Bolig for alle

I Norge har det politiske målet vært bolig for alle. Derfor har majoriteten eid sin egen bolig. En kombinasjon av billige lån fra Statens Husbank, billige tomter fra kommunen og et byggende OBOS reiste det seg i løpet av noen tiår titusenvis av boliger i etterkrigsårene. Folk med alminnelig lønn og kjøpekraft fikk oppfylt sine boligdrømmer og bli en del i velstandsutviklingen. Slik er det ikke lenger.

I Oslo har boligprisene økt mye fordi myndighetene ikke har vært opptatt av arealplanlegging og boligpolitikk, men overlatt det til markedet. Det har resultert i at det er for få byggeklare tomter. Noe som har ført til at tomtekostnadene har skutt kraftig i været. Lang saksbehandlingstid og nye kompliserte byggeregler har medført at byggekostnader har økt.

Oslo har den største befolkningsveksten i Europa, og derfor kommet i en situasjon som både kan sammenlignes med 1800 tallets boligmangel og mellomkrigsårene. Rasering av småhusbebyggelser som Nedre Grefsen, Nydalen, Manglerud, Oppsal, Linderud, Smestad, Skøyen, Røa og Montebello er de rødgrønne sosialistenes svar på boligmangel.


Tomtereguleringen er halvert med det rødgrønne byrådet i Oslo kommune, samtidig som de er den største boligoppkjøperen. Dette har presset prisene opp, og ved innføring av eiendomsskatt har boligkostnadene blitt så høye at førstegangsetablere er avhengig av arv. Klasseforskjellene har økt dramatisk. Dette vil bare fortsette om det ikke tas store politiske grep.

Nye Borgerlige vil endre denne usosiale boligreformen. Våre tiltak er:

-Husbanken og kommunene bør utvikle «leie til eie»-løsninger for å hjelpe unge uten egenkapital inn i boligmarkedet.

– Bevar småhusbebyggelsen
– Startlån til unge med lav egenkapital
– Oppmyking av boliglånsforskriften
– Full innvandringsstopp til Oslo for å hindre bolignød for byens befolkning
– Nordmenn skal prioriteres foran utenlandske statsborgere ved utdeling av sosialboliger
– Ingen eiendomsskatt og arveavgift
– Offentlige støtteordninger og sosial boligbygging