En rettssikkerhetsmessig skandale

Mandag denne uken avdekket Riksadvokaten at NAV har praktisert reglene feil siden EUs trygdeforordning kom i 2012. Han mener minst 48 Nav-dommer er avgitt på feil grunnlag. Minimum 36 personer er uskyldig dømt i opptil åtte måneder. 2400 personer har mistet NAV støtten de har krav på. NAV skandalen er en rettspolitisk og rettsikkerhetsmessig skandale av dimensjoner.

Allerede i 2017 varslet Trygderetten NAV og sa de har brukt loven feil. Trygderetten avsa 9 saker i perioden fra juni 2017 til mars 2018 med beskjed at loven var benyttet feil. NAV endret hverken praksis eller rundskrivet til folketrygden, eller anket saken til Lagmannsretten og videre til Høyesterett som kunne vurdert om Trygderetten hadde tolket loven korrekt.

Ifølge statsminister Erna Solberg var regelverket riktig før 2012, men at det nye regelverket ble implementert feil. Arbeidsdepartementet (ASD) mottok brev fra NAV om at reglene for trygdemottagere hadde blitt feiltolket desember i fjor. Først ti måneder senere informerer arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om feilen.

Saken er ubegripelig av flere grunner. Retten til å fritt bevege seg og ta med ytelser til EØS-land har vært den samme siden EØS-avtalen trådte i kraft, om oppholdet er kortvarig eller langvarig. Eksport av trygdeytelser er et kjernepunkt i EØS- avtalen. Temaet trygdeeksport ble drøftet i Brochmann utvalget om velferd og migrasjon, hvor politikerne ble advart. Videre har forholdet vært kjent i to år, uten at noen instanser har grepet inn og hindret at flere har blitt stemplet, dømt og ruinert.

Hverken aktor, forsvarere eller domstolen har stilt spørsmål om NAV sin tolkning av lovverket var feil. Dette viser at rettsikkerheten ikke blir ivaretatt. Domstolen er  ikke lenger en uavhengig tredje statsmakt, men følger slavisk statens instruksjoner og direktiver blindt. Riksrevisjonen har undersøkt saksbehandlingstid og effektivitet i domstolen, og avdekker at tingrettene og lagmannsrettene bryter reglene om saksbehandling og frister i tvistesaker og straffesaker. Det går utover rettsikkerhet, liv og helse.

Årsaken til dette rettshavariet skyldes våre folkevalgtes reformiver, klassejuss og behov for å kontrollere folket. Regjeringens Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE) har resultert i færre stillinger i domstolen og lengre saksbehandlingstid. I tillegg er det økning i sivile saker fordi flere opplever å ikke få sine rettigheter ivaretatt, samtidig som regjeringen vil slå sammen tingretter til større enheter. Resultatet vil bli flere skandaler, og mindre kontroll med forvaltningen.

Nye Borgerlige er motstandere av den ekstreme reformiveren som tar sikte på å bygge ned rettsikkerheten for befolkningen. Større og færre enheter skaper ansvarspulverisering, og avstand mellom folket og beslutningstakere. Vi vil reversere denne negative utviklingen, og enkelt oppsummert; Mer menneske og mindre stat!