Styrking av forsvaret

Hvis man vil ha fred, må man forberede seg på krig. Etter andre verdenskrig var «Aldri mer 9. april» ledestjerne for norsk forsvars-,utenriks-og sikkerhetspolitikk. Den linjen ble opprettholdt frem til den kalde krigen var over. Det ble et politisk mål å gjøre store kutt i forsvarsbudsjettene. På 1990-tallet ble kompanier, bataljoner, regimenter og brigader lagt ned i stort omfang. Hæren gikk fra å være en territoriell organisasjon til å bli en innsatshær som skulle innrettes mot internasjonale operasjoner. Resultatet er at Norge knapt har landstyrker til å forsvare landet. Atter en gang har våre politikere ført «den brukne geværs politikk».

Vi ønsker å styrke forsvaret og slutte opp om 2 % målene i NATO. Landmakten må gjenoppbygges for å best mulig kan møte dagens og morgendagens trusler om det er terror, store skogbranner, matmangel eller potensiell okkupasjonsmakt. Hæren og Heimevernet skal være mekaniserte bataljoner med hurtig responstid, stor mobilitet og rekkevidde plassert over hele landet. Heimvernet skal ha jevnlige treninger for å være best mulig rustet. Forsvaret skal gjenoppbygges til tilsvarende nivå som etter krigen.

Vi vil at verneplikten skal være kjernen i forsvaret, men ønsker også profesjonelt og vervet personell der det er hensiktsmessig. Forsvaret har blitt globalisert, hvor det kreves norsk deltagelse i utenlandske oppdrag utløst av punkt 5 i NATO-traktaten. Spesialstyrker er uunnværlig i slike oppdrag, og det ønsker vi fortsatt å bidra med. Veteranene må bli godt ivaretatt etter endt tjeneste.

Ingen norske militære avdelinger kan tjenestegjøre eller delta i krigshandlinger utenfor Norges grenser uten et klart vedtak fra Stortinget.

Sjøforsvaret har en sentral rolle å ivareta suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i områdene Norge har råderett over. Havområdene de skal hevde suverenitet over utgjør over 30 prosent av Europas samlede areal. De er NATO’s maritime styrke på Nordflanken, men sammen med vårt nedbygde politi, bruker ressurser på å bemanne Siem Pilot i Middelhavet. Der plukker de opp migranter istedenfor å foreta en forsvarlig grensekontroll. I løpet av ett og et halvt år har fartøyet Siem Pilot plukket opp over 30.000 migranter. Vi vil ut av EØS og Schengen, og sørge for at ressursene benyttes for å ivareta våre nasjonale grenser. Skjold som er verdens raskeste krigsskip vil vi ikke vrake. Vi ønsker også å opprettholde bruken av minerydder- fartøyer fordi vi vil beholde menneskelig kontroll over våpensystemets kritiske funksjoner. Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad skal bevares.

Cyberforsvaret må styrkes. De har gjennom mange år opplevd at Forsvaret har brukt ressursene på styrkene og støtteapparatene som deltok i Afghanistan, istedenfor å bygge solide digitale forsvarsverk. Vi ønsker å etablere en fellesenhet som bedriver med militære cyberoperasjoner.

Luftforsvaret må styrkes materielt og basene Andøya, Kjevik, Kjeller, Trondenes og Åsegarden i Harstad skal alle være operative baser. Sjøheimevernet skal bevares, og basene i Nærøysund og Grunden skal opprettholdes.

Vår misjon er Alt for Norge!