Prosjekt Bilfritt sentrum er menneskerettsbrudd

Storgata som er en av Oslos største kollektivgater er nå blitt stengt helt eller delvis for busser. Holdeplasser flyttes, og snart står trikkene for tur. Årsaken er at Storgata skal få bredere fortau og nytt trikkespor. Konsekvensene blir opphopning av trikker og trafikkaos.

Samtidig fjernes parkeringsplasser når gater og veier omgjøres til sykkel-og gangstier. Det skaper kaos, flere ulykker og trafikk trøbbel. Bilene skal parkeres for godt, for innen 2030 skal utslippene reduseres med 95 prosent.

I høringen mellom beboerne på Kalbakken og Bymiljøetaten om utbygging av sykkelfelt i Groruddalen svarte  Bymiljøetaten følgende:

Tilrettelegging for sykkel handler om å etablere et tilbud for brukergrupper som ikke nødvendigvis benytter strekningene slik de fremstår i dag, eller grupper som ikke benytter sykkel som fremkomstmiddel på grunn av mangel på sykkelinfrastruktur.

I en kronikk i Akers Avis Groruddalen 17.10 forklarer Sabina Syed leder MDG Grorud, Finn Dyrkorn leder Stovner MDG og Sverre C. Olsen styremedlem Alna MDG hvorfor parkeringsplasser fjernes:

Når man i stedet bruker denne plassen på en sykkelvei som er tilgjengelig for alle, vil flere få nytte av fellesskapets areal i  stedet for at den gis gratis til noen få bilister. Hvorfor skal vi gi bort denne dyrebare plassen gratis til noen få bilister?

Svaret er at noen få syklister skal få benytte parkeringsplasser og veier gratis finansiert av bilister. Ved utgangen av 2017 var det registrert 257 014 biler i Oslo. De betaler veiavgift og bompenger i motsetning til syklistene.

Du som bileier må akseptere at du skal finansiere kollektivtrafikk, sykkel- og gangstier, for så å bli fratatt din frihet og mobilitet. En bil er også ett formuesgode. Det er verdt å merke seg at et samlet Storting stemte for Oslopakke 3, hvor bilistene skal finansiere Prosjekt Bilfritt sentrum.

Resultatet er tapte arbeidsplasser, konkursøking på 39.5 prosent i sentrum, og en vanskeligere hverdag for de som er avhengige av bil. Funksjonshemmede, eldre, barnefamilier og næringsliv er de store taperne. Krigen mot bilistene skaper bare tapere, ingen vinnere.

Prosjekt Bilfritt byliv og klimapolitikken som danner grunnlaget for krigen mot bilen, har blitt en krig mot folket. Når staten foretar så store inngripen i folks frihet, er det tale om menneskerettsbrudd. En stat skal respektere folks privatliv og familieliv, og ikke foreta uproporsjonale inngrep i privatsfæren som vanskeliggjør folks hverdag.

Vi har i tidligere artikkel skrevet om den store klimabløffen. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige er imot Prosjekt Bilfritt sentrum, for god næringspolitikk og bevegelsesfrihet for folk. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier, og finner det forkastelig at politikere tjener penger på bompengestasjoner de selv har vedtatt