ACER og FNs Agenda 2030

ACER, EUs energisamarbeid er opprettet med den hensikt å kontrollere energimarkedet i Europa. Forsvarerne av ACER hevder det vil gi et mer effektivt energisystem, hvor infrastruktur og naturressurser blir bedre utnyttet og vil resultere i unødvendig nedbygging av natur.  Hensynet til klima og naturhensyn og importere andre lands kraftoverskudd i perioder det er underskudd i Norge, er forklaringen.

Norge er en kraftproduserende nasjon og har kraftoverskudd, ikke underskudd. Å bygge rør fra Norge til andre nasjoner resulterer i nedbygging av natur, og gir ikke et effektivt energisystem da vi må importere tilbake vårt eget kraftoverskudd i tider med tørke og lite nedbør. Eksport av overskuddsenergi er derfor ikke forklaringen, men kontroll over naturressurser.

Årsaken finner en på regjeringens hjemmeside. Der fremgår det at det politiske hovedsporet nasjonalt, regionalt og globalt er å oppfylle 17 bærekraftsmål i FNs Agenda 2030. Ett av disse målene er:

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»

Klimapolitikken er overstyrende for politikken som føres innenriks som utenriks. Brundtlandrapporten som danner bakteppet for FNs Agenda 21, som ble avløst av Agenda 2030 i 2015, mente fattigdomsbekjempelse og miljø skulle løses i sammenheng. Hva innebærer det egentlig? De i vesten må redusere sitt forbruk dramatisk slik at de blir like fattige som de som bor i u-land.

Enkelt forklart går klimapolitikken ut på at en liten elite skal kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Innføring av smartmålere er en effektiv måte å kontrollere folks energiforbruk. Hensikten er å få ned forbruket, og straffe de med normalt og høyt forbruk. Du som bor i et land med kraftoverskudd må finne deg i å dele med alle andre, og attpåtil betale en høy pris.

Professor Rögnvaldur Hannesson ved NHH har i sin analyse beregnet at Klimahysteriet koster gjennomsnitts nordmann minimum 6600 kr hvert år. Tallene er beregnet fra statsbudsjettet i 2015, og vil bare bli høyere for hvert år etter innføringen av smartmålere og Stortingets ja til ACER.

Nye Borgerlige er imot ACER og Agenda 2030, og vil si opp Parisavtalen. Vi har ingen tiltro til FNs klimapanel (IPCC), men forholder oss til Klimarealistenes Vitenskapelige råd (NIPCC) som mener klima domineres av naturlige variasjoner. Det eksisterer kun ett CO2 kretsløp, og det finnes ingen observasjoner eller kjemiske forklaringer som støtter at CO2 gjør atmosfæren varmere. Vi forholder oss ikke til pseudo vitenskap for å opprettholde ideologisk tankegods utviklet av en liten gruppe mennesker.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/bkm_agenda2030/id2510974/