Demokratiet under angrep

9.februar 2018 ble det ved kongelig resolusjon oppnevnt Beredskapshjemmelutvalget. Deres mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen, hvor hensikten er å innføre nye krisefullmaktslov som setter demokratiet tilside ved ekstraordinære krisesituasjoner. Utredningen «Når krisen inntreffer» med lovforslag er ute til høring, med frist 20.12.

Fullmaktslovene er svært inngripende da det heter:

Selv om Norge har vært forskånet fra ekstraordinære krisesituasjoner av et slikt vidtrekkende omfang, er det utvalgets vurdering at globalisering, klimaendringer, en tilspisset verdensorden og et sammensatt trusselbilde gjør at Norge er mer utsatt enn tidligere for alvorlige ulykker, terror, naturkatastrofer og ulike former for hybride hendelser.

Det er påfallende hvor stille riksmediene er, ikke minst med tanke på at Erna Solberg 13.september ble intervjuet i VG og sa at klimaendringer truer:

Tempoet må opp. Men da må folk ha råd til å kjøpe seg ny bil.

Solberg skal være til stede ved FNs globale klimatoppmøte mandag 23.september. Da flere av landets byer har erklært klimakrise, vil det med en slik lov utløse sektorovergripende tiltak av svært omfattende karakter. Dette er med andre ord koordinert fra våre folkevalgte, da Norge ved Erna Solberg har påtatt seg pådriverollen å være først i mål med klimatiltakene.

De nye fullmaktslovene innebærer at regjeringen har fullmakt til å supplere, utfylle og fravike annen lovgivning også ved politisk oppdiktede kriser og økende opposisjon. Loven likner Nasjonalsosialistenes fullmaktslov  (Ermächtigungsgesetz), som fikk navnet «Loven for å avhjelpe folkets og rikets nød». Den loven ble vedtatt av Riksdagen 23. mars 1933. Fullmaktsloven har likhetstrekk med Gerhardsens beredskapslover av 1950.

Nye Borgerlige er av den oppfatning at en slik vidtgående lov er et alvorlig angrep på demokratiet og enkeltindividet. Historien har vist at undertrykkende lover resulterer i at domstolen og dommere blir instrumenter i den autoritære statens undertrykkelse av politisk opposisjon. Rett og slett fordi de ikke lenger har formell myndighet til å gripe inn.