Redusert sykehustilbud

Det er vedtatt at Ullevål sykehus på sikt skal legges ned, istedenfor å bygges ut. I Oslo blir det tre statlige sykehus. Et nytt regionalt sykehus på Gaustad, nytt Aker sykehus i tillegg til Radiumhospitalet. For å finansiere de to nye sykehusene skal det tas penger de neste 10 år fra dagens drift. Kostnadene til første byggetrinn er beregnet til 32,5 milliarder kroner.

Ifølge viseadministrerende direktør Morten Reymert ved Oslo Universitetssykehus (OUS) vil det bli sparekrav. I den økonomiske langtidsplanen de neste 10 år skal OUS ta ut 800 millioner mer fra driften hvert år. Rundt halvparten blir innsparinger. Oslo Ap som har støttet planene om å legge ned OUS hevder at nytt sykehus på Aker og ett nytt gigantsykehus vil gi økt kapasitet. Noe helseminister Høie også mener.

I «Utviklingsplan 2035» som handler om byggingen av de to nye Oslo sykehusene viser det seg at 150.000 liggedøgn skal flyttes ut av sykehusene, til tross for befolkningsvekst. 48.000 liggedøgn overføres til kommunen. 50.000 liggedøgn skal kuttes «basert på økt bruk av hotell», mens 46.000 skal reduseres «som følge av effektivisering», heter det i planen. Ved å slakte Ullevål sykehus vil fagmiljøet forvitre, og spres istedenfor å være samlet. Det skjedde da Aker sykehus ble nedlagt.

Oslo vil som følge av dette få redusert og dårligere tilbud til byens borgere. Alvorlig syke mennesker vil bli sendt hjem eller må ligge på sykehotell istedenfor sykehus, da liggetiden vil bli redusert. Samme negative utvikling har vi sett i psykiatrien hvor antall sengeplasser til døgnbehandling nesten er halvert fra 1998 til i dag.

Å redusere døgnplasser fører til at de som trenger lengre døgnbehandling blir svingdørspasienter. Vi vil få ett A og ett B lag. De ressurssterke som trenger kort liggetid og kan kjøpe seg behandling vil bli vinnere, mens de kronisk syke som trenger lenger behandling blir taperne og må benytte fastlegen. Slik det er i psykiatrien. Det har resultert i at flere tar sitt eget liv.

Parallelt med reduksjon av døgnplasser og effektivisering, får syke avslag på å forlenget AAP etter innstramningene som trådte i kraft i januar i år. Syke mennesker som ikke er ferdig utredet eller trenger arbeidsrettet tiltak har blitt sosialklienter eller må leve på ektefelle eller egen formue. Det har resultert i at de har blitt enda sykere og trenger mer oppfølging fra helsevesenet.

Nye Borgerlige har ingen tiltro på gigantomani innen sykehusutbygging. Ett godt eksempel på det er AHUS som hadde sprengt kapasitet fra dag en.Vi vil ha nærhet til helse. Derfor ønsker vi å utbygge allerede eksisterende lokalsykehus istedenfor å bygge gigantsykehus. Da Høyre, Frp og Ap innførte helseforetaksmodellen i 2002 reduserte det også spillerommet for folkevalgte beslutninger lokalt.

Helseforetaksmodellen må avvikles og tilbakeføres til folkevalgt styring og beslutning lokalt. Ditt helsetilbud skal ikke være avhengig av poststed. Derfor vil vi opprettholde et desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus og bygge ut lokalsykehus med akuttfunksjoner, mer døgnbehandling og fødetilbud over det ganske land.