Avgifts-Norge

De senere år har regjeringen innført en rekke avgifter som poseavgift, flypassasjeravgift, sukkeravgift og dødsgebyret. I avgiftslandet Norge må du betale 1.130 kroner bare for å dø. I forslaget til regjeringens statsbudsjett for 2020 legges det opp til en avgiftsøkning på alkohol, tobakk, CO2 og elavgift. Resultatet blir en dyrere hverdag for folk flest.

Det internasjonale pengefondet (IMF) foreslår en ekstremt høy CO2 avgift for å redusere klimautslippene. De foreslår en global CO2 avgift på 75 dollar pr tonn CO2. En slik økning vil resultere i at kullprisene øker med ca 200 prosent, og norsk naturgass vil øke med 75 prosent. Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2020 å øke den med 5 prosent.

Bilistene som bidrar til fellesgoder på nivå med et forsvarsbudsjett, skal i årene betale mye mer. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har fremlagt rapport om dagens og fremtidens bilavgifter. De mener veiprising kan erstatte en rekke avgifter fra veibruksavgift, bompenger, trafikkforsikringsavgift,vektårsavgiften og miljødifferensiert årsavgift for tunge kjøretøy.

I rapporten skriver TØI at det nye avgiftsregimet og medfølgende byråkrati, er vanskelig å forestille seg rekkevidden av. Omfanget og kostnaden av byråkratiet som må innføres for å gjøre veiprising til en realitet, kan de ikke tallfeste. Statens Vegvesen har anslått at prisen kan bli opptil 100 ganger høyere enn dagens bompengeordning.

Seniorforsker ved TØI, Lasse Fridstrøm, forsvarer det nye prissystemet, og sier følgende:

Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager hun påfører andre.

Konsekvensene av det nye avgiftsregimet blir enorme når varer og tjenester skal fraktes over vårt langstrakte land. Varer og tjenester vil øke enormt i pris. Prisen for det grønne skiftet vil bli så høy at mange husholdninger og bedrifter vil bukke under. Vårt moderne samfunn som er tuftet på fossil energi og transport, vil bli en saga blott.

Nye Borgerlige vil fjerne majoriteten av skatter og avgifter. Vi vil gjøre det enklere å etablere næringsliv og industri ved å fjerne skjemavelde og gebyrer. Det er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Vi vil ha tilbake arbeidsplasser som er blitt eksportert til lavkostland og øke sysselsettingen over det ganske land.