Den store klimabløffen

I 1983 ble FN Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, også omtalt som Brundtlandkommisjonen opprettet. Rapporten ”Our common future” senere omtalt som Brundtlandrapporten, danner bakteppet for FNs Agenda 21. Kommisjonen mente miljø og fattigdomsbekjempelse skulle ses i sammenheng, og derfor foreslo de strategier for å løse de. Gro innførte begrepet ”bærekraftig utvikling”, en samlebetegnelse for å benytte begrensede ressurser som tar hensyn til fremtidige generasjoner.

I en tale på amerikansk fjernsyn i 1987 uttalte Gro:

«Vær klar over at vi er alle naboer, over hele verden. Vi må slutte å tenke på en nasjonal, for egoistisk og isolerende måte. Vi må tenke i et verdensperspektiv, ellers vil barna deres og deres fremtid være i fare.»

Rapporten dannet grunnlaget for klimakonferansen i Rio de Janeiro 1992, og la grunnlaget for FNs Agenda 21 en avtale 178 nasjoner har underskrevet.

Maurice Strong, daværende generalsekretær i FN, uttalte i 1992:

«Nåværende livsstil og forbruksmønster i den velstående middelklassen – som involverer høyt kjøtt forbruk, bruk av fossilt brensel, hvitevarer, klimaanlegget i hjem og på arbeidsplass, er ikke bærekraftig.»

I september 2015 innførte FN Agenda 2030, som bygger videre på Agenda 21. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige vil trekke seg fra FNs agenda og Parisavtalen, da vi i likhet med USA mener FN har fjernet seg fra sine kjerneoppgaver og beveget seg ut på arenaer som truer nasjoners egenart. Klimaendringer er sykliske, ikke menneskeskapte.

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til østen, hvor de samme konvensjoner brytes. Resultatet er at USA under Trump har fått flere arbeidsplasser, mens Europa har fått økende arbeidsledighet, særlig blant unge. Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri. Det vil skape arbeidsplasser og reduserer klimautslipp, da veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.Vi mener begrepet klima må byttes ut med forurensing, og fokusere på å handle lokalt og ikke tenke globalt.