FNs migrasjonsavtale er menneskerettsbrudd

Regjeringen har sagt ja til å undertegne avtalen i Marrokko 10-11 desember. Frp som hevder de er imot, har ikke stilt kabinettspørsmål. Opposisjonen har heller ikke i løpet av de 18 månedene forhandlingene har pågått, uttrykket ønske om å velte den sittende regjering. Det er derfor politisk enighet om å undertegne avtalen.

Migrasjonsavtalen går enkelt forklart ut på at ethvert land som undertegner avtalen kan gå i dialog med enkelte land om å ta imot deres borgere. All migrasjon skal understøttes politisk, rettslig, finansielt og strukturelt. Andre lands borgere blir likestilt med nordmenn når det gjelder trygderettigheter. De skal ha tilgang til helsetjenester og jobber, og kritikk mot dette anses som rasistisk.

I samme avtalen heter det at migrasjonsplattformen er for å forhindre menneskehandel og menneskesmugling. Barnets beste skal være i fokus, slik at barn på flukt skal beskyttes. Hvordan regjeringen har tenkt å løse det er for oss en gåte. I følge tall fra 2017 har nesten halvparten av asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet fra mottakene. Bare siden 2016 har det forsvunnet 388 asylbarn.

Tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen (H) er tiltalt for å ha misbrukt asylsøkere. Han fikk personlig oppsøke flere barnevernsinstitusjoner da han var fylkesmann. Ingen i Bufdir stilte spørsmål rundt disse besøkene. Han inviterte mindreårige til middag, badstue og hotellovernatting.

Venstre leder Trine Skei Grande uttalte ifm flyktningskrisen i 2015 at hun ville åpne sitt hjem og ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Vi finner det lite betryggende og mener migrasjonsplattformen legger opp til økt misbruk mot forsvarsløse mennesker. Med tanke på at Norge er det landet som har flest barnevernovertakelser og kritisert for å frata barn på sviktende grunnlag, er det åpenbart ikke barnets beste de har i tankene.

Vi finner det påfallende at våre politikere underskriver avtale om å ta imot flere migranter når de samtidig kutter i budsjetter, reduserer velferdsgoder og reduserer sykehusplasser. Erna Solberg som snakker varmt om migrasjonsavtalen truer med kutt i velferdsgodene fordi utgiftene er for høye. Du som arbeidstaker må stå lenger i arbeidslivet, samtidig som jobber forsvinner.

Globalistene snakker varmt om menneskerettigheter, men glemmer at de kun er rettslig forpliktet over for egne borgere. Den norske stat har undertegnet Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den forplikter en stat å ivareta sine grunnleggende forpliktelser overfor borgerne. Å undertegne Migrasjonsavtalen er brudd på nordmenns menneskerettigheter.

Den relevante artikkel som regulerer innvandring er art 8 para 2 om respekt for privatliv og familieliv. Det heter:

Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Vi er imot Migrasjonsavtalen, og andre overnasjonale organer skal overstyre det norske folkestyre. Vi vil stenge grensene og innføre innvandringsstopp.