FNs Migrasjonsavtale er ett angrep på demokratiet

Regjeringen har med støtte i Stortinget vedtatt FNs Migrasjonspakt. En av de 23 målsettingene i erklæringen handler om medias rolle. Våre politikere har sagt ja til at regjeringen skal gripe inn overfor media. De skal kurses i rett ordbruk om migrasjon av staten, og de som er kritiske til migrasjon skal miste statstøtten. Staten skal forme folkemeningen. Ikke omvendt.

Hvis den norske stat følger dette punktet slavisk vil de raskt komme på kollisjonskurs med Grunnlovens § 100 og EMK art 10 som regulerer forholdet mellom staten og frie, uavhengige medier. Pressens rolle er nedfelt i Strasbourgs tolkningshåndbok for art 10. Deres rolle er å være offentlig vaktbikkje, tilrettelegge for offentlig ordskifte og informere folket. Da kan folket danne seg et bilde uten å bli påtvunget et bestemt politisk syn.

I motsetning til FNs Migrasjonsavtale er den europeiske menneskerettsloven juridisk forpliktende. Alle land som har ratifisert og underskrevet avtalen er forpliktet å følge den. Den har forrang norsk lov ved motstrid. Journalister har særvern i EMK og skal ikke instrueres av myndighetene. Ytringsfriheten er fundamentet i ett demokrati. I håndboken for art 10 heter det:

In the context of effective political democracy and respect for human rights mentioned in the Preamble to the Convention, freedom of expression is not only important in its own right, but also it plays a central part in the protection of other rights under the Convention. Without a broad guarantee of the right to freedom of expression protected by independent and impartial courts, there is no free country, there is no democracy. This general proposition is undeniable.

Enkelt forklart bor en ikke i ett demokrati når ytringsfriheten innskrenkes. Når staten respekterer folket og lar de ytre seg fritt, med enkelte begrensninger, har du ett demokrati. Når folket frykter staten har du tyranni.

Undersøkelser har vist at journalister er til venstre for Ap, og derfor blir mediedekningen og vinklingen av saker preget av journalistenes politiske syn. Informasjonen blir selektiv og oppstykket, hvor gravejournalismen ofres og helhetsbilde forsvinner. Å frata pressestøtte for å begrense ytringsfriheten ytterligere, vil den frie og uavhengige pressen fullstendig forsvinne.

Vi er for en fri, uavhengig og kritisk presse. Nye Borgerlige er imot Migrasjonsavtalen og andre overnasjonale organer skal overstyre det norske folkestyre. Vi vil stenge grensene, innføre innvandringsstopp inkludert familiegjenforening da velferdssystemet er under press, jobber forsvinner og andelen fattige øker.