Statsstyrt nedbygging av arbeidsplasser

Posten Norge som eier Posten Bring har etablert datterselskap i Øst Europa, fordi vareflyten i samfunnet blir mer internasjonal. Hovedtyngden av transporten av varer til og fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkostland. For å kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår, betaler de sjåførene 30 kr i timen. Tilsvarende 5.500 kroner i måneden.

Dette står i grell kontrast til regjeringens eierskapsmelding. Der fremgår det at selskaper med statlig eierandel skal oppfylle statens mål knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anti-korrupsjon. Konsekvensen er at norske arbeidstakere blir diskriminert fordi de har for høy lønn.

Er det statens oppgave å etablere jobber i lavkostland istedenfor å sørge for arbeidsplasser for egen befolkning? Vårt svar er nei. I motsetning til regjeringen som gjør det stikk motsatte av det de sier, vil vi holde det vi lover.

Nasjonens oppgave er å sørge for jobber for egen befolkning. Vi er derfor motstandere av EØS avtalen, og vil ha industriarbeidsplasser fra lavkostland tilbake til Norge.

Siden 2004 har det blitt eksportert over 80.000 arbeidsplasser til lavkostland. Parallelt føres det en politikk hvor arbeidsinnvandrere og flyktninger tas imot med åpne armer, og rasering av arbeidsplasser fortsetter.

Regjeringen sender signaler til norske konserner at de bør investere i utlandet, istedenfor Norge, fordi produksjon i Norge ikke er lønnsom eller klimavennlig. Et godt eksempel er Orkla industrier hvor 60% av selskapets investeringer går til Øst Europa.

Derfor går ikke regnestykket opp når det på den ene siden tilrettelegges for at at norske arbeidsplasser forsvinner til lavkostland, samtidig som grensene står åpne.

Nye Borgerlige er arbeidernes parti. Der stortingspartiene vender ryggen mot norske arbeidsfolk og velferdsgoder, jobber vi for at nordmenn skal ha tilgang til arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår.

Derfor er vi for å ha en god nærings- og handelspolitikk, stenge grensene og innføre innvandringsstopp. Det gir forutsigbarhet, generer inntekt til stat og kommune og opprettholder velferd.