Innovasjon, infrastruktur og bompenger

1.juni åpnet de nye bomstasjonene i Oslo. Det er nå 83 bomstasjoner i og ved hovedstaden, fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen. Bompengene skal benyttes til å finansiere sykkelveier, gangstier og kollektivtrafikk. Bompengeinnkrevingen rammer usosialt og din bostedsadresse avgjør hvor mye du betaler. Andelen bomstasjoner over det ganske land har økt kraftig de siste år, samtidig som infrastrukturen forfaller.

Vedlikeholdsetterslepet i Norge er på 2600 milliarder viser rapporten «State of the Nation» skrevet på oppdrag av uavhengige eksperter og Rådgivende ingeniørers forening (RIF). De kartla vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet for veier, avløp, jernbane og offentlige bygninger i 2015. Det viser at svært lite av bompengene går til veier, men til andre formål.

237 bruer har truet bæreevne ifølge Statens vegvesens brodatabase. 45 prosent av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Estimert investeringskostnad er beregnet i rapporten til 500-600 milliarder. Riksveinettet har en veistandard som ikke tilfredsstiller veinormalenes krav. Vedlikeholdsetterslepet er på 800-1000 milliarder. Det kommunale veinettet trenger oppgraderes og estimert investering på 250-300 milliarder.

Infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. Det er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Investeringer i infrastruktur skaper arbeidsplasser, gir økt skatteinngang til kommune og stat og derfor en lønnsom investering for framtidens generasjoner. Varer, produkter, tjenester og driftsetableringer kommer som et resultat av godt utbygget infrastruktur.

Nye Borgerlige er motstandere av bompenger. Vi vil bruke Oljefondet og bistandsmidler til å bygge og vedlikeholde infrastruktur. Det sikrer nasjonen økonomisk vekst i fremtiden og sørger for at infrastrukturen i Norge ikke kollapser.