Økte strømpriser skyldes regjeringens Tyskland strategi

Regjeringens Tysklands strategi ble etablert i 1999 under regjeringen Bondevik (KrF, Sp og V). Den skulle være et virkemiddel for å styrke de bilaterale forbindelsene mellom Tyskland og Norge, da Norge anså Tyskland som Norges viktigste handelspartner. Til tross for at avtalen er 20 år, har den vært svært lite omtalt i norske massemedier.

Strategien ble revidert og oppdatert i juni dette år. Av årets reviderte utgave fremgår det at vi skal styrke samarbeidet ytterligere. Nordmenn skal lære tysk språk og tysk kultur, og vi skal være Tysklands stabile strømleverandør. Det er årsaken til at du får økte strømpriser. Det hitsettes:

Å halde fram med å vere ein stabil og sikker leverandør av energi til den tyske marknaden og ein viktig bidragsytar til og samarbeidspartnar for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamåla i Europa.

Videre fremgår det av Tyskland strategien at Norge skal sørge for å bygge vindkraftverk til havs, slik at Tyskland får stabil strømforsyning:

Utviklinga av teknologi for fornybar energi til havs, ikkje minst flytande vindturbinar, kan gje nye framtidsutsikter for norsk næringsliv i tyskehavområde. Det gjeld også Equinor si satsing på botnfast havvind, til dømes Arkona-feltet i Austersjøen.

Målet er at Norge skal inngå i Tysklands grønne økonomi, en økonomi som subsidieres ved hjelp av din skatteseddel:

Norske investeringar, som bygginga av ein ny straumkabel til Schleswig-Holstein og i vindkraft utanfor kysten av Niedersachsen og Mecklenburg-Vorpommern, opnar for eit breiare samarbeid med dei nordtyske delstatane om fornybar energi og overgangen til grøn økonomi.

Dette innebærer at vi må eksportere norsk kraft til Tyskland. Underskuddet på kraft blir større i Norge, og du som borger betaler regningen. Tyskland strategien sørger effektivt for at Norge skal bli integrert i tysk europeisk dominans. Det er også årsaken til at våre barn skal lære seg tysk og tysk kultur!

Regjeringen har parallelt med dette mottatt en rapport hvor skattesystemet skal endres, slik at skatteinntektene fra kraftkommunene reduseres eller fjernes. Inntektene skal overføres til staten. Noe som betyr kroken på døren for distrikts Norge. Kraftinntektene har sørget for at Norge har opprettholdt et levende distrikt.

Nye Borgerlige tar fullstendig avstand fra Tyskland strategien, og regjeringens planer om å frata kommuner skatteinntekter. Norsk kraft skal sikre norske borgere og vår industri billig strøm. Vi vil ikke diskriminere vår egen industri, ved å subsidiere tysk industri med billig kraft hvor regningen sendes til folket!

Vi vil ha eierskap til våre vannfallsrettigheter. Derfor er vi motstandere av EØS og ACER. Norge skal ikke være grønt batteri for Tyskland. Vi vil ha tilbake norsk tungindustri fra lavkostland som nøt godt av billig norsk kraft. Investeringsviljen må tilbake til norsk jord slik at flere kan komme ut i jobb og folket en trygg og forutsigbar framtid.

Ta Norge Tilbake!