Total renovasjon av domstolene

Nye Borgerlige vil ha fri og uavhengig domstol. Vi er av den oppfatning at dommere skal velges hvert fjerde år istedenfor som nå hvor de utnevnes og ansettes av staten. På den måten vil vi øke domstolenes uavhengighet til den utøvende og lovgivende makt. Når dommeren stiller til valg så må dommeren reflektere over den allmenne rettsfølelse før han tar saken til doms, og være ubundet staten.

Dagens modell bygger på at hovedvekten av dommerne hentes fra Regjeringsadvokatens kontor og Justisdepartementets lovavdeling, hvor Høyesterettsjustitiarius aktiv deltar i rekrutteringen og utvelgelsen til Høyesterett.

Videre er Nye Borgerlige for at Høyesterettsdommere skal innstilles av den utøvende makt, og stille for offentlig høring hos Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité før de kan ansettes. På den måten kan det avdekkes bindinger mellom dommeren og statsmakten, og politisk og ideologisk syn. En positiv konsekvens av dette vil være at vi får en bredere og spredt sammensetning av dommerpanelet, og fjerner internrekruttering.

Barnevernssakene i menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hvor Norge er felt flere ganger, er et godt eksempel på manglende uavhengighet i domstolen. Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har i dag avvist to enstemmige barneverndommer Norge anket. 31 barnevernsaker står fortsatt i kø for behandling i Menneskerettsdomstolen.

Norske politikere, myndigheter, dommere og Regjeringsadvokat må revurdere hva familie egentlig er, etter at de har blitt dømt i Menneskerettsdomstolen. Norsk Barnevern har fått kritisk søkelys nasjonalt og internasjonalt. Det blir direkte pinlig når en kvinneregjering er på kollisjonskurs med Menneskerettsdomstolen og resten av verden, ikke aksepterer korreks utenfra.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder omsorgsovertakelser. Søsken splittes og de færreste er så heldige at de får bo hos samme fosterforeldre til de blir myndige. Flere omsorgsovertakelser er foretatt på sviktende grunnlag.

Kvinneregjeringen anker enstemmige dommer fordi de mener norsk barnevern er best i verden, istedenfor å endre sitt ideologiske syn. Norge fremstår i andres lands øyne som en kollektivistisk stat som ikke har tiltro til enkeltindividet eller familien. Derfor dømmes og fordømmes Norge nord og ned.

Vi ønsker å sikre at verken mor eller far uberettiget frarøves sitt barn, og ønsker fokus på familieverdier og kjernefamilien. Et barn har både en mor og en far, og rett til et familieliv. Omsorgsovertakelser skal kun skje når andre tiltak ikke fører frem eller barnet er i alvorlig fare.