Retten til gode helsetjenester- lik rett til helsehjelp

Da Ap, FrP og Høyre vedtok å innføre helseforetaksmodellen i 2002 var argumentene at statlig eierskap ville gi en langt bedre utnyttelse av sykehusressursene. Dette har i stedet resultert i nedleggelser av lokalsykehus, økende byråkratisering og redusert tilbud til landets befolkning i en tid med befolkningsvekst.

Denne avdemokratiseringen av lokal-, fylkes- og regionnivåer har redusert spillerommet for folkevalgte beslutninger lokalt. Beslutninger foretas av enkeltpersoner i et styrerom, og den suverene makt overført til sittende statsråd som kan overstyre virksomheten ved bruk av politiske direktiver.

Nye Borgerlige er av den oppfatning at det trengs en demokratiserings – og ledelsesreform av norsk sykehussektor. Helseforetaksmodellen må avvikles, og sykehusene må tilbakeføres til offentlig forvaltning og folkevalgt styring. Noe Skottland og New Zealand allerede har gjort.

Nye Borgerlige vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus og bygge ut lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud over det ganske land. Vi vil også videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

En ny organisering av spesialisthelsetjenesten fordrer også en ny finansiering av tilbudet, med rammefinansiering i stedet for mer stykkprisfinansiering. Våre tiltak:

1) Vi skal øke kvaliteten. Sykehusene skal skåre enda bedre på nasjonale målinger av kvalitet, tilfredshet og pasientsikkerhet. Norske sykehus skal ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye løsninger, nye behandlinger og ny teknologi i hele behandlingskjeden.

2) Vi skal behandle flere – og redusere ventetidene. Økningen skal skje både ved å styrke de offentlige sykehusene og ved å inngå avtaler med ideelle og private. Alle pasienter skal få en bindende frist for oppstart av helsehjelp.

3) Vi skal ha en helsetjeneste som tar deg som pasient på alvor. Som involverer deg, informerer deg, og skaper trygghet, tilgjengelighet og tillit i møte med helsetjenesten.

4) Vi skal holde egenandelene lave. Lave egenandeler sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi som avgjør hva slags hjelp man får.

5) Sykehusene skal være attraktive arbeidsplasser. Gjennom å satse på kultur og ledelse skal vi i samarbeid med ansatte og ledelse gjøre sykehusene til gode og faglig spennende arbeidsplasser, som rekrutterer framtidas helsepersonell.

6) Gjenåpne nedlagte lokalsykehus slik at hele befolkningen får nærhet til helse!

Vi vil også styrke fastlegeordningen som er nær ved å kollapse:

1) Opprette flere utdannelsesstillinger
2) Flere unge leger inn i fastlegeordningen
3) Redusere arbeidstiden for unge og eldre fastleger