Fornuftig naturvern

Alt som kan lages av olje, kan også lages av skog. En aktiv bruk av skogen for å binde karbon i produkter som erstatter fossilt materiale, er bedre enn et karbonlager i kraft av skogvern. Naturen er en del av oss, vår historie og vår kulturarv. Vi er ansvarlige for å etterlate naturen til våre etterkommere uten å ødelegge den. Norges natur og kulturlandskap er derfor en viktig ressurs. Nordmenn har alltid hatt et aktivt forhold til naturen. Staten skal derfor ikke skape hindringer for bonden eller fiskeren som er den beste forvalteren av våre naturressurser gjennom flere tusen år med nedarvet forvalteransvar. Vi er derfor imot Paris-avtalen og FNs klimapolitikk. Vår klimapolitikk vil ha fokus på å handle lokalt, og tenke globalt. Jo kortere avstand det er mellom produsent og forbruker, jo mindre forurensning og bedre klima. Vi vil derfor trekke oss fra FNs Agenda, da vi mener FN har fjernet seg fra sine kjerneoppgaver og beveget seg ut på arenaer som truer nasjoners egenart. Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til østen, hvor de samme konvensjoner brytes. Resultatet er at USA og Europa har fått økende arbeidsledighet, særlig blant unge. Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri. Noe som både skaper arbeidsplasser og reduserer klimautslipp, da veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.

Gode rammevilkår for landbruk og fiskeri
Vi ønsker å sikre at det norske folk har tilgang til norsk mat i fremtiden. Vi har den beste dyrevelferden, har lavest forbruk av antibiotika og god matsikkerhet. Derfor burde Norge være et foregangsland. Vi vil ha ha økt selvforsyning, og ha kornlagre. Mat er en like viktig beredskap som vår forsvarsberedskap. Derfor vil vi fjerne konkurransevridning. Norsk mat eksporteres i svært liten grad, samtidig som vi pålegges å selge EU-produsert mat. Vi vil sikre norsk landbruk og fiskeri, og sørge for et optimalt rammeverk for å operere på markedsbaserte vilkår. Derfor vil vi reforhandle og si opp EØS-avtalen. Vi vil fjerne enhver regel som begrenser landbruket i å dyrke jordbruksarealet effektivt og bærekraftig. Vi vil sikre at nordmenn også kan nyte fersk fisk fanget av mindre fartøy langs den norske kysten i fremtiden. Derfor vil vi gjøre det enklere å drive kystfiske. Vi ønsker å endre kvotesystemet og fjerne regler som hindrer videreutvikling av kystfiske og tap av jobber. Fisk skal foredles her til lands, ikke utlandet. Derfor ønsker vi bedre rammevilkår for fiskeforedlingsindustrien.

Frihet, nasjonal suverenitet og selvstyre- Norge ut av EØS
Vi er for sterk nasjonal selvråderett, og derfor imot overnasjonale organer som EU som dikterer vår hverdag i form av direktiver vi ikke kan forhandle om. EU-byråkrati er en direkte trussel mot vårt demokrati og vår nasjonale selvråderett. Derfor er det på høy tid at Norge annonserer at de vil ha sin selvbestemmelse tilbake, og avholder bindende folkeavstemning, da en økende andel borgere er imot EU og ACER.

Det Europeiske samarbeidet med åpne markeder for frihandel har vært en stor seier for Europa som helhet. Utvidelsen av EU med de østeuropeiske land etter Sovjetunionens sammenbrudd løftet Europa ut av skyggen av den kalde krigen. Økende sentralisering og byråkrati har siden midten av 1980-tallet ødelagt mange av de positive perspektiver i EU samarbeidet. Vi vil derfor sikre nordmenn en folkeavstemning om EØS-medlemskap. Vi er for frihet, rettigheter og det norske folks rett til selvstyre! Vi støtter derfor Brexit, og vil følge etter Storbritannia ved å si opp EØS avtalen, og inngå frihandelsavtaler vi hadde før EØS avtalen.