Mannlige innvandrere begår mer vold

TV 2 har analysert samtlige dommer i grove voldssaker i Oslo tingrett i perioden 2018 til nå. Den viser  at 70 prosent av gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 33 prosent av Oslos befolkning innvandrere, som enten har innvandret selv eller er barn av innvandrere født utenlands.

Ifølge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen er årsaken at de kommer fra voldskultur, har traumer og er mer sårbare. En kan vanskelig se at traumer og sårbarhet er logiske forklaringer. Da ville en sett at traumatiserte, stigmatiserte og fattige europeere også skulle begått mer vold. Ut fra en slik logikk skulle europeere generelt, og jøder spesielt, begått massiv vold etter andre verdenskrig. Det skjedde ikke.

Forklaringen er segregering, voldskultur og manglende siling av av hvem myndighetene har brakt inn i landet. Visumkravet ble opphevet for en rekke nasjonaliteter fordi det på 1950-60 tallet var en erklært målsetting å fremme bevegelsesfrihet over landegrensene i Europa.

Svarene finner vi i “Stortingsmelding 74 om innvandrere i Norge”(1979-1980) skrevet på oppdrag av Kommunal- og arbeidsdepartementet under regjeringen Nordli. Den kom på plass kort tid etter den midlertidige innvandringsstoppen i Norge. Stortingsmeldingen handler om veien videre til det nye multikulturelle Norge.

Den inneholder en detaljert oversikt over innvandringen og hvordan staten tilrettelegger for at arbeidsinnvandrere skal få permanent opphold, integreringstiltak og holdningskampanje for nordmenn. Det norske folk som aldri hadde gått til valg på innvandring, skulle akseptere dette. De med motforestillinger mot innvandring fikk stemplet påskrevet.

Videre er det særskilte tiltak rettet mot innvandrerbarn. Årsaken skyldes at barna kan bli for norske: «Dette må gjøres slik at foreldregenerasjonen ikke opplever det som en trussel mot egen identitet.»

Det advares mot assimileringsrisiko. Bevaring av språk, kultur, tradisjoner og religion var et overordnet mål for norske myndigheter. De tilrettela for at innvandrere i mest mulig grad skulle opprettholde egen kultur og tradisjoner, og videreformidle den til nordmenn. Derfor ble det innført morsmålsundervisning, tilretteleggelse for kulturarrangementer og opprettelse av egne organisasjoner. På den måten kunne de samles for å opprettholde egne tradisjoner.

Kommunal- og arbeidsdepartementet bistod nasjonale foreningene med etablerings- og driftstilskudd. Om enkelte innvandrergrupper opplevde likestilling som problematisk, ble det åpnet for mulighet for kjønnsdelt undervisning for jenter og gutter. Resultatet ble frafall i videregående skoler, parallellsamfunn og utenforskap. Problemene er ene og alene politikerskapt.

Flere tiår med massiv innvandring og segregering er årsaken til antall anmeldelser av trusler med kniv har økt med 34 prosent fra 2013 til 2018, og at volden eskalerer.  Vi er for taktskifte i innvandringspolitikken da innvandring har skapt stor fattigdom og utfordringer i vårt lille land.

Vi ønsker full innvandringsstopp og Norge ut av EØS og Schengen. Det må stilles strengere krav for de som har valgt å bo i Norge. Assimilering istedenfor integrering. Jobb istedenfor sosialtrygd. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo.

Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder.