Trygg og sikker vannforsyning

Undersøkelse av 1800 vannforsyningsanlegg utført av Rådgivende Ingeniørers Forening, viser at tilstanden ved flere anlegg er så dårlig at funksjonaliteten er truet. Opptil en million mennesker mangler alternativ vannforsyning. Det totale vedlikeholdsetterslepet på avløp er estimert til 220 milliarder.

I Askøy kommune i Bergen er det funnet E-coli i drikkevannet, slik at flere har blitt innlagt på sykehus og en ettåring har dødd som følge av av forurenset drikkevann. Slike utbrudd vil det trolig bli flere av fordi gjennomsnittsalderen for kommunale vannforsyningsrør er 32 år.

Videre viser undersøkelsen at lekkasjeprosenten er på 30 prosent. Norge med penger på bok har langt større lekkasjeprosent enn våre naboland Sverige og Danmark. Fortsetter vedlikeholdet i samme takt som tidligere vil det ta 150 år før samtlige ledninger er skiftet ut.

Vi har i tidligere artikler vist til at regjeringen forbyr Oljefondet å investere i infrastruktur og vedlikehold, samtidig som de investerer i andre lands infrastruktur. Det er derfor en villet politikk å la vår infrastruktur forfalle når vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for veier, avløp, jernbane og offentlige bygninger i 2015 ble estimert til 2600 milliarder.

Nye Borgerlige er for et taktskifte, og ønsker å investere i egen nasjon istedenfor andres. Vi vil bruke Oljefondet og bistandsmidler til å bygge og vedlikeholde infrastruktur. Det sikrer nasjonen økonomisk vekst i fremtiden og sørger for at infrastrukturen i Norge ikke kollapser, og folk blir syke.