Fra systemsvikt til samfunnsvikt

Kulturmarxistenes ideologi om at alt våre forfedre bygde skal dekonstrueres, merkes mer og mer. Deres reformiver har resultert i at samfunnet brytes ned, og samfunnskontrakten mellom borger og stat er blitt tynnslitt. Tilliten mellom borger og stat som har vært kjennemerket for vårt homogene samfunn har forsvunnet. Det en står igjen med er polariserende politiske oppfatninger, hvor staten med sin godt gasjerte presse gir oss kronisk dårlig samvittighet. Vi må dele mer, ha åpne grenser, forbruke mindre, sykle mer, ha mindre velferd, bo trangere og engasjere oss i deres klimapolitikk.

Det statsvennlige norske folk er lydig og gjør som de blir fortalt. De kildesorterer søppel for å redde verden, samtidig som det samme søppelet sendes med containerskip til Tyskland med utslipp av svovelgasser som tilsvarer over 100 millioner biler. Det er nylig blitt avslørt at polsk mafia har tatt over søppelbransjen og brenner søppel med enorme utslipp rett ut i atmosfæren. Kildesortering forurenser og skader miljøet våre politikere hevder vi må ta vare på.

Våre politikere har siden 1972 ivret for å få oss inn i EU. Etter at de fikk oss inn i EU via EØS avtalen har de innført en rekke reformer. Reformistene har bl.a innført politireform, sykehusreform, public managment, forsvarsreform,skolereform,uførereform,fylkesreform, til å endre eierstrukturer og navn på institusjoner og undergrave vårt rettsvesen og grunnlov. Parallelt med deres reformiver har reformistene opprettet nye statlige organer og økende byråkratisering. Politidirektoratet er en av direktoratene som eser ut uten at en ser et synlig resultat for landets befolkning i form av trygghet og sikkerhet. Tvert imot har politiet blitt nedbygd og står overfor sin største krise siden 1945.

Resultatet av politireformen er at voldtektsforbrytere og andre kriminelle går fri fordi det ikke er ressurser. Samtidig står grensene på vid gap, og vi blir fortalt at vi fortsatt må vise solidaritet og ta inn enda flere. Staten blir større, mennesket mindre og faren for myndighetsovergrep øker proporsjonalt med ekspansjonen. Når avstanden mellom folket og statlig myndighetsutøvelse blir for stor, øker også misnøyen i folket.

Norge har en rekke ganger blitt dømt i Strasbourg domstolen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, men våre myndigheter ignorer avgjørelsene, og fortsetter å overkjøre folket. Når ideologier blender smelter etterhvert staten, fagforeninger og media til en liten elite som kontrollerer folket. Det vil vi endre.

Vi vil reversere denne negative utviklingen, og enkelt oppsummert; Mer menneske og mindre stat.