninger som krysser grensen ulovlig, eller som er et ledd i styrte folkeforflytninger.