Bydød

Bilene skulle fjernes fra sentrumsgatene for å skape et yrende byliv, ifølge det rødgrønne vanstyret. I sommer danset byrådene Hanna Marcussen (MDG) og byråd for eldre- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) i gatene. De mente prosjektet var vellykket, men resultatet er bydød. Med fravær av parkeringsplasser holder turister og folk fra nabofylker seg unna hovedstaden, viser nye tall.

Promenaden har ved bruk av varmesøkende kameraer på Karl Johan i perioden februar til desember 2018 registrert 1.085.910 færre besøkende, og sentrumsdød. Flere butikker har flyttet ut av sentrum, det blir færre arbeidsplasser og konkursøking på 39.5 prosent. Hverdagen har blitt vanskeligere for de som er avhengige av bil. Funksjonshemmede, eldre, barnefamilier og næringsliv er de store taperne. Krigen mot bilistene skaper bare tapere, ingen vinnere.

Prosjekt Bilfritt byliv og klimapolitikken som danner grunnlaget for krigen mot bilen, har blitt en krig mot folket. Når staten foretar så store inngripen i folks frihet, er det tale om menneskerettsbrudd. En stat skal respektere folks privatliv og familieliv, og ikke foreta uproporsjonale inngrep i privatsfæren som vanskeliggjør folks hverdag og fratar de næringsgrunnlaget.

Resultatet av de rødgrønnes rasering av Oslo er at den ressurssterke delen av befolkningen flytter til nabokommunene. Når den yrkesaktive delen av befolkningen flytter ut, forsvinner også skatteinntektene. Samtidig øker lånegjelden for Oslo kommune. Fra de rødgrønne overtok makten i 2015 og frem til 2021 vil kommunens gjeld nesten tredobles til 67,6 milliarder kroner. «Trygg og god økonomisk styring», sier byrådsleder Raymond Johansen om låneopptak på 38 milliarder kroner.

Vi har i en rekke artikler skrevet om den store klimabløffen. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige er imot Prosjekt Bilfritt sentrum og Parisavtalen. Vi er for god næringspolitikk og bevegelsesfrihet for folk. Vi er imot at bilister skal finansiere kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier. Vi reagerer kraftig på at politikere har manglende økonomisk styring og forståelse av sammenheng mellom inntekter og kostnader.

Er det ikke på høy tid å vende disse partiene ryggen, og sette en effektiv stopper for deres destruktive planer? Vi vil ha yrende folkeliv og forutsigbarhet for næringsliv i våre byer. Fordi når bilen fjernes forsvinner velstand, jobber, din frihet og mobilitet.