Norge går fra rikdom til fattigdom

Oljefondet finansierer kullkraftverk i flere land, samtidig som regjeringen vil ha fossilfri kollektivtrafikk innen seks år. For olje- og gassnasjonen Norge skal forandres totalt. Ifølge klimaminister Elvestuen skal all fossilt drivstoff opphøre innen 2050. Norge har satt de strengeste klimamålene i verden. Årsaken skyldes at Norge ved Erna Solberg har påtatt seg pådriverrollen for å nå klimamålene.

Med andre ord kommer landet til å bli rasert med vindmølleparker, og folket fratas mobilitet. For Oljefondet vil ikke investere i infrastruktur i Norge. Vedlikeholdsetterslepet på det norske strømnettet er på 140 milliarder. Det betyr at strømnettet vil bli overbelastet og strømprisen så dyr at kun eliten vil få lov til å kjøre bil.

Infrastruktur må være på plass for at et samfunn skal fungere. Det er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Investeringer i infrastruktur skaper arbeidsplasser, gir økt skatteinngang til kommune og stat og derfor en lønnsom investering for framtidens generasjoner. Varer, produkter, tjenester og driftsetableringer kommer som et resultat av godt utbygget infrastruktur.

Når bilen fjernes forsvinner velstand, jobber, din frihet og mobilitet. Det vil føre oss tilbake i en tid hvor bil var luksusleketøy for rikfolk. Da bilene fikk inntog på norske veier på begynnelsen av 1960 tallet, var mange skeptiske og mente bilen var til fare for menneske. Det var trange vekstvilkår for bilen i Norge fordi det var innført bilrasjonering etter 2.verdenskrig frem til 1960.

Transportrevolusjonen og bilens inntog for folk flest resulterte i mobilitet, frigjøring og økt velstand. Hadde du bil kunne du reise hvor du ville, kun begrenset av veinett og veistandard. Utbygging av veinettet ble derfor viktig.

Vi er motstandere av FN Agenda 2030 og det grønne skiftet, da det innebærer at folket mister sin frihet og levestandarden vil falle dramatisk. Norge kommer til å gå fra å være i-land til å bli u-land pga manglende inntekter fra olje og gass.