Klimapolitikk baserer seg på forskningsjuks

Seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Marit Låg, hevder at det er studier som viser sammenheng mellom høy luftforurensing og funksjonsforstyrrelser i nervesystemet hos barn. Det resulterer i redusert læringsevne og utvikling av astma. Hun hevder at det også finnes enkelte studier som viser sammenheng mellom høy luftforurensing og demens hos eldre.

Det samme Folkehelseinstituttet har akseptert at Norge gjennom 20 år har arbeidet systematisk for at EU skal tillate mer miljøgifter i laksefôr. Da forsker Merete Eggesbø ved samme institutt mente norske kostholdsråd ikke beskyttet gravide og barn godt nok og advarte mot å spise for mye oppdrettslaks, mente Helsedirektoratet og Mattilsynet at en ikke kan endre kosthold med bakgrunn i enkeltstudie til tross for internasjonal kritikk for bruk av toksiske miljøgifter.

Ifølge WHO dør 4,2 millioner årlig grunnet luftforurensing. Økning i antall tilfeller av astma mener også de har med luftforurensing å gjøre. Alle plager har nå sitt opphav i klima, selv om det knapt er forurensning i Norge og det er flere ulike årsaker til astma. Det unnlates å nevne det faktum at nordmenn er blant de i verden med mest giftstoffer i kroppen.

Årsaken skyldes at det tillates mer gift og kjemikalier i klær, møbler, langreist mat og oppdrettslaks. Matvanene har blitt endret og det er mindre fysisk aktivitet blant barn. Sammensatte årsaker og godt dokumentert forskning kastes nå tilside i det elleveville klimahysteriet.Samtidig viser målinger at byer som Bejing, New Dehli og Kairo har minst ti ganger mer luftforurensing enn Norge.

I 2015 skrev forskere fra Meterologisk instistutt, NVE og UNI Resarch rapporten Klima2100, om klima i Norge frem til år 2100. De hevdet at hovedproblemet og hovedutfordringen i Norge var mer nedbør. De hevdet at nedbøren ville øke med 18 prosent om ikke klimagassutslippene ble redusert. De som har problemer med å spå været en uke frem i tid visste nå hvordan været ble flere tiår frem i tid.

I år fikk vi det stikk motsatte av det været Klima2100 rapporten spådde. Det ble lang vinter med mye snø og tørkesommer istedenfor korte vintre og mye nedbør. Da gikk de samme forskerne ut og sa at varmen og tørken var bevis på klimaendringer.

Klimaforskning baserer seg på pseudo vitenskap og spekulasjon. Det brukes temperaturmålinger som ikke er eldre enn  100 år for å forklare klimaendringer på en klode som er 4,5 milliarder år gammel. Grunndata er derfor utilstrekkelig til å lage en klar konklusjon på klimaendringer. Det blir kaosteori som svar fordi målingene representerer unøyaktigheter og naturlige variasjoner over kort tid. Det en vet med sikkerhet basert på ismålinger i Arktis er at det har vært sykliske klimaendringer, ikke menneskeskapte.

Klimapolitikken er en trussel for vår klode og menneskeheten. EUs nye klimalov kan føre til katastrofal avskoging, siden loven mener brenning av trær er klimanøytralt. Erfarne klimaforskere sier at verdens lager av karbondioksid står ovenfor en alvorlig og uventet fare, og det er EUs direktiv for fornybar energi.

Professor i klimalære Van Ypersele ved Université Catholique de Louvain er tidligere nestleder i FNs klimapanel. Han sier at det nye EU direktivet oppfordrer til avskoging og frigjøring av store reservoar av karbon er «ekstremt høyt». Han sier følgende til Guardian:

«Dette er som å sage av grenen menneskeheten sitter på.»

Saken mellom Klimadepartementet og Gjelsten om giftdeponi i Breivi bekrefter at klimapolitikk ikke handler om klima, men å kontrollere folket. Et godt eksempel er FNs klimaminister Erik Solheim som reiste så mye med fly i løpet av 22 måneder, at han anklages for rot, pengesløsing og klimabelastning.

Vi har i tidligere artikkel om den store klimabløffen vist til at klimapolitikken kun går ut på at en liten elite skal kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige forholder seg ikke til pseudovitenskap for å opprettholde destruktivt ideologisk tankegods hos en liten gruppe mennesker. Vi forholder oss til KVR (Klimarealistenes Vitenskapelige Råd) og det vitenskapelige klimapanelet NIPCC. De mener klima domineres av naturlige variasjoner, i motsetning til det politiske FNs klimapanel (IPCC) som tror at klima domineres av mennesket. Vi vil si opp Parisavtalen, ut av EØS og stille strengere krav til forskning.