Den ubehagelige sannheten om nasjonal ramme for vindkraft

Det er påsketid hvor titusener oppsøker vår fantastiske natur og fjellheim. Nyt turen, fordi dette kan bli en av de siste år hvor nordmenn får oppleve fri ferdsel i norsk natur. 1. april ble NVE sitt forslag for Nasjonal Ramme for Vindkraft på oppdrag av Olje- og energidepartementet, lagt ut på høring.

I den forbindelse har vi krevd innsyn i epost utvekslingen mellom lobbyistselskapet Norwea og NVE om rammeplanen. Vi har i tidligere artikkel skrevet om Norwea, og koblingen mellom politikere og klimaprofitører. De er påvirkningsagent og bindeleddet mellom profitører og politiske beslutningstakere.

I epostutvekslingen fremgår det nye og ukjente opplysninger. Vindmølleselskapene vil bygge utenfor rammeplanen og søke om konsesjoner i områder som er vernet for inngrep. I epost fra NVE heter det:

Bør grensen settes lavere?  Vi minner om definisjonen på hard eksklusjon: Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende   Vi ber om svar innen mandag 19.2.2018

Det fremgår at NVE legger opptil at listen skal settes lavere overfor lobbyorgansiasjoner som Norwea. Organisasjonen har en kundeportefølje av tung kraftindustri og kapital i hovedsak fra utlandet. Årsaken er at våre folkevalgte sier ja til å være grønt batteri for Europa, og de gode betingelsene. De betaler nær 0% til felleskapet, har god avskrivningsmuligheter og profitten går rett til utlandet. Regningen sendes til folket. Grønt skifte handler kun om profitt, ikke miljø.

Videre fremgår det at Norwea dirigerer NVE. I epost datert 15.12.2017 fra direktør Øistein Schmidt Galaaen i Norwea til Erlend Bjerkestrand i NVE, heter det:

Som NVE er kjent med er det likevel to viktige forbehold knyttet til Norweas støtte:
– For det første må en forpliktende plan for rullering og oppdatering av rammen på plass. Teknologiutvikling og andre forhold kan gjøre det aktuelt å inkludere områder med lavere vindressurs i en oppdatering av rammen.
– For det andre må konsesjonssystemet åpne for at prosjekter med lavere vindhastighet utenfor rammen kan fremmes og konsesjonsbehandles på linje med prosjekter innenfor i særlige tilfeller. Dette kan eksempelvis være tilfeller der prosjektutvikleren kan dokumentere særlig lave infrastrukturkostnader, forbruk el.l.

Norwea legger ikke skjul på sine intensjoner overfor Nye Borgerlige. Tvert imot de vil jobbe for at vindkraft bygges ut utenfor rammeplanen til NVE. I en Twitter melding til Nye Borgerlige skriver Norwea:

Som vi vel har sagt nærmest til det kjedsommelige: Vi mener rammen ikke må stå til hinder for konsesjonsbehandling utenfor rammen der særlige hensyn taler for det. Her er stikkordet konsesjonsbehandling. Men, dette er jo ikke noe nytt..?

Konsekvensen er at vårt land vil bli massivt utbygget. Kun fylker som Oslo, Akershus, Oppland og Troms er vernet. Allemannsretten og fri ferdsel i vår uberørte natur vil bli sterkt innskrenket. Norge kommer til å bli europeisk Duracell batteri. Du som borger vil få redusert livskvalitet og økte strømpriser. Grønt skifte handler kun om profitt! Vi er motstandere av grønt skifte, EØS og ACER.

Epost kommunikasjon mellom Norwea og NVE (PDF format)

Harde eksklusjonskriterier i nasjonal ramme

Norweas synspunkt på bruk av vindhastighet som hardt eksklusjonskriterium i forbindelse med nasjonal ramme

Notat Norwea

Norweas innspill til metodebeskrivelse for fastsettelse av nasjonal ramme for vindkraft på land

Takk for møte i går-presentasjon