En god og trygg utdannelse

I Storbritannia har en av 20 mannlige hinduer en doktorgrad. Muslimer i Storbritannia har 6 ganger større sannsynlighet enn alle andre etnisiteter å ende opp som drosjesjåfør. Hinduene kom samtidig med muslimene til Storbritannia. Grunnlaget for forskjellene kan derfor ikke være etnisitet, og kan ikke forklares ut ifra hudfarge. Vi har samme store utfordringer som i Storbritannia. Dette skal løses ved aktive krav mot kulturell radikalisering og utenforskap.

Allerede fra tidlig barnsben av segregeres små barn fra majoritetsbefolkningen. Skille mellom «dem og oss» etableres og opprettholdes, til tross for sterke krefter i samfunnet som arbeider med integrering. Segregeringen starter fra barnsben av i islamske miljøer, og er det første steg mot islamsk radikalisering.

Det er åpenbart  press fra imamer mot muslimske foreldre til å sende barna på koranskole, ikke SFO hvor de kan treffe andre barn med ulik bakgrunn. Ifølge talsmann Ghulam Sarwar i Central Jamaat-e- ahl-e Sunnat moskeen, er det tvang å la muslimske barn må gå i SFO. Det er tydelig at samvær med etniske norske barn er uønsket. Nye Borgerlige mener at assimilering må starte i skolen  fordi flere hundre barn etter skoletid nektes omgang med etnisk norske og andre etnisiteter. Det er nettopp nettopp denne segregeringen som  er årsaken til utenforskap, radikalisering og økende kriminalitet.

NYE BORGERLIGE VIL:

 • Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet.
 • Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte
 • Forby Koranskoler

Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

 • Norsk skolevesen startet i kirkerommet. Utdannelse skal bygge på vår 1000 årige judeo-kristne tradisjon.
 • Barns fremtid er for viktig til at politikere skal få bruke skolen til å spre sin ideologi
 • Forskere og pedagoger må få mer innflytelse enn politikere som ofte har en ideologisk tilnærming.
 • Den finske skolen er et godt eksempel på en fellesskole i verdenstoppen hvor politikere har liten eller ingen innflytelse.
 • Kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp.
 • Gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen.
 • Innføre læringsmål for alle trinn slik at elever, lærere og foreldre vet hva elevene forventes å ha lært på hvert års trinn.
 • Innføre skriftlig avgangseksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever på 10. trinn.
 • Etablere en teknologisk skolesekk etter mønster av den kulturelle skolesekken.
 • Styrke de regionale vitensentrene og satse på videreutdanning av realfagslærere og en seniorpolitikk som motiverer eldre, erfarne realfagslærere til å fortsette i skolen.
 • Gi alle elever muligheten til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifisert for det.
 • Norsk skole må ruste elevene bedre i møte med en globalisert verden, og språkopplæringen i skolen må derfor styrkes.
 • Realfagene må styrkes og vi foreslår at realfaglinjer i videregående skole oppgraderes slik at elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamens- og standpunktkarakterer for å komme inn på ønsket videregående opplæring.
 • Yrkesfagene må styrkes og andelen lærlingplasser økes
 • Ett godt varslingssystem der varslere gis særvern og beskyttelse. Lærere, ansatte og elever skal ha godt læringsmiljø, og må kunne si ifra. Elever som utøver vold mot elever og skolens ansatte skal utvises hvor vedtaket må behandles i domstolen, påkostet av eleven/familie. Gjentatte tilfeller av vold og kriminalitet  utført av innvandrere vil resultere i utvisning og tap av statsborgerskap for hele familien.