Miljødirektoratet vil ødelegge kulturminner

Miljøminister Elvestuen har vedtatt å rive Veslliesetrene i nasjonalparken på Dovre. Setrene som skal rives er fra 1800 tallet. Sauebønder får ikke erstatte setrene med tilsynsbu. I vedtaket om vern av Dovrefjell heter det at alle bygninger, broer og veier i det gamle skytefeltet skal saneres og fjernes. Årsaken er hensynet til villreinen. Samtidig sier Elvestuen at det kan være aktuelt å bygge nye bruer.

Bakgrunnen for vedtaket handler definitivt ikke om miljø, vern eller villrein, men å tilrettelegge for vindmølleparker i nasjonalparken på Dovre. Svaret finner vi epost utvekslingen mellom lobbyist selskapet Norwea og NVE om rammeplanen for vindkraft. NVE sitt forslag for Nasjonal Ramme for Vindkraft ble lagt ut på høring 1.april i år.

Vi har krevd innsyn i denne epost utvekslingen. I tidligere artikkel skrevet om Norwea, og koblingen mellom politikere og klimaprofitører. De er påvirkningsagent og bindeleddet mellom klimaprofitører og politiske beslutningstakere.

I epost utvekslingen fremgår det nye og ukjente opplysninger. Vindmølleselskapene vil bygge utenfor rammeplanen og søke om konsesjoner i områder som er vernet for inngrep. I epost fra NVE heter det:

Bør grensen settes lavere? Vi minner om definisjonen på hard eksklusjon: Med «hard eksklusjon» menes eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av teknisk/økonomiske forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende. Vi ber om svar innen mandag 19.2.2018.

Det fremgår at NVE legger opptil at listen skal settes lavere overfor lobbyorgansiasjoner som Norwea. Organisasjonen har en kundeportefølje av tung kraftindustri og kapital i hovedsak fra utlandet. Årsaken er at våre folkevalgte sier ja til å være grønt batteri for Europa, og de gode betingelsene. De betaler nær 0% til fellesskapet, har gode avskrivningsmuligheter hvor profitten går rett til utlandet. Regningen sendes til folket. Grønt skifte handler kun om profitt, ikke miljø.

Konsekvensen er at vårt land vil bli massivt utbygget. Kun fylker som Oslo, Akershus, Oppland og Troms er vernet. Allemannsretten og fri ferdsel i vår uberørte natur vil bli sterkt innskrenket. Norge kommer til å bli europeisk Duracell batteri. Du som borger vil få redusert livskvalitet og økte strømpriser. Grønt skifte handler kun om profitt! Vi er motstandere av grønt skifte, EØS og ACER.

Statsråden vil rive setre på Hjerkinn