Rettsikkerhet for hvem?

Domstolene, forvaltningen og juristene skal fremstå som konservative krefter i samfunnsutviklingen.  De verner om det bestående, men samtidig brukes lovgivning og rettshåndhevelse også som instrumenter når samfunnet skal omformes. Slik var det i Norge under andre verdenskrig, og slik er det også nå.

Daglig bryter våre politikere og myndigheter grunnloven og norske lover, uten konsekvenser. Samtidig krever de samme myndigheter som daglig bryter loven, at du som privatperson skal ha færre rettigheter og innskrenkede friheter. Flere opplever å ikke få rettigheter de lovmessig har krav på, eller at rettsikkerheten ikke ivaretas i forvaltning eller domstol.

En nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett bekrefter denne negative utviklingen. Nå er det straffbart å true en offentlig ansatt med søksmål. En 64 år gammel NAV klient ble dømt til betinget fengsel for å ha pekt på en NAV ansatt og truet med å saksøke vedkommende for brudd på  forvaltningsloven. NAV- klienten mente han var utsatt for systematiske brudd på forvaltningsloven.

NAV klienten hadde uttalt følgende: «skulle følge med i nærmeste fremtid som privatperson».

Retten mente på bakgrunn av tiltaltes forklaring at det var ett varsel om å saksøke eller anlegge privat straffesak. Dommen baserer seg på endringer i straffeloven. Der det tidligere var ulovlig å true for å oppnå urettmessighet, er det nå straffbart å true for å oppnå lovlige handlinger, som eksempel politianmeldelse eller søksmål.

Nye Borgerlige reagerer kraftig når befolkningen som opplever seg urettmessig behandlet, blir straffet for å informere om at du vil benytte legale juridiske metoder. Vi ønsker en uavhengig domstol, og en stat hvor det er likhet for loven om du er politiker, offentlig ansatt eller privatperson.

http://rett24.no/articles/straffedomt-for-a-true-med-soksmal