Nærhet til helse

I går tirsdag den 11.september arrangerte Helse-og sosialkomiteen i Oslo bystyre høring om fremtidig sykehusstruktur i Oslo i regi av Frp. Den kom som en reaksjon på pressemeldingen Helseforetaket Sør Øst sendte ut sist uke om planene for fremtidens sykehusstruktur. De går inn for å legge ned Ullevål sykehus og bygge et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalfunkssjoner på Gaustad.

Det ble avholdt demonstrasjon i forkant av høringen. Målet med høringen til Frp og enkelte representanter fra ulike partier, er å få bedre utredninger om Ullevål og bygge ut Aker lokalsykehus. Oslo kommune som høringsinstans har frist til 1.november  til å komme med en uttalelse. Det vil ikke endre beslutningen, uansett utfall.

I den forbindelse er det et paradoks at lokalpolitikere fra Frp, Ap og Rødt bruker tid på å protestere mot vedtak som fattes i regjering og Storting som legger føringer for de statlige helseforetakene. Frp har tidligere politiker Vibeke Limi i styret til helseforetaket Sør Øst. Hun støttet utflagging av helsedata slik at pasientopplysninger kom på avveie. Denne populismen hvor en sier seg enig sentralt, men uenig lokalt, eller som Rødt som anser Ap som en nær alliert som har lagt ned flere lokalsykehus, er et spill for galleriet. Da Høyre, Frp og Ap innførte helseforetaksmodellen i 2002 reduserte det spillerommet for folkevalgte beslutninger lokalt.

Nye Borgerlige har som mål at det skal være samsvar mellom lokale og sentrale avgjørelser. Årsaken til at partiet ble stiftet var et genuint ønske om en bedre hverdag for folk flest, med mindre stat og mer menneske. Det gir som konsekvens reduksjon av skatter og avgifter. Som velger må du være bevisst på at valg gir konsekvenser. Vil du ha en vanskeligere hverdag eller en bedre? Er det dine behov her og nå som regulerer dine valg, eller er det langsiktige behov som også gavner samfunnet?

Vi mener det er nødvendig med en demokratiserings- og ledelsereform av norsk sykehussektor. Helseforetaksmodellen må avvikles og tilbakeføres til folkevalgt styring og beslutning lokalt. Vi vil ha nærhet til helse. Ditt helsetilbud skal ikke være avhengig av poststed. Derfor vil vi opprettholde et desentralisert sykehustilbud, gjenåpne lokalsykehus og bygge ut lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødetilbud over det ganske land.

Aker og Ullevål skal derfor bestå, i tillegg til nytt sykehus/utbygging av Rikshospitalet da det er økt befolkningsvekst og redusert tilbud ved AHUS. Vi vil også videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen. En ny organisering av spesialisthelsetjenesten fordrer også en ny finansiering av tilbudet, med rammefinansiering i stedet for mer stykkprisfinansiering.