Felles ansvar for de svake

Det ligger dypt i vår kultur at vi viser kristen nestekjærlighet og tar vare på hverandre. Derfor har vi utviklet et samfunn hvor vi får hjelp når ulykker, sykdom eller alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv. Systemet har dessverre blitt så byråkratisk og ugjennomsiktig at du må være frisk for å være syk. De som trenger mest hjelp får mindre og dårligere hjelp. På den andre siden har det blitt skapt et system hvor flere er avhengige av offentlige tjenester og velferd for å betale sine regninger og livsopphold. Systemet må forenkles og vår sosialpolitikk må basere seg på individuelle behov. Det sivile samfunn må også styrkes, og familier og nærsamfunn må også bli mer selvstendige og ta ansvar for sine nærmeste.

Vi må beskytte de svakeste i vårt samfunn. Samfunnets hjelp må derfor være målrettet mot de som ikke klarer seg selv. Vi må sikre verdig liv for eldre, sårbare barn og mennesker som er syke. Barns rettigheter må respekteres, og i konflikt ved skilsmissesaker må barnets interesser veies tyngst. Vi ønsker å sikre at verken mor eller far uberettiget frarøves sitt barn, og ønsker fokus på familieverdier og kjernefamilien. Et barn har både en mor og en far, og rett til et familieliv med slektninger på begge sider.

Helse og utdanning
Vi vil ha solidaritet i samfunnet og forbedre kvaliteten på fellesoppgaver. Skatteinntekter skal fortsatt finansiere vår helse og utdanning. Samtidig er vi også for privat eierskap innen helse og omsorg, men mener hovedansvaret skal være statlig, men mindre byråkratisert.

Sosial innsats må styrke uavhengigheten
Vi vil sikre at enhver sosial innsats rettet mot midlertidig arbeidsledighet tar utgangspunkt i individets evner og behov. Formålet med den sosiale innsatsen må være å ta vare på sine egne liv. Vi vil fjerne sosiale ordninger som gjør arbeidssøkere til permanente sosiale klienter. Arbeidsmarkedstiltak skal understøtte hovedmålet i arbeidsmarkedspolitikken som er høy sysselsetting, lav ledighet og et inkluderende arbeidsliv. Derfor ønsker vi flere arbeidsplasser, tiltaksplasser og arbeidsrettede tiltak.

Ingen nordmenn skal være bostedsløse
Vi vet at trygge levekår er et viktig utgangspunkt for trivsel for mennesker. Vi vil derfor sørge for at ingen nordmenn lever under uverdige forhold, og at nordmenn alltid prioriteres foran utenlandske statsborgere ved utdeling av sosialboliger.

Frihet til å ta vare på
Vi finner naturlig at menneskelige sosiale behov fungerer best i nære relasjoner; familien, blant venner og på jobb. Vi vil derfor gi familier og det sivile samfunn mer økonomisk frihet til å ta vare på et familiemedlem, nær venn eller ansatt når en rammes av sykdom, skade eller misbruk. På samme måte ønsker vi familier med barn å større økonomisk frihet og rom for å ta omsorg for sine egne barn.

Større rettssikkerhet og lavere ​kriminell lavalder
Norge har fått økende barne- og ungdomskriminalitet blant barn under den kriminelle lavalder. Dagens tilnærming har hatt som utgangspunkt at både gjerningsperson, offeret og samfunnet skal ansvarliggjøres, og ivaretas gjennom aktiv deltagelse i oppfølgingen av lovbruddet. Det er en politikk som har manglende effekt da en ansvarliggjør offeret og samfunnet, istedenfor gjerningsperson og dets pårørende. Enkelte tas hånd om av barnevernet og plasseres i barneverninstitusjoner uten retten til en tidsbegrenset “dom”. Derfor vil vi senke den kriminelle lavalder, og sørge for at sanksjonene er rettet mot gjerningsperson og dens pårørende i form av oppdragelse og resosialisering. Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere mot etnisk ungdom, vil også få betydning i form av tap av statsborgerskap.