Uro i klasserommet

Ifølge en ny doktoravhandling fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo opplever 58% av norske skolebarn uro i klassen. Universitetslektor Magnar Ødegård disputerte nylig med sin doktorgrad om «Uro i skolen». Hans studie sammenligner hvordan forstyrrende oppførsel håndteres på skoler i Norge og USA. 544 elever i Norge og 609 elever i USA har svart på spørsmål om uro i skolen. Ødegård har forsket på om det var forskjeller i elevers opplevelse av forstyrrende atferd i norske skoler sammenlignet med elevers oppfattelse i amerikanske skoler. Elevene som deltok i undersøkelsen var mellom 15 og 17 år.

Funnen avdekker at 58 % av de norske elevene, og 66 % av de amerikanske elevene hadde blitt forstyrret i klasserommet.

Til tross for at amerikanske elever rapporterte om hyppigere forstyrrende adferd i undervisningen, rapporterte norske elever atferden som mer forstyrrende. 49 % av de norske elevene rapporterte at atferden var «svært forstyrrende». Graderingen var fra 1-3, der 1 var «lite forstyrrende», 2 var «noe forstyrrende», og 3 var «svært forstyrrende».

Forskeren peker på at funnene i hans doktorgradsavhandling indikerer at lærere har store utfordringer med forstyrrende atferd i klasserommet, og at dette er et hverdagsfenomen i klasserommet og en generell utfordring på tvers av skoler og utdanningssystem.

Universitetslektoren påpeker at uro i klasserommet er hovedgrunn til at lærere slutter i løpet av de første fire årene etter endt utdanning. Rapport fra Utdanningsetaten dokumenterer at vold og trusler mot lærere i Oslo skolen har eksplodert siden 2015.

Nye Borgerlige vil ha et godt læringsmiljø for våre elever. Skolehverdagen skal være positiv og fremme trivsel og læring for alle elever. Tydelige klasseregler om hva som er akseptabel adferd i undervisningsrommet er viktig. De elevene som har store utfordringer med å fungere i en skolesituasjon trenger ulike tiltak, og en nærmere utredning. For at lærere skal kunne tilby et godt læremiljø kan de ikke utsettes for trusler og vold. De elevene må tas ut av miljøet, og følges opp av ulike etater. Vi ønsker lavere kriminell lavalder hvor gjerningsperson ansvarliggjøres for sine handlinger.