Regjeringen vil forby investeringer i Norge

Knut Kjær, Oljefondets første sjef, er bekymret for styringen av Oljefondet. Han advarer Stortinget.I brevet skriver han at fondet som i dag styres av tre personer, er en modell som bryter prinsippene for god eierstyring i Norge og andre siviliserte land. Han advarer mot ansvarspulverisering, byråkratisering og mangelfull kompetanse.

Hans reaksjon kommer som følge av at Stortinget 12.juni skal stemme over et regjeringsforslag som forbyr at Oljefondet ikke skal investere i Norge, kun i utlandet. Konsekvensen er at Norge vil forfalle ytterligere. Vi har tidligere skrevet at vedlikeholdsetterslepet i Norge er på 2600 milliarder.

Vi er av stikk motsatt oppfatning. Oljefondet skal benyttes i Norge. Å investere i infrastruktur øker verdiskapningen og bedrer skatteinngangen. Investering er ikke det samme som kostnad som er forbruk. Snarere tvert imot. Noe av det første Trump gjorde da han ble president var å vedlikeholde veinettet i flere stater i USA.