Når ideologier blender

I årets nyttårstale uttalte Erna at hun var bekymret for lave fødselstall, og oppfordret nordmenn til å føde flere barn for å opprettholde velferdsmodellen. Samtidig sa hun at nordmenn måtte forberede seg på å stå lenger i arbeid, og forberede seg på en ny fremtid med økt digitalisering, modernisering og lavere inntekter grunnet grønt skifte. Talen var full av selvmotsigelser:

En stor offentlig sektor krever stor verdiskapning i privat sektor. Noe annet er ikke bærekraftig. Det viktigste for Norge fremover, blir derfor å skape flere lønnsomme jobber i privat sektor.» «Vi får bedre jobber når roboter og datamaskiner overtar oppgaver som mer farlige og kjedelige. Vi får færre skjemaer og papir som må fylles ut, og frigjør arbeidskraft til velferd. I nesten alle jobber vil oppgavene endre seg. Det blir flere datamaskiner. Flere roboter.

Nye Borgerlige er imot en stor offentlig sektor. Vi ønsker mindre stat, mer menneske. Du får ikke flere i arbeid ved innvandring, flere roboter, digitalisere og gå over til grønt skifte. Vår statsminister opprettholder lave fødselstall når du må jobbe mer, og avgiftsbelegger befolkningen med påstand om å redde kloden. Lave fødselstall har klar sammenheng med hva slags verdier og ideologier våre folkevalgte ledere signaliserer ut til folket.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder omsorgsovertakelser. Søsken splittes og de færreste er så heldige at de får bo hos samme fosterforeldre til de blir myndige. Flere omsorgsovertakelser er foretatt på sviktende grunnlag. En norsk mor har fått innvilget midlertidig asyl i Polen og flere barnefamilier har utvandret. Barnevernet har fått kritisk søkelys nasjonalt og internasjonalt.

Forskjellene i samfunnet øker, og kravene om å tilpasse seg er mye større enn tidligere. Det er vanskeligere å være barn og føde barn i dagens Norge. Norske politikere og myndigheter må revurdere hva familie egentlig er, etter at de ble dømt i Menneskerettsdomstolen i september. Det blir pinlig når vår barneminister i en kvinneregjering, uttalte til Aftenposten at norsk barnevern var best i verden. De ville ikke akseptere korreks utenfra.

Vi ønsker å sikre at verken mor eller far uberettiget frarøves sitt barn, og ønsker fokus på familieverdier og kjernefamilien. Et barn har både en mor og en far, og rett til et familieliv. Omsorgsovertakelser skal kun skje når andre tiltak ikke fører frem eller barnet er i alvorlig fare.

Nye Borgerlige vil også foreta en grundig analyse av dagens skattesystem. Dagens ordning med foreldrefradrag istedenfor skatteklasse 2, gir lavere fradrag og favoriserer samboere med særkullsbarn. Å føde barn til verden er viktig for å kunne opprettholde sysselsetting og velferd. Føder du barn skal du fritt kunne velge om de skal gå i barnehage eller være hjemme. Vi vil ikke gjøre som vår statsminister som vil banke på døra til foreldre som ikke sender barna i barnehagen.

Det skal lønne seg å kombinere arbeid og ha barn. I Norge velger mange å jobbe fulltid fordi de mister pensjonspoeng når de velger deltid. Vi er for individuell frihet. De som velger deltid skal i likhet med de som velger fulltid få opptjent pensjonspoeng. Arbeid har egenverdi, og alle jobber er viktig selv om statministeren nedlatende kaller de kjedelige og farlige.

Vår løsning er full innvandring-og asyl stopp, og å få jobbene i Asia tilbake til Norge. Vi vil sørge for en god næringspolitikk slik at flere kommer ut i jobb. For å opprettholde dagens velferdsordning trenger Norge en sterk eksportindustri og en næringspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt.

Nye Borgerlige forholder seg ikke til destruktive ideologier hvor en liten elite bruker klima for å omfordele verdensøkonomien, og kontrollere folket for å få ned fødselstall. Vi er imot overstatlige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret.

Vårt nyttårsønske for 2019 er at du som borger reflekterer over hvilken fremtid du ønsker. Gå for nasjonalkonservative kjerneverdier, engasjer deg politisk og vend globalistene ryggen!