Koblingen mellom politikere og klimaprofitørene

Vindmølleparker i Norge er milliardindustri. Utenlandske aktører som Stadtkraft München bruker lobbyist firmaet Norwea. Selskapet er ikke AS, men «non profitt organisasjon» opplyser de i en Twitter debatt med Nye Borgerlige. «Non profitt» betyr at overskudd ikke fordeles på eiere, men re-distribueres internt i organisasjonen eller doneres. Det betyr at skattefordeler og regnskapstall ikke er offentlige, men skjult. Det gjør det umulig å se inntektsstrømmen fra utenlandske oppdragsgivere.

Vi har sendt en e-post og bedt om innsyn i organisasjonens regnskapstall og utenlandske portefølje. Det er også ukjent hvordan Norwea påvirker våre statsråder i.o.m Stortinget har avvist Lobby register. Deres medlemmer er ikke Ola eller Kari, men storkapital og industri. Selskaper som VSB Holding GMBH, Swedbank, GE Wind Energy, Hydro er noen av de aktive selskapene i Norwea, som er påvirkningsagent hos politiske beslutningstakere.

Ett bilde sier uansett mer enn ord. På facebook siden til Norwea er det bilde av Norwea-sjef Øyvind Isachsen sammen med statsrådene Nikolai Astrup(H) og Ola Elvestuen(V). De poserer foran ett kart av Norge med en stor vindmølle i front. Bildet er beskriver hvilke inngrep i norsk natur vi faktisk står overfor.

Lobbyorganisasjoner har god tilgang til medier for å påvirke opinionen og våre politikere. Er mediene uskyldige eller mottar de kapital under bordet for å markedsføre organisasjonen? Slike spørsmål er vanskelig å få besvart da regnskapstall ikke er offentlige. Det vi reagerer på er de dramatiske konsekvensene.

Vi snakker om massive inngrep i natur og kapitalflyt! Ifølge magasinet Harvest er tallene beskrivende. Totalt 37% av Norge tilsvarende 60 000 km2 av de urørte landområdene som foreløpig er i faresonen for å bli del av vindkraftutbygging. Nest etter Finnmark er det Trøndelag (48 %), Troms og Vest-Agder (38 %) som har størst andel urørt natur som kan være aktuell for utbygging. Blant fylkene med store urørte områder, er Møre og Romsdal (11 %) og Sogn og Fjordane (14 %) i motsatt ende av skalaen.

Milliarder av kroner vil bli flyttet fra Norge til utenlandske aktører. Norwea sjefen uttaler følgende:

Investeringene er beregnet å gi en årlig avkastning på åtte prosent. Det er attraktivt for store utenlandske pensjonsfond og infrastrukturfond, som søker langvarig og trygg avkastning, sier direktør Øyvind Isachsen i Norwea, interesseorganisasjonen for vindkraftverk i Norge.

Norske politikere og regjering har spilt på lag med tyske myndigheter siden 1999. I regjeringens strategiplan Tyskland fra 2015 heter det:

Norge og Tyskland er som viktige handelspartnere på energifeltet gjensidig avhengige av hverandre. Industrinasjonen Tyskland legger stor vekt på å ha en sikker og bærekraftig energiforsyning, og har igangsatt en omfattende omlegging av energisektoren med utfasing av atomkraft, utbygging av fornybar energi og intensivert energieffektivisering. Gassens rolle i tysk energisammensetning på lang sikt vil være viktig for norske interesser. Kraftutveksling med Tyskland er på dagsordenen. Dette gir grunnlag for å videreutvikle og intensivere den gode energidialogen med tyske myndigheter

Derfor får tyske kraftselskaper konsesjoner for å utnytte norsk kraft, land og ressurser. Kraften som produseres selges høystbydende på den nordiske kraftbørs. Kostnaden faller på Norge og nordmenn, overskuddet tilfaller utenlandske kapitalinteresser.

Stortingets ja til ACER må sees i sammenheng med regjeringens Tyskland strategi hvor små kommuner settes under enormt press. En av disse kommunene er Frøya. Der foregår det stor lokal kamp, en kamp som bør få nasjonal oppmerksomhet, men som forties i media. Norsk fauna og natur blir ødelagt, mens kapital fra norsk vindkraft havner i hendene på utenlandske kapitalinteresser.

Dette har ingenting med «grønn energi», men dreier seg kun om fortjeneste. Det er årsaken til at klimaprofitørene gjemmer sine regnskap, Stortingets nei til Lobbyregister og et taust media. Norge mangler åpenhet om beslutninger og beslutningsprosesser.

Endres ikke politikken vil landets topografi endres. Der det tidligere var kystlinje og skogsområder og fjell, vil det være vindmøller. Nye Borgerlig vil derfor bekjempe dette. Vi er imot ACER, og vi bekjempe all type korrupsjon. Vi ønsker å innføre Lobby register og vil at norsk kraft skal være på norske hender, slik at overskudd av kraft og kapital tilfaller Norge og våre landsmenn.