Vi trenger en levende by

Raseringen av Oslo fortsetter med uforminsket styrke. I dag 25.februar starter arbeidet i Thorvald Meyers gate. Grünerløkkas hovedgate blir delvis stengt i to og et halvt år. Arbeidet deles opp i tre faser hvor arbeidet vil ta mellom 6 og 8 måneder. Strekningen mellom Sofienberggata og Helgesens gate er første etappe.

Ifølge Bymiljøetaten vil det bli forsinkelser fordi det ikke er «å oppdrive nok busser i Norge til å kunne tilby et tilfredsstillende tilbud». Planene for Grünerløkka er at alle tre hovedgatene skal rendyrkes. Alle parkeringsplasser i Thorvald Meyers gate skal fjernes. Gjennomkjøring blir forbudt og det blir kun tillatt med varelevering og å kjøre til eiendom:

– Markveien skal bli gang- og sykkelprioritert gate, men noe biltrafikk vil forekomme.
– Thorvald Meyers gate skal prioriteres for trikk og gange.
– Toftes gate prioriteres for buss, bil og sykkel.

Befolkningen skal tvinges til å kjøre kollektivt og parkere bilen for godt. Prosjekt Bilfritt byliv og klimapolitikken som danner grunnlaget for krigen mot bilen, har blitt en krig mot folket. Når staten foretar så store inngripen i folks frihet, er det tale om menneskerettsbrudd. En stat skal respektere folks privatliv og familieliv, og ikke foreta uproporsjonale inngrep i privatsfæren som vanskeliggjør folks hverdag og fratar de næringsgrunnlaget. Resultatet blir bydød.

Nye Borgerlige er imot Prosjekt Bilfritt sentrum og Parisavtalen. Vi er for god næringspolitikk og bevegelsesfrihet for folk. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier. Vi reagerer kraftig på at politikere har manglende økonomisk styring og forståelse av sammenheng mellom inntekter og kostnader.

Er det ikke på høy tid å vende disse partiene ryggen, og sette en effektiv stopper for deres destruktive planer? Vi vil ha yrende folkeliv og forutsigbarhet for næringsliv i våre byer. Fordi når bilen fjernes forsvinner velstand, jobber, din frihet og mobilitet.