Nav på ville veier

Veldig mange folk opplever møtet med NAV som så brutalt at enkelte velger å ta selvmord, eller dør pga sykdom. Trygderettsadvokat Inga Kjernlie skriver på sin facebook profil at to av hennes klienter døde mens de ventet på at ankesaken deres skulle behandles i Trygderetten.

I begge tilfellene hadde NAV gitt avslag på krav om uføretrygd med den begrunnelse at de måtte forsøke mer arbeidsrettet tiltak. Den ene saken gjaldt en suicidal klient i 20-årene som spesialister, behandlere, lege og det lokale NAV kontoret anbefalte uføretrygd. De hadde skrevet en rekke uttalelser hvor det fremgikk at det ville øke selvmordsfaren dersom klienten ble tvunget ut i jobb eller tiltak.

Trygderetten omgjorde saken og hundre prosent uføretrygd ble innvilget, men på det tidspunktet var den unge klienten allerede død. Klienten hadde tatt selvmord. Advokat Inga Kjernlie måtte konstatere at NAV ignorerte det alle leger og spesialister hadde advart om. Hennes erfaring er at dette ikke er enkelttilfelle. På sin facebook status skriver hun:

Dette opplever jeg så å si daglig i min virksomhet som trygderettsadvokat.

Kjernlie forteller at hun etter å ha mottatt kjennelsen fra Trygderetten fikk melding fra en annen svært ung klient som ville ta sitt eget liv som følge av uverdig behandling i NAV. Av frykt for enda et dødsfall varslet advokat Kjersti Kjernlie NAV om selvmordsfare etter først å ha kontaktet klientens fastlege og psykolog. I denne saken var selvmordsfaren også godt dokumentert via lege- og spesialisterklæringer.

NAV reagerte da med å innklage henne til Advokatforeningens disiplinærutvalgt ved å beskylde henne for «trusler» mot NAV ansatte. Hun fikk medhold i at hun hadde opptrådt korrekt, og at NAV ansatte måtte tåle å bli varslet. I ettertid har hun hatte flere klienter som sier de ikke vil leve etter det brutale møtet med NAV. Den eneste feilen disse klientene har gjort er å ikke rekke å bli friske innen tre eller fire år som er makstiden for AAP.

På AAP-aksjonens facebook-gruppe er det lagt ut et innlegg om en venninne som hadde kreft som fikk avslag på uføretrygd. NAV mente hun var frisk nok til å jobbe. Hun døde av kreft før saken ble behandlet i Trygderetten. Dette vitner om at «en må være frisk for å være syk» i møte med NAV.

Flere opplever lange helsekøer og/eller manglende oppfølging fra NAV, og det er årsaken til at mange ikke rekker å bli friske innen tre og fireårsfristen våre folkevalgte har satt. Parallelt legges behandlingsplasser ned. Med andre ord en villet politikk.

Nye Borgerlige er for en arbeidslinje. Men derfra til å tvinge alvorlig syke folk ut i arbeidslivet er vi helt imot. Alvorlig syke folk må ha nødvendig helsehjelp og oppfølging, og i enkelte tilfeller må de også innvilges uføretrygd. Vi er for mer menneske og mindre stat. Nye Borgerlige vil ha tilstrekkelig med behandlingsplasser, oppfølging og tiltaksplasser. Vi er for nærhet til helse og mindre stivbeint tolkning av regelverket.