4 av 10 får avslag på AAP

Etter at regjeringen skjerpet reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) i fjor, har andelen som får innvilget AAP falt dramatisk. Ifølge NAV sine tall har 3100 fått avslag. Istedenfor å komme ut i arbeid, som er målet ved AAP, har de blitt sosialklienter. Da regelverket ble innskrenket reduserte de også makstiden fra fire til tre år.

NAV har foretatt en analyse av innvilgelse og avslag av AAP i årene 2010-2018. I løpet av denne perioden har andelen som har fått innvilget AAP falt over tid, men stabilisert seg på 66 prosent i årene 2015 til 2017. I 2018 da reglene ble innskjerpet, fikk 61,5 prosent innvilget søknad om forlengelse. Det betyr at fire av ti får avslag.

Årsaken til at så mange får avslag, skyldes at NAV har konstruert et vilkår om «mål om arbeid» for å beholde AAP. Fra å være en faginstans har NAV fokus på arbeidslinjen. De har blitt et lydig politisk instrument som feller moralske dommer og kaster syke mennesker ut i fattigdom og usikkerhet. Det resulterer i økte utgifter for gjeldstyngede kommuner, og gjør folk mer syke og permanent uskikket til arbeid.

Vi mener folk som er syke må ha et godt helsetilbud, få den tiden de trenger, og de som har restarbeidsevne må få tilbud om utdanning eller tilrettelagt jobb. En kan vanskelig forstå våre folkevalgtes prioriteringer, når de på den ene siden er for at flere skal i jobb, samtidig som jobber forsvinner, innvandringen øker og helsetilbudene blir dårligere.

Pengemengden må flyttes tilbake fra låneinstitusjoner og stat, tilbake til nordmenn. Da får nordmenn en mer forutsigbar og bedre hverdag. Tidligere satt folket med pengemengden. Nå sitter bankene og staten med pengemengden og kontrollerer folket. Derfor må den økonomiske politikken legges om. Avgiftene må dramatisk ned.

For å kunne opprettholde en velferdsstat, må industrien tilbake til Norge. Norske konserner skal stimuleres ved gode rammevilkår og forutsigbarhet, til å investere i Norge. Økt investeringsevne fra norsk næringsliv, vil bidra til økt sysselsetting og økte skatteinntekter til stat og kommune. Trygghet, sikkerhet, forutsigbarhet, trygge arbeidsplasser, nærhet til helse og bedre økonomisk hverdag, gjør nasjonen mindre sårbar.