Dårligere eldreomsorg med kommunesammenslåing

KS utførte en undersøkelse om fremtidens behov for heldøgnsplasser i 2016. De spurte kommunene om planer for ferdigstillelse av nye plasser i perioden 2016-2019 frem til 2030. Undersøkelsen stadfestet at det bygges nye institusjonsplasser, men volumet reduseres. Sammenligner en tall fra 2013-2017 er det blitt redusert tilbud for eldre:

– Færre sykehjemsplasser
– Færre plasser på syke-og aldershjem
– Færre over 80 år bor på institusjon
– Færre over 80 år bor i bolig med pleie-og omsorgsformål

I samme undersøkelse påpeker KS at kommunesammenslåing vil skape ytterligere trøbbel for eldreomsorgen, da det er vanskelig å legge konkrete planer om fremtidige tilbud. Denne kommunesammenslåingen kombinert med eldrebølge vil skape utfordringer for kommune Norge. Noen av utfordringene skyldes forskjellig tjenesteprofil, bruk av velferdsteknologi kombinert med kommuneøkonomi.

Interessant er at Frps eldreminister Åse Michaelsen avviste i ett epost intervju at sammenslåing av kommuner vil påvirke utbyggingstempoet negativt. Hun sier:

«Snarere kan det være slik at kommuner etter en sammenslåing vil ha et mer solid fundament å stå på for å gjennomføre byggeplanene. Så kan det være en kort periode av usikkerhet mens sammenslåingsprosessen
fungerer».

Med tanke på at Frp ungdom har programfestet at de vil legge ned Folketrygden, og flere i moderpartiet støtter dette, vil tilbudet til eldre bare bli dårligere.

Vi vil satse på en sterk eldreomsorg, med et godt variert helse-og botilbud for eldre i sitt nærmiljø.