Felles ansvar for de svake

Det ligger dypt i vår kultur at vi er solidariske og tar vare på hverandre. Derfor har vi skapt et samfunn hvor vi får hjelp når uhellet er ute, ved sykdom eller at alderdom gjør det vanskelig for oss å klare oss selv.
Men systemet har etter hvert blitt så byråkratisk og ugjennomtrengelig at man skal være sterk for å klare seg hvis man blir syk eller rammes av uhell. De som trenger mest hjelp, blir ofte tilsidesatt om ikke de har sterke pådrivere i familien.
Det er dyrt, dumt og umyndiggjørende at mennesker gjøres avhengig av ytelser fra det offentlige for å kunne betale sine utgifter til det offentlige. Mennesker er forskjellige og har individuelle behov. Systemet skal forenkles og vår sosialpolitikk skal alltid ta utgangspunkt i det enkelte menneskes behov.
Sivilsamfunnet skal styrkes og familiene og det nære nettverket skal i høyere grad ha frihet til å selv ta seg av sine nærmeste.

En hånd under de svakeste
Vi skal holde en hånd under de svakeste i vårt samfunn. Samfunnets hjelp skal derfor rettes mot dem som ikke kan klare seg selv. Vi skal sikre verdige liv til de svakeste eldre, utsatte barn og de som er syke i kropp eller i sinn. Barns rettigheter skal respekteres, og i konfliktfylte skilsmissesaker skal barnets beste veie tyngst. Vi vil sikre at verken mor eller far uberettiget kan frata banets rett til samvær med begge foreldre.

Skattebetalt helse og utdannelse
Vi vil bevare solidariteten i samfunnet og forbedre kvaliteten på de oppgaver vi skal løse i felleskap. Staten skal derfor fortsatt finansiere helse og utdannelse til alle nordmenn. Men jobben kan fint bli ivaretatt av private forutsatt at dette bedrer kvaliteten.

Sosiale ytelser skal styrke selvstendigheten
Vi vil sikre at enhver sosial ytelse rettet mot midlertidig arbeidsledighet gis med utgangspunkt i den enkeltes evner og behov. Formålet med sosiale ytelser skal være å gi den enkelte ressurser i en begrenset periode til igjen å kunne ta hånd om sitt eget liv. Vi vil fjerne ordninger som låser arbeidssøkende i det offentlige systemet.

Ingen nordmenn skal ufrivillig være hjemløse
Vi vet at det å ha en trygg bosituasjon er et avgjørende utgangspunkt for menneskers trivsel. Vi vil derfor sikre at ingen nordmenn ufrivillig lever på gaten og at nordmenn til enhver tid prioriteres før utenlandske statsborgere ved tildeling av offentlige boliger. Vi kan gjøre en stor forskjell med litt felles innsats.

Frihet til kunne utføre omsorgsoppgaver
Vi mener det er naturlig at menneskers sosiale behov best imøtekommes i de nære relasjoner, i familien, blant venner og på arbeidsplassen. Vi vil derfor gi familiene og sivilsamfunnet økonomisk frihet til å utføre omsorgsoppgaver når et familiemedlem, en nær venn eller en ansatt rammes av sykdom eller misbruk.
På samme måte ønsker vi familier med barn å større økonomisk frihet og rom for å ta omsorg for sine egne barn.

Større rettssikkerhet og lavere ​kriminell lavalder
Norge har fått økende barne- og ungdomskriminalitet blant barn under den kriminelle lavalder. Dagens tilnærming har hatt som utgangspunkt at både gjerningsperson, offeret og samfunnet skal ansvarliggjøres, og ivaretas gjennom aktiv deltagelse i oppfølgingen av lovbruddet. Dette er en politikk som har manglende effekt da en ansvarliggjør offeret og samfunnet, istedenfor gjerningsperson og dets pårørende. Enkelte tas hånd om av barnevernet og plasseres i barneverninstitusjoner uten retten til en tidsbegrenset «dom». Derfor vil vi senke den kriminelle lavalder, og sørge for at sanksjonene er rettet mot gjerningsperson og deres pårørende i form av oppdragelse og re-sosialisering. Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere mot etnisk ungdom, vil resultere i tap av statsborgerskap. Ungdomskriminelle med dobbelt statsborgerskap skal miste det norske statsborgerskap og utvises.