La oss ta landet tilbake

Nasjonalkonservative blir kalt populister av politiske motstandere. Årsaken og argumentasjonen er enkel, nemlig at populister vil redusere  eller stenge grensene for illegal immigrasjon, og stoppe flyktningestrømmen i Europa.

Globalistenes økonomiske forståelse er enkel. Fri handel der varer, tjenester og fri flyt av mennesker skal produsere til lavest mulig kostnad pr enhet. Hva betyr det for oss i Norge? Hva betyr det for gjennomsnittsnordmannen som i over 10 år har hatt tilnærmet null lønnsvekst? Hva betyr det for gjennomsnittsnordmannen som har arbeide i bygg og anlegg? Han blir faset ut fordi kostnadene blir for høy. Derfor ser du svært få nordmenn i anleggsbransjen.

Den økonomiske politikken er brutal hos globalistene. Arbeidsklassen og middelklassen i Norge og i Europa opplever økonomisk stagnasjon. Lavere lønninger, nær nullvekst i økonomien, og økende fattigdom. Arbeidsplasser som normalt opprettholdt god levestandard er flyttet til Kina, Vietnam og andre steder der ord som arbeidsmiljø og klima er fullstendig ukjente.

Vi i Europa, Skandinavia og i Norge skal betale med å ofre våre friheter slik at disse nasjonene kan produsere klimagasser uten kontroll. Det er en del av den globalistiske økonomiske tenketanken. Alt skal produseres til lavest mulig kostnad innenlands av utenlandsk arbeidskraft, som tjener langt under minstelønn. Dette er det nye slaveriet i praksis.

Globalistene liker å fremstille seg som at de viser solidaritet med fattige mennesker i den 3 verden. Virkeligheten er at de opprettholder fattigdommen, bruker barnearbeidere og deres fattigdom for å prise europeiske arbeidere ut av eksportindustrien.

Nasjonalkonservative vil gå den andre veien. Vi må begynne med å stoppe immigrasjon og begrense den til et minimum. Vi må gi norske arbeidsplasser tilbake til norske arbeidstakere. Det vil bety at det vil bli dyrere, lønningene stiger, og på sikt at inflasjonsrenten går opp. Det viktigste er at det blir skapt arbeidsplasser slik at vår oppvoksende generasjon som velger yrkesfag får arbeid.

Arbeidsfolk og middelklasse vil som en positiv konsekvens oppleve økonomisk vekst og trygge arbeidsplasser. Det betyr høyere levestandard og høyere inntekter til staten som kan brukes på landets innbyggere i form av økt velferd og infrastruktur.

Vi vil sørge for gode handelsavtaler og sikre godt samarbeid med våre europeiske partnere og USA. Handelsavtalene skal være så gode at Norge slipper å betale blodpenger for å eksportere norske varer og importere europeiske varer. Derfor fryser globalistene ut nasjoner som ønsker sterk nasjonal selvstyre da det strider mot deres behov for billigst mulig arbeidskraft pr produsert enhet.

Nasjonalkonservativ økonomisk tenkning har også en annen side. Nemlig at arbeidsgivere vil se at lojalitet til land og befolkning gir store positive utslag for bedriften. Nordmenn på norske arbeidsplasser skal ikke være mer «unormalt» enn å det er å ha pakistanere på pakistanske arbeidsplasser.

Kapitalen som globalistene kynisk  benytter eier ikke lojalitet. Globalistene i EU og i Norge forteller kapitalen at de skal finne den rimeligste måten å vokse på. Det er årsaken til at norske rederier  flagger ut, og sukkeravgiften økes  slik at Freia må produsere sjokolade i utlandet. Kapital og produksjon flytter ut av landet. Derfor forsvinner norsk og europeisk tungindustri til nasjoner som produserer varer til slavelønn, hvor det er plassert gitter foran vinduene slik at arbeidstakere ikke skal ta sitt eget liv. Disse brutale arbeidsforholdene har vært beskrevet i pressen.

Dette anti-nasjonale segmentet med base i Davos, med Børge Brende som president, har kun billige varer og tjenester som mål. De bryr seg ikke om europeere er lutfattige og lever fra dag til dag. Det har ingen betydning da Davos eliten mottar milliarder fra globalistene for å kjempe deres sak. Hvem er disse globalistene? I Norge finner du de fra ytterste venstre til FRP

Nye Borgerlige tar arbeidstakerns parti. Vi vil kjempe for norske arbeidsplasser og arbeidstakere. Vi kjemper i mot den usolidariske globalistmenigheten som ødelegger for arbeidstakerene. Vi er det eneste partiet som vil endre dette økonomiske tankegodset, og gjøre det til et historisk vrakgods.

Vi må gjenoppbygge infrastrukturer og arbeidsplasser ødelagt av globalistene. Vi må få norsk kompetanse tilbake og sikre at ungdom som ikke vil studere, får mulighet til å arbeide. Europa har  tidenes største ungdomsledighet. Vi vil ta vare på vår ungdom, og ha arbeidsplasser å tilby de. Derfor må industrien gjenreises i Norge. Globalistene kaller oss populister fordi vi ønsker nasjonalt selvstyre og ønsker å få nordmenn i arbeid.