Forslag om innstramming av sykelønnsordning

Et offentlig nedsatt utvalg har fått i oppdrag å analysere utviklingen i sysselsettingen i Norge, analysere utviklingen av offentlige ytelser og foreslå tiltak for økt sysselsetting. De vil stramme inn sykelønnsordningen. Rapporten ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28.mars.

Konklusjonen deres er at alt for få er i arbeid. De mener Norge har flere på helserelaterte ytelser og svakere sysselsettingsutvikling enn mange andre land. Et enstemmig utvalg mener at sykefraværet er for høyt i internasjonal sammenheng. Konkret betyr det at de foreslår arbeidsorientert uføretrygd og ønsker innført en «helsejustert» timelønn.

Den som er 100 prosent sykemeldt vil få full sykelønn i 6 måneder, deretter 80 prosent inntil 6 måneder. Så er det over på AAP. Er du 50 prosent sykemeldt får du 50 prosent lønn og 50 prosent sykepenger i 12 måneder. Deretter får du om du fortsatt er syk 80 prosent i ytterligere 6 måneder. Den som har gradert sykemelding over 50 prosent skal raskere komme ned i 80 prosent sykepenger. Er sykemeldingsgraden over 66 prosent vil en gå over til AAP tidligere enn etter 18 måneder.

Du som er 100 prosent syk skal derfor piskes med gulrot og økonomisk trussel. Det skal stimulere deg til å stå mer i jobb. Ordningen rammer de med kroniske sykdommer og de sykeste. Norge har høy sysselsettingsgrad i verden. Vi har flere kvinner, eldre og unge i arbeid enn andre europeiske land. Norge har en av de høyeste pensjonsalder i verden. Norge er blant landene med høyest andel kvinnelige sysselsatte.

I andre land kan sykefravær være oppsigelsesgrunn pga dårligere stillingsvern. Ansatte på midlertidige kontrakter, nulltimers arbeidskontrakter, lave stillingsbrøker, som blir syke, blir ofte luket ut. Det pynter på fraværsstatistikken i andre land.

I Norge sysselsettes personer med midlertidig, eller varig nedsatt funksjonsevne. Samtidig ansettes det ledere som ikke innehar kompetanse til den jobben de er satt til, og som gjør arbeidstakere syke. Parallelt reduseres sykehustilbud for befolkningen og langtidsytelser fra NAV strammes inn.

Det er blitt færre jobber grunnet økonomiske nedskjæringer. Årsaken til kutt i offentlig sektor og velferd skyldes en  næringsfiendtlig politikk. 60 prosent av arbeidsstokken i Orkla jobber i Øst-Europa. Det gir mindre skatteinntekter til staten for å opprettholde velferdssystemet.

Vår løsning er å opprettholde en god sykelønnsordning og et godt sykehustilbud over hele landet. For å opprettholde høy sysselsettingsgrad i befolkningen må vi få jobbene i Øst-Europa og Asia tilbake til Norge. Vi vil sørge for en god næringspolitikk slik at flere kommer ut i jobb. For å opprettholde dagens velferdsordning trenger Norge en sterk eksportindustri og en næringspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt.